Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  PR-ansvarig/Kommunikatör


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Kalender

  14 mar

  Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm

  24 maj

  Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

  Andra Pressrum

  Citat

  För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna.
  David Edfelt, psykolog och författare.
  Med lektionsdesign kan vi arbeta mer förebyggande och det ger en effektivare och mer positiv undervisningsmiljö för alla.
  Helena Wallberg
  Med traditionell lektionsplanering arbetar man hårt med att fånga upp elever som inte hänger med under lektionen. Med lektionsdesign arbetar vi mer förebyggande och fokuserar på möjligheterna. På så sätt ökar förutsättningarna att få med alla elever i undervisningen.
  Helena Wallberg
  Alla har rätt till en likvärdig undervisning. Idag ser det väldigt olika ut beroende på vilken skola du hamnar i som elev. Så ska det givetvis inte vara. Med Lärkraft – en likvärdig skola för alla erbjuder vi två fullmatade kompetensutvecklingsdagar om hur skolan kan arbeta för att ge alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, de möjligheter de behöver.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef för Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
  Vi är så glada att kunna presentera en så färgstark palett med föreläsare och ett program som ger både ämnesfördjupning och fördjupning i teman som digitalisering, bedömning och klassrumspraktik. Vår ambition är att deltagarna ska få kunskap och nya insikter som de kan ta med hem till skolan och ut i klassrummet.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef för Skola på Gothia Fortbildning som arrangerar Lärkraft.
  Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser.
  Stefan Sandström, leg. psykolog, som skrivit Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla
  Boken är mycket tydligt och pedagogiskt skriven och innehåller angelägen kunskap.
  Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BJT-häftet nr 7, 2019
  Lekande fungerar som en muskel. Genom att användas ökar den i styrka.
  Margareta Öhman, leg. psykolog
  "Värna barns lekstyrka behövs!
  Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
  Intresserade föräldrar har också mycket att hämta i boken som verkligen ger en ökad medvetenhet om hur viktigt det är att värna barns lekstyrka.
  Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
  Teori varvas med konkreta exempel, pedagogiska förslag och användbara diskussionsfrågor. Detta gör texten rolig, intressant och utvecklande att läsa.
  Maj-Britt Claesson, lektör BTJ-häftet nr 7, 2019
  Värdegrundsarbete är en del av en större strävan efter en god arbetsmiljö som gagnar lärandet.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare
  Vi ska oftare uppmärksamma det som fungerar och de personliga egenskaperna bakom små och stora framgångar.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare
  Med romanläsningen kan läraren knyta ihop många bitar i svenskämnet och utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, analysera och argumentera.
  Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, författare
  Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare. Och det kan vi göra genom att använda oss av skönlitteratur i högre grad i undervisningen.
  Carl-Johan Markstedt, författare
  Vi ser undervisning som vårt primära uppdrag i förskolan. Det handlar om att förhålla sig professionellt och ifrågasätta de val vi gör varje dag. Drivkraften måste bottna i att vi lägger grunden för det livslånga lärandet och faktiskt är med och formar samhället.
  Sofie Källhage och Josefin Malm
  Om vi bejakar barnets egna nyfikenhet och ställer medvetna frågor kan lärprocessen fångas i stunden. Vi vill att boken ska vara en hjälp till andra förskollärare i att tänka själv.
  Sofie Källhage och Josefin Malm
  På ett pragmatiskt sätt beskriver författarna hur vikten av tillitsfulla relationer, empatiskt förhållningssätt och personligt ansvar kan stödja återhämtningsprocesser. En lättläst bok med värdefullt innehåll för de som arbetar inom psykiatrisk vård.
  BTJhäftet nr 2, 2018, lektör Margareta Fridstjerna
  Jag har med glädje läst denna bok som på ett mycket bra sätt involverar "dig själv" som personal, på vilket sätt hur just Du bemöter någon kan påverka den personen. Att just Du kan göra skillnad.
  Lisa Olsson, Xerxes nr 4 2018 (ges ut av Svensk Psykiatriförening för skötare, spfs.se).
  Jag tror att väldigt många som arbetar inom psykiatrin, både inom regionerna och kommunerna, kommer ha nytta av denna bok.
  Lisa Olsson, Xerxes nr 4 2018 (ges ut av Svensk Psykiatriförening för skötare, spfs.se).
  Genom att kombinera den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitaliseringen får vi bättre förutsättningar för en likvärdig skola. En skola där alla elever lyckas.
  Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare
  Att leda skolan på ett formativt sätt är ett av de mest kraftfulla redskapen vi har för att utveckla lärandet.
  Malin Frykman, rektor, skolutvecklare och författare
  Jag skulle vilja se att sfi i större utsträckning omfamnar och inkluderar arbetslivet i undervisningen. Det är en viktig förutsättning för språkutvecklingen.
  Lena Thornéus, författare till boken Sfi och språkpraktik - med arbetslivet som läranderum
  Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige. Ungefär var fjärde svensk är ett psyko, även om jag är beredd att argumentera för att detta gäller mer eller mindre alla. Trots det är det något vi sällan pratar om, vilket gör det svårt att få tag på information, tips och råd. Därför har jag skrivit den här boken.
  Tove Lundin, författare till boken Handbok för psykon.
  Handbok för psykon är en handfast och bra bok som ger värdefulla insikter och kunskaper om psykisk ohälsa. Den vänder sig till personer med psykisk ohälsa samt intresserade medmänniskor.
  BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Katharina Jacobsson.
  Den som har psykisk ohälsa behöver strategier och råd för hur livet i olika situationer kan hanteras. Dessa personer benämner författaren med värme och humor med ordet psykon.
  BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Katharina Jacobsson.
  Nu räcker det med kaos i skolan
  Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare. Författare till Knäcka sociala koden.
  Jag vill att lärare ska få möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleverna ska få hjälp att komma vidare och klara skolan.
  Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare- Författare till Knäcka sociala koden.
  Varje sekund som går och lärare fortsätter sakna verktyg, så går barn miste om en framtid. Det är oacceptabelt. Nu får det räcka.
  Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom, personalvetare. Författare till Knäcka sociala koden.
  Saknad i skolan är en mycket bra och välskriven bok om hur skolan bör bemöta frånvarande elever, men också hur skolan kan arbeta främjande med lärandemiljöer och stöd innan det gått så illa.
  BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Therese Nordholm
  Särskilt begåvade barn är en mycket tankeväckande bok som tillför stor och viktig kunskap.
  BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Ulf Mårtensson
  Om Kulturella skillnader i tandvården: Boken innehåller flera fallbeskrivningar liksom konkreta råd inför möten med patienter som till exempel har upplevt tortyr i sitt hemland. Därutöver erbjuds reflektionspunkter som kan vara till stor nytta för att personalgruppen ska bli bättre rustad för att hantera kulturkrockar.
  BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Maria Fridstjerna
  Det finns en allmän tro att bara vissa människor kan vara bra på matematik. Det är felaktigt. Alla kan förstå matematik. Alla kan lära sig matematik.
  Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
  Min viktigaste lärargärning är att tvätta bort stigmat och visa alla elever att de kan lära sig matematik.
  Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
  Min näst viktigaste lärargärning är att visa att matematik också är roligt, vackert och coolt.
  Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
  Acceptera aldrig att elever är borta. Våga ta kontakt, fråga och visa att du bryr dig.
  Krysmyntha Sjödin, leg. psykoterapeut och beteendevetare och författare.
  Skolan, socialtjänsten och hemmet måste tillsammans se vilka roller vi har för att få tillbaka eleven.
  Marie Gladh, leg lärare, specialpedagog och författare.
  Vi som möter eleverna, barnen och ungdomarna ska vara lika uthålliga som Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin. Vi ska stå tillsammans med elever, föräldrar och skola till dess att frånvaro inte längre hotar barns och ungdomars framtid.
  Malin Gren Landell, Regeringens utredare av skolfrånvaro Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.
  Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång.
  Mona Liljedahl som skrivit boken Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet.
  Om man har "rätt glasögon" så kan man se subtila tecken på begåvning redan hos spädbarn.
  Anita Kullander (leg. psykolog och grundare av Filurum - nätverket för särskilt begåvade) som har skrivit förordet till Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet.
  Särskilt begåvade barn är en mycket tankeväckande bok som tillför stor och viktig kunskap.
  Lektör Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 19, 2018
  Lärare är ett ledarskapsyrke. För att en vikarie ska vinna elevernas förtroende behövs ledarskapsförmågor.
  John Steinberg, författare och fil. dr i pedagogik
  Ge vikarierna så bra förutsättningar som möjligt. Ge dem verktygen att agera förtroendefullt i klassrummet.
  John Steinberg, författare och fil. dr i pedagogik
  Vi måste sluta tänka vi och dom – de här flickorna och kvinnorna finns mitt ibland oss, de lever här och de har samma rättigheter och behov som alla andra.
  Elisabeth Ubbe som skrivit Kvinnlig könsstympning.
  Transkulturell psykiatri är en mycket värdefull kunskapskälla.
  BTJ-häftet nr 11, 2018, lektör Airi Kärkkäinen Karlsson om boken Transkulturell psykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling.
  Det här är en mycket viktig bok om ett angeläget ämne.
  Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
  Det ingår ett flertal fallbeskrivningar som är skrivna med stor empati och ödmjukhet.
  Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
  Kunskapen om detta måste öka med tanke på de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren, men också för de krigsdrabbade som flydde under slutet av 1900-talet och som nu börjar åldras här.
  Frida Johansson Metso, traumapsykolog, som skrivit När kriget är allt du minns.
  Jag har riktat in mig på att lyfta de områden som jag vet att många SO-lärare tycker är extra svåra, som exempelvis historiebruk och fältstudier inom geografin.
  Mikael Bruér
  Oavsett vilket samhälle vi har, vilka politiska normer som gäller eller pedagogiska trender som är dominerande, är det vårt ansvar att förmedla den lilla människans roll i den stora och komplexa värld vi lever i. Det är vårt ansvar, och det är ett enormt ansvar.
  Mikael Bruér
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp