Dela

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  PR-ansvarig/Kommunikatör


  08-462 26 06
  072-050 39 04
  08-462 26 60
 • Besöks- och budadress

  Kungsholmstorg 5


  Box 22543 104 22 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Att kunna använda tolk i ett professionellt sammanhang är viktigt för att rent praktiskt vara en del av ett rättssäkert och integrerande samhälle. Min utgångspunkt är att ett möte över språkgränserna inte bara är svårt, det är också roligt och utvecklande.
  Minna Forsell, leg. psykolog och asylpsykolog, författare till Att arbeta med tolk.
  Att språkleka behöver inte vara svårt eller ta så mycket tid. Men det är nödvändigt för barnens utveckling.
  Catarina Sjöberg, författare av Språkleka i förskolan.
  Texten är kortfattad, enkel och lättläst. Boken bör fungera som hjälpmedel och enklare uppslagsbok i studiecirklar och vid internutbildning. Eftersom flera nya lagar tillkommit sedan tidigare upplaga bör den bytas ut.
  Leif S. Persson, BTJ-häftet nr 1, 2018
  Det är alla lärares uppgift att se till att elevernas lärande sker på lektionstid.
  Anders Enström, lärare och författare av Förlora läxan, vinn eleven
  Eleverna är i skolan sex timmar per dag och den tiden måste vi använda effektivt till undervisning. Det kräver mer av dig som lärare men både du och eleverna vinner på det.
  Anders Enström, lärare och författare av Förlora läxan, vinn eleven
  Att barn leker vet vi alla. Av den orsaken tar man lätt leken för given och tror att den ger sig av sig själv. Hur vuxna som arbetar i förskolan ställer sig till barns lek är emellertid en ytterst viktig fråga,..
  Maria Øksnes och Einar Sundsdal
  Vi lyfter på locket till hjärnan och ser vad som försiggår därinne för att kunna förstå hur vi kan göra för att det ska bli riktigt bra för barnen i förskolan.
  David Edfelt, psykolog och arbetar med handledning och utbildning, bland annat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
  Måltidspedagogik är ett förhållningssätt och ett nytt sätt att tänka. Det ska ingå som en naturlig del i förskolans pedagogiska verksamhet.
  Hanna Sepp som skrivit Måltidspedagogik i förskolan - ett lustfyllt lärande.
  Vi måste satsa på äldreomsorgen. Jag vill bidra till det genom att ge samtalet i sig uppmärksamhet.
  Monika Forsman, författare till boken Samtal för ökad arbetsglädje.
  Vårdare blir påverkade av att vårda och vårdyrket är ett riskyrke.
  Psykolog Per Isdal som skrivit nya boken Medkänslans pris – om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma.
  Konkurrensen om att attrahera, rekrytera och behålla undersköterskor kommer att bli helt central om vi ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Det ställer stora krav såväl på cheferna som på ledarskapet och organisationen. Vi måste våga tänka i helt nya banor och hitta nya lösningar för att attrahera, rekrytera och framför allt – behålla undersköterskorna.
  Monica Berglund som skrivit Undersköterskan - äldreomsorgens nyckelspelare.
  Många psykiskt sjuka får inte den omsorg de behöver. Om fler lärde sig att känna igen de basala symtomen på psykisk ohälsa skulle de drabbade få ett helt annat bemötande.
  Heléne Glant, socionom, psykoterapeut och författare till Ny i psyikiatrin
  Inom exempelvis äldreomsorgen händer det ofta att symtom på psykisk sjukdom inte uppmärksammas. Det är vanligt att äldre drabbas av depression, men att deras beteende felaktigt tolkas som demens. Om man hade uppfattat och känt igen symtomen, hade de kunnat få rätt behandling och därmed en helt annan livskvalitet.
  Heléne Glant, socionom, psykoterapeut och författare till Ny i psyikiatrin
  Det här är ett ”stoppa-huvudet-i-sanden-ämne”. Vi måste våga prata om det och lära oss att upptäcka och förebygga det.
  Mia Lingåker som skrivit boken Våga se signaler på sexuella övergrepp.
  Det är viktigt att vi inom förskolan lär oss att upptäcka signalerna, att vi lär oss hur vi kan prata om det och vet hur vi ska hantera situationen.
  Mia Lingåker som skrivit boken Våga se signaler på sexuella övergrepp.
  Boken är mycket bra och som titeln utlovar en guide i vardagen. Den är välskriven och innehåller många mycket bra tips och råd och är läsvärd även för anhöriga och professionella.
  BTJ-häftet nr 21, 2017. Lektör Therese Nordholm.
  Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det kommunikativa ledarskapet är, i min bok visar jag konkret hur alla chefer kan praktisera det i vardagen.
  Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
  Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker.
  Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
  Forskning visar entydigt att kommunikativt ledarskap skapar tydliga värden för alla organisationer. Offentlig verksamhet och näringslivet har inte råd att ha medarbetare som går på halvfart för att de inte blir sedda eller lyfts fram av sina chefer.
  Pär Lager, rådgivare och utbildare, har skrivit boken Kommunikativt ledarskap i praktiken.
  Den här boken är till oss alla: grannar och medmänniskor, på bussar och i affärer. Vi kan göra så mycket mer. Det går att ge stöd, upplysning, empati och älskande fosterhem. Den heliga föräldrarätten att äga sitt barn till varje pris måste strängt ifrågasättas.
  Susanne Osten, dramatiker
  Boken är välskriven, lätt att läsa och svår att lägga ifrån sig.
  BTJ-häftet nr 18, 2017. Lektör Marianne Ericson.
  Man blir berörd av berättelsen och om dessa systrar kunde växa upp till väl fungerande vuxna – då finns det hopp för alla!
  BTJ-häftet nr 18, 2017. Lektör Marianne Ericson.
  Det är en otroligt gripande och personlig skildring av en uppväxt som inget barn skulle behöva ha, förutom sina problem hemma blir Lisbeth mobbad i skolan.
  BTJ-häftet nr 18, 2017. Lektör Marianne Ericson.
  När jag läst klart boken tänkte jag: Om hon som haft en så svår barndom har överlevt och fått ett gott liv, ja då måste jag också orka leva vidare. Så du räddade mitt liv med din bok. Tack!
  Rebecca, som i sjunde klass bestämt sig för att ta sitt liv, men ändrade sig när hon läst Kärlek och stålull.
  Vi dokumenterar allt mer, men eleverna fattar allt mindre.
  Johan Alm, lärare, skolutvecklare, som skrivit Kunskapsöversikter (Gothia Fortbildning).
  Det finns mycket undertryckt frustration hos lärarkåren över onödigt tidsödande dokumentation. Lärarna behöver ett översiktligt verktyg både vid planering av arbetsområden och vid dokumentation av elevresultat.
  Johan Alm, lärare, skolutvecklare, som skrivit Kunskapsöversikter (Gothia Fortbildning).
  Det sägs ofta att skolledaren är en viktig och avgörande faktor i arbetet med skolans digitalisering. Men alltför sällan beskrivs det hur skolledaren ska göra för att lyckas med det. Det vill jag ändra på genom att dela med mig av mina erfarenheter och hur man gör. Jag tror att många skolledare har ett behov av att konkret se hur detta kan gå till. Då blir det lättare att leda den egna skolans process. Min bok är skriven från en skolledare till en annan och är tänkt att finnas där som ett möjligt stöd på vägen.
  Malin Frykman, författare till Skolledare i en digitaliserad värld
  Mona Liljdahls bok Särskilt begåvade elever är en pärla. Inte bara till sakinnehåll utan även vad gäller idé, struktur och utförande. Boken är en fördömligt informativ väg in i de särbegåvade barnens värld och hur de fungerar (eller inte fungerar) i skolans värld.
  Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, Jönköping University
  Texten är enkel att förstå men bakom varje beskrivning, förklaring och förslag antyds vetenskapliga insikter och inte minst en egen erfarenhet av att arbeta med dessa barn i svenska skolan.
  Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, Jönköping University
  Det är en mycket bra bok, välskriven i ett nytt och i Sverige närapå tabubelagt ämne, som vänder sig till pedagogisk personal och elevhälsa inom grund- och gymnasieskola.
  Therese Nordholm, lektör BTJ-häftet nr 16, 2017.
  Nobelprisets hemland belönar innovation och intellektuella framsteg, samtidigt är vi sist på bollen när det gäller att arbeta med särskilt begåvade elever som begrepp.
  Mona Liljedahl i en webb-intervju i Skolvärlden 15 juni 2017.
  Att studera sex och samlevnad integrerat i språket underlättar och förkortar vägen till det nya samhället.
  David Saleh som har skrivit Sex och samlevnad för nyanlända.
  Jag var en av de nyanlända en gång i tiden. Jag har gått igenom den långa processen att ta till mig nya normer och värderingar i samhället.
  David Saleh, som flydde från Irak till Sverige för 18 år sedan.
  Att samtala om kärlek, intima frågor och sexualitet är mänskligt och ger förutsättningar till välmående.
  David Saleh, leg. vårdlärare och behandlingspedagog.
  Att studera sex och samlevnad integrerat i språket underlättar och förkortar vägen till det nya samhället.
  David Saleh som har skrivit Sex och samlevnad för nyanlända.
  Jag var en av de nyanlända en gång i tiden. Jag har gått igenom den långa processen att ta till mig nya normer och värderingar i samhället.
  David Saleh, som flydde från Irak till Sverige för 18 år sedan.
  Att samtala om kärlek, intima frågor och sexualitet är mänskligt och ger förutsättningar till välmående.
  David Saleh, leg. vårdlärare och behandlingspedagog.
  Förståelse, upplysning, medvetandegörande och kunskap är starkare vapen än svärd och kanoner.
  Per Isdal, författare till Meningen med våld
  Jag hävdar att våld är vårt största samhällsproblem och att det vanligaste våldet fortfarande är tabubelagt. Detta gör det så påträngande viktigt att förstå.
  Per Isdal, psykolog, psykoterapeut och författare till Meningen med våld
  Det är en mycket bra bok där alla steg i mötesprocessen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt vis.
  BTJ-häftet nr 14, 2017. Lektör Therese Nordholm.
  På knappt hundra sidor kan en lärare få stöd och hjälp med att prioritera och planera. Det säger något om läraryrkets utveckling att en sådan här bok kommer till. För Jobba smart behövs, kanske framförallt för den som är nyutexaminerad, men även som stöd för en lärare som kört fast och känner sig stressad.
  BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Marie Leijon.
  För att uppnå jämställdhet på lång sikt måste man bryta många av de normer som finns i samhället och för att göra det behövs utbildning för både män och kvinnor: Och vad är bättre än att börja arbetet i förskolan? Det är ju där vi kan visa alla barn, både pojkar och flickor, att de har samma rättigheter att utveckla sina förmågor och intressen och bli den de vill vara utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
  Malin Malmström, förläggare på Gothia Fortbildning
  Bokens syfte, att verka stöttande, infrias med råge eftersom den är fylld med exempel från praktiken. Dessutom vittnar författarna om att det ibland kan vara svårt att se vad det är som är problematiskt i något som vid ett första påseende kan tyckas oproblematiskt: de hjälper läsaren att inse.
  Btj-häftet nr 13, 2017. Lektör Ulf Malmqvist.
  Boken engagerar, inte minst genom alla konkreta exempel som kan inspirera till fortsatta diskussioner.
  Btj-häftet nr 13, 2017. Lektör Ulf Malmqvist.
  En bra och användbar handbok med detaljerad innehållsförteckning som gör det lätt att hitta det man söker.
  BTJ-häftet nr 11, 2017. Lektör Marianne Ericsson
  Om jag får önska en grundläggande aha-upplevelse hos dig som läser den här boken, så är det insikten om det känslomässiga vattenmärke vi mer eller mindre omedvetet lämnar efter oss varje gång vi kommer i kontakt med en ungdom.
  Carl Pether Wirsén
  Boken är briljant, välskriven, verklighetsförankrad och innehållet ytterligt relevant.
  BTJ-häftet nr 11, 2017. Lektör Therese Nordholm
  Mitt huvudsakliga budskap är att vi utvecklas som människor genom att reflektera över hur våra värderingar märks i vardagens möten. Att värna trygga relationer som präglas av nyfikenhet och insikt om att det är i mötet vi blir till.
  Egon Rommedahl, teolog, leg. psykoterapeut, föreläsare och författare.
  Insiktsfullt och varsamt vägleder Rommedahl läsaren till större medvetenhen om etik och bemötande. Boken lämpar sig mycket väl för både enskild läsning och för samtal inom vård och omsorg.
  BTJ-häftet nr 7, 2017. Lektör Håkan Stenow.
  Tänk om jag kan få en massa människor att förstå, och lära sig lite mer om hur det är att ha aspergers. Att det finns hopp, de båda världarna kan mötas och lära sig av varandra.
  Andreas Brunnström
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp