Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 153 mkr (130).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,3 mkr (-9,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,7 mkr(-13,5). Avyttring av tomtmark har påverkat resultatet positivt i perioden med 5,2 mkr (0,0).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 mkr (-10,0), vilket motsvarar 0:00 kronor (-1:65) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 mkr (-24,7).
  • Verksamheterna inom Götenehus och VärsåsVillan samordnas och koncentreras till Götene.
  • En extra bolagsstämma den 4 april 2013 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 60,5 mkr samt en riktad emission till ägarna av bolagets konvertibla lån på 21,6 mkr.

Utsikter
Under de senaste åren har den finansiella oron i Europa, införandet av bolånetaket och andra regleringar bidragit till en avvaktande marknad för nyproduktion av bostäder. Förstagångsköparna har på grund av bolånetaket nu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Det innebär att hela bostadsmarknaden försvagas eftersom den naturliga kedjan av byten av bostäder sätts ur funktion. Enligt den senaste statistiken från SCB minskade antalet påbörjade småhus i Sverige under 2012 med 39 procent från 7 750 enheter till cirka 4 750 enheter.

Det låga ränteläget och en lugnare utveckling på de finansiella marknaderna har inneburit att det nu finns tecken på att efterfrågan på nya bostäder börjar öka. Generellt har aktiviteten på visningar och förfrågningar ökat den senaste tiden. Försäljningsprocessen är fortfarande långsam och det går lång tid mellan första kundkontakt och tecknande av kontrakt. Bedömningen är ändå att marknaden nu har bottnat och att aktiviteten och efterfrågan på bostäder successivt kommer att öka.

Götenehus innehav av omsättningsfastigheter bedöms under 2013 minska med minst 100 mkr. De beslutade nyemissionerna kommer att förbättra den finansiella ställningen ytterligare. Genomförda kostnadsbesparingar samt den pågående samordningen av Götenehus och VärsåsVillan kommer successivt att påverka koncernens resultat positivt.

Sammantaget bedöms koncernens resultat för helåret 2013 bli bättre än utfallet exklusive nedskrivningar förra året. Koncernens nettolåneskuld bedöms minska och den finansiella ställningen kommer att stärkas.

Koncernen bedöms efter genomförda åtgärder stå väl rustad när marknaden vänder.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet 2013 lämnas den 28 augusti 2013.
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2013 lämnas den 25 oktober 2013.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Götene den 26 april 2013
Götenehus Group AB (publ)

Claes Hansson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Claes Hansson, VD och koncernchef
Telefon: 0511-34 53 04, 0708-35 09 68
E-post: claes.hansson@gotenehus.se

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar