Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission och riktad emission till konvertibelinnehavare

En extra bolagsstämma i Götenehus Group AB den 4 april 2013 beslutade att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till bolagets konvertibelinnehavare. I samband med emissionerna har Götenehus Group AB idag offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt och anmälningssedlar kan laddas ned från www.gotenehus.com och www.penser.se. Prospekt och anmälningssedlar kan också beställas från Erik Penser Bankaktiebolag, telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se och från Götenehus Group AB, telefon 0511-34 56 00. Bolagets aktieägare kommer att tillsändas ett prospekt.

Teckningsperioden i båda emissionerna löper under perioden 22 april - 7 maj 2013.

I prospektet lämnas följande uppgifter vilka tidigare ej offentliggjorts:
-       Summa eget kapital i koncernen uppgick per den 28 februari 2013 till 45,2 mkr. Se sid 30 i prospektet för ytterligare information.
-       Nettoskuldsättningen i koncernen uppgick per den 28 februari 2013 till 437,2 mkr. Se sid 30 i prospektet för ytterligare information.
-       Bolaget har i företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier om totalt 52,9 mkr, motsvarande cirka 87 procent av emissionsbeloppet om högst 60,5 mkr.
-       Bolaget har i den riktade emissionen till konvertibelinnehavarna erhållit avsiktsförklaringar att delta om totalt 17,3 mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet om högst 21,6 mkr.

Rådgivare
Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare och Advokat-firman Nordia som legal rådgivare i samband med emissionen.

Götene den 17 april 2013
Götenehus Group AB

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Om oss

Götenehus Group AB är moderbolag till Götenehus AB som är en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består vidare av dotterbolagen Forshem Fastighets AB och Götene Träindustri AB. Småhusverksamheten omfattar dels marknadsföring och uppförande av enskilda styckehus, dels projektverksamhet i form av marknadsföring och uppförande av gruppbyggda småhus.

Prenumerera

Dokument & länkar