Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  PR-ansvarig/Kommunikatör


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Kalender

  18 okt

  Stockholmsmässan Älvsjö

  03 dec

  Bonnier konferens, Torsgatan 21, Stockholm

  Andra Pressrum

  Citat

  Nu räcker det med kaos i skolan
  Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare. Författare till Knäcka sociala koden.
  Jag vill att lärare ska få möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleverna ska få hjälp att komma vidare och klara skolan.
  Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom och personalvetare- Författare till Knäcka sociala koden.
  Varje sekund som går och lärare fortsätter sakna verktyg, så går barn miste om en framtid. Det är oacceptabelt. Nu får det räcka.
  Jassim Ahmadi, skolutvecklare, socionom, personalvetare. Författare till Knäcka sociala koden.
  Saknad i skolan är en mycket bra och välskriven bok om hur skolan bör bemöta frånvarande elever, men också hur skolan kan arbeta främjande med lärandemiljöer och stöd innan det gått så illa.
  BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Therese Nordholm
  Särskilt begåvade barn är en mycket tankeväckande bok som tillför stor och viktig kunskap.
  BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Ulf Mårtensson
  Om Kulturella skillnader i tandvården: Boken innehåller flera fallbeskrivningar liksom konkreta råd inför möten med patienter som till exempel har upplevt tortyr i sitt hemland. Därutöver erbjuds reflektionspunkter som kan vara till stor nytta för att personalgruppen ska bli bättre rustad för att hantera kulturkrockar.
  BTJ-häftet nr 19, 2018 Lektör Maria Fridstjerna
  Det finns en allmän tro att bara vissa människor kan vara bra på matematik. Det är felaktigt. Alla kan förstå matematik. Alla kan lära sig matematik.
  Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
  Min viktigaste lärargärning är att tvätta bort stigmat och visa alla elever att de kan lära sig matematik.
  Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
  Min näst viktigaste lärargärning är att visa att matematik också är roligt, vackert och coolt.
  Sabine Louvet, lärare i matematik och NO, författare och programledare
  Acceptera aldrig att elever är borta. Våga ta kontakt, fråga och visa att du bryr dig.
  Krysmyntha Sjödin, leg. psykoterapeut och beteendevetare och författare.
  Skolan, socialtjänsten och hemmet måste tillsammans se vilka roller vi har för att få tillbaka eleven.
  Marie Gladh, leg lärare, specialpedagog och författare.
  Vi som möter eleverna, barnen och ungdomarna ska vara lika uthålliga som Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin. Vi ska stå tillsammans med elever, föräldrar och skola till dess att frånvaro inte längre hotar barns och ungdomars framtid.
  Malin Gren Landell, Regeringens utredare av skolfrånvaro Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.
  Särskilt begåvade barn har en rasande kunskapstörst och en exceptionell inlärningsförmåga. Det är viktigt att upptäcka dem tidigt, gärna redan i förskolan, så man kan sätta in rätt åtgärder. Det är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång.
  Mona Liljedahl som skrivit boken Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet.
  Om man har "rätt glasögon" så kan man se subtila tecken på begåvning redan hos spädbarn.
  Anita Kullander (leg. psykolog och grundare av Filurum - nätverket för särskilt begåvade) som har skrivit förordet till Särskilt begåvade barn - förskolans utmaning och möjlighet.
  Särskilt begåvade barn är en mycket tankeväckande bok som tillför stor och viktig kunskap.
  Lektör Ulf Mårtensson, BTJ-häftet nr 19, 2018
  Lärare är ett ledarskapsyrke. För att en vikarie ska vinna elevernas förtroende behövs ledarskapsförmågor.
  John Steinberg, författare och fil. dr i pedagogik
  Ge vikarierna så bra förutsättningar som möjligt. Ge dem verktygen att agera förtroendefullt i klassrummet.
  John Steinberg, författare och fil. dr i pedagogik
  Vi måste sluta tänka vi och dom – de här flickorna och kvinnorna finns mitt ibland oss, de lever här och de har samma rättigheter och behov som alla andra.
  Elisabeth Ubbe som skrivit Kvinnlig könsstympning.
  Transkulturell psykiatri är en mycket värdefull kunskapskälla.
  BTJ-häftet nr 11, 2018, lektör Airi Kärkkäinen Karlsson om boken Transkulturell psykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling.
  Det här är en mycket viktig bok om ett angeläget ämne.
  Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
  Det ingår ett flertal fallbeskrivningar som är skrivna med stor empati och ödmjukhet.
  Airi Kärkkäinen Karlsson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
  Kunskapen om detta måste öka med tanke på de flyktingar som kommit till Sverige de senaste åren, men också för de krigsdrabbade som flydde under slutet av 1900-talet och som nu börjar åldras här.
  Frida Johansson Metso, traumapsykolog, som skrivit När kriget är allt du minns.
  Jag har riktat in mig på att lyfta de områden som jag vet att många SO-lärare tycker är extra svåra, som exempelvis historiebruk och fältstudier inom geografin.
  Mikael Bruér
  Oavsett vilket samhälle vi har, vilka politiska normer som gäller eller pedagogiska trender som är dominerande, är det vårt ansvar att förmedla den lilla människans roll i den stora och komplexa värld vi lever i. Det är vårt ansvar, och det är ett enormt ansvar.
  Mikael Bruér
  Boken kan ha stort värde för tandläkare, läkare och även andra kategorier inom vården.
  Lars Svensson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
  Det är en välskriven bok, som på ett utmärkt sätt tar upp ett mycket vanligt problem inom sjukvården och som ofta är invalidiserande för många patienter.
  Lars Svensson, lektör, BTJ-häftet nr 12, 2018.
  Att kunna använda tolk i ett professionellt sammanhang är viktigt för att rent praktiskt vara en del av ett rättssäkert och integrerande samhälle. Min utgångspunkt är att ett möte över språkgränserna inte bara är svårt, det är också roligt och utvecklande.
  Minna Forsell, leg. psykolog och asylpsykolog, författare till Att arbeta med tolk.
  Att språkleka behöver inte vara svårt eller ta så mycket tid. Men det är nödvändigt för barnens utveckling.
  Catarina Sjöberg, författare av Språkleka i förskolan.
  Texten är kortfattad, enkel och lättläst. Boken bör fungera som hjälpmedel och enklare uppslagsbok i studiecirklar och vid internutbildning. Eftersom flera nya lagar tillkommit sedan tidigare upplaga bör den bytas ut.
  Leif S. Persson, BTJ-häftet nr 1, 2018
  Det är alla lärares uppgift att se till att elevernas lärande sker på lektionstid.
  Anders Enström, lärare och författare av Förlora läxan, vinn eleven
  Eleverna är i skolan sex timmar per dag och den tiden måste vi använda effektivt till undervisning. Det kräver mer av dig som lärare men både du och eleverna vinner på det.
  Anders Enström, lärare och författare av Förlora läxan, vinn eleven
  Att barn leker vet vi alla. Av den orsaken tar man lätt leken för given och tror att den ger sig av sig själv. Hur vuxna som arbetar i förskolan ställer sig till barns lek är emellertid en ytterst viktig fråga,..
  Maria Øksnes och Einar Sundsdal
  Vi lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.
  David Edfelt, psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
  Måltidspedagogik är ett förhållningssätt och ett nytt sätt att tänka. Det ska ingå som en naturlig del i förskolans pedagogiska verksamhet.
  Hanna Sepp som skrivit Måltidspedagogik i förskolan - ett lustfyllt lärande.
  Vi måste satsa på äldreomsorgen. Jag vill bidra till det genom att ge samtalet i sig uppmärksamhet.
  Monika Forsman, författare till boken Samtal för ökad arbetsglädje.
  Vårdare blir påverkade av att vårda och vårdyrket är ett riskyrke.
  Psykolog Per Isdal som skrivit nya boken Medkänslans pris – om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma.
  Konkurrensen om att attrahera, rekrytera och behålla undersköterskor kommer att bli helt central om vi ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Det ställer stora krav såväl på cheferna som på ledarskapet och organisationen. Vi måste våga tänka i helt nya banor och hitta nya lösningar för att attrahera, rekrytera och framför allt – behålla undersköterskorna.
  Monica Berglund som skrivit Undersköterskan - äldreomsorgens nyckelspelare.
  Många psykiskt sjuka får inte den omsorg de behöver. Om fler lärde sig att känna igen de basala symtomen på psykisk ohälsa skulle de drabbade få ett helt annat bemötande.
  Heléne Glant, socionom, psykoterapeut och författare till Ny i psyikiatrin
  Inom exempelvis äldreomsorgen händer det ofta att symtom på psykisk sjukdom inte uppmärksammas. Det är vanligt att äldre drabbas av depression, men att deras beteende felaktigt tolkas som demens. Om man hade uppfattat och känt igen symtomen, hade de kunnat få rätt behandling och därmed en helt annan livskvalitet.
  Heléne Glant, socionom, psykoterapeut och författare till Ny i psyikiatrin
  Det här är ett ”stoppa-huvudet-i-sanden-ämne”. Vi måste våga prata om det och lära oss att upptäcka och förebygga det.
  Mia Lingåker som skrivit boken Våga se signaler på sexuella övergrepp.
  Det är viktigt att vi inom förskolan lär oss att upptäcka signalerna, att vi lär oss hur vi kan prata om det och vet hur vi ska hantera situationen.
  Mia Lingåker som skrivit boken Våga se signaler på sexuella övergrepp.
  Boken är mycket bra och som titeln utlovar en guide i vardagen. Den är välskriven och innehåller många mycket bra tips och råd och är läsvärd även för anhöriga och professionella.
  BTJ-häftet nr 21, 2017. Lektör Therese Nordholm.
  Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det kommunikativa ledarskapet är, i min bok visar jag konkret hur alla chefer kan praktisera det i vardagen.
  Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
  Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker.
  Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
  Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer.
  Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
  Den här boken är till oss alla: grannar och medmänniskor, på bussar och i affärer. Vi kan göra så mycket mer. Det går att ge stöd, upplysning, empati och älskande fosterhem. Den heliga föräldrarätten att äga sitt barn till varje pris måste strängt ifrågasättas.
  Susanne Osten, dramatiker
  Boken är välskriven, lätt att läsa och svår att lägga ifrån sig.
  BTJ-häftet nr 18, 2017. Lektör Marianne Ericson.
  Man blir berörd av berättelsen och om dessa systrar kunde växa upp till väl fungerande vuxna – då finns det hopp för alla!
  BTJ-häftet nr 18, 2017. Lektör Marianne Ericson.
  Det är en otroligt gripande och personlig skildring av en uppväxt som inget barn skulle behöva ha, förutom sina problem hemma blir Lisbeth mobbad i skolan.
  BTJ-häftet nr 18, 2017. Lektör Marianne Ericson.
  När jag läst klart boken tänkte jag: Om hon som haft en så svår barndom har överlevt och fått ett gott liv, ja då måste jag också orka leva vidare. Så du räddade mitt liv med din bok. Tack!
  Rebecca, som i sjunde klass bestämt sig för att ta sitt liv, men ändrade sig när hon läst Kärlek och stålull.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp