Höstens boknyheter inom Förskola och Skola

Höstens bokutgivning inom Förskola och Skola innehåller allt från ätsvårigheter och lekstyrka i förskolan till romanläsning och det matematiska självförtroendet i skolan. 

F Ö R S K O L A

Barn med ätsvårigheter – förhållningssätt och råd till förskolan
Författare: Kajsa Lamm
Många barn äter fler måltider i skolan än hemma. Därför spelar förskolan en stor roll för barns ätande, matlust och nyfikenhet på mat. För att stötta och hjälpa barn med ätsvårigheter krävs kunskap, tålamod och energi. Författaren ger fakta om barns ätutveckling, ätsvårigheter och hur en utredning kan gå till. Hon ger också praktiska tips om hur man skapar goda förutsättningar för dessa barn vid förskolans måltider samt råd om hur förskolan kan stötta både barn och föräldrar. Barn med ätsvårigheter vänder sig till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg, men kan också intressera föräldrar till barn med ätsvårigheter.
Kajsa Lamm, leg. logoped med en masterexamen vid Institutionen för kliniska vetenskaper avdelningen för logopedi, audiologi och foniatri vid Lunds universitet, har specialiserat sig inom det som med en medicinsk term heter dysfagi, det vill säga sväljningssvårigheter och ätträning. Kajsa Lamm föreläser också för föräldrar, vårdpersonal och förskolor.
ISBN: 979-91-7741-058-4
Utgivning: 13 augusti

Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet
Författare: Mona Liljedahl
Det är viktigt att upptäcka särskilt begåvade barn så tidigt som möjligt, gärna redan i förskolan. Att se dem och sätta in adekvata åtgärder i tid, är bästa garantin för deras välmående, lärandeutveckling och kommande skolgång. Mona Liljedahl har skrivit en pedagogisk handledning i hur man upptäcker och arbetar med särskilt begåvade barn i förskolan. Den visar vilket stöd dessa barn behöver och vilken pedagogisk verksamhet som krävs för att få dem att trivas och utvecklas som individer. Vi får också ta del av ett särbegåvat barns egen berättelse, när Lanny, nio år, själv skriver om sin förskoletid. Lannys funderingar och erfarenheter ger insikt och en djupare förståelse för särskilt begåvade barn. Boken vänder sig till yrkesverksamma, studerande och anhöriga.
Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare och arbetar som specialpedagog. Förra året kom hennes första bok, Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet, ut. Hon är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever och hon är också en flitigt anlitad föreläsare.
Pressmeddelande.
ISBN: 979-91-7741-050-8
Utgivning: 13 augusti

Digital kompetens i förskolan – barns rätt att förstå sin omvärld
Författare: Isabelle Kristensen
En konkret bok för alla som behöver stöd, inspiration och tydlighet i uppdraget kring digital kompetens i förskolan. Genom att synliggöra barnens behov och skapa kollegiala processer går det att tidigt skapa goda förutsättningar för barnen att förstå sin digitala omvärld. Författaren förklarar på ett enkelt sätt hur begreppen MIK (medie- och informationskunnighet), digitalt berättande, programmering och pedagogisk dokumentation kan stötta varandra. Hon visar också hur arbetsgruppen kan skapa en gemensam vision i arbetet och hur man stärker sin roll som medupptäckande pedagog.
Isabelle Kristensen är förskollärare och projektledare med fokus på lärmiljö och digitalisering.
ISBN: 979-91-7741-089-8
Utgivning: augusti (preliminärt)

Det händer i hallen – trygga övergångar i förskolan
Författare: Gunilla Niss
Vad är det egentligen som händer i hallen och mellan olika aktiviteter under en dag på förskolan? Hur kan pedagogen använda övergångarna mellan hämtning, lämning och dagens aktiviteter på ett bättre sätt? Författaren ger exempel på hur dessa, så ofta stressande och konfliktfyllda övergångar, kan användas som en pedagogisk möjlighet. Först när vi sätter barnet i fokus och ser övergångarna och de vardagliga rutinerna som en del av verksamheten kan utveckling och lärande ske.
Gunilla Niss, leg. psykolog med lång erfarenhet från både förskola och skola. Numera arbetar hon som konsult och erbjuder utbildning och handledning inom förskola och skola.
ISBN: 979-91-7741-066-9
Utgivning: september (preliminärt)

Uppdrag undervisning
Författare: Josefin Malm och Sofie Källhage
Förskollärarna och producenterna till podcasten Förskolepodden, Josefin Malm och Sofie Källhage, debuterar i höst med en bok som går till djupet med undervisningsbegreppet. Uppdraget kring undervisning i förskolan behöver inte vara svårt, men vi behöver förstå vad uppdraget innebär i en förskolekontext och fokusera på rätt saker. Författarna kopplar i boken sin egen erfarenhet som förskollärare till aktuell forskning och teorier. Genom att konkretisera förskolans uppdrag beskriver de hur man enkelt kan utforma en lustfylld och verksamhetsnära undervisande praktik.
Josefin Malm och Sofie Källhage arbetar på samma förskola och driver också podcasten Förskolepodden – vi pratar förskola tillsammans.
ISBN: 979-91-7741-103-1
Utgivning: november (preliminärt)

Värna barns lekstyrka
Författare: Margareta Öhman
Leken är en viktig modell för lärande men den är också betydelsefull för sin egen skull och för att skapa må-bra-känslor, kompetens och kontroll hos barnen. Margareta Öhman har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv till den viktiga leken. Nu formulerar hon sin gedigna erfarenhet i en bok om lekutveckling och om de vuxnas ansvar. Barn äger sin lek, men vuxna som arbetar med barn måste förstå vad som krävs av dem för att kunna hjälpa och stötta barns lek. Hon använder begreppet lekstyrka, det vill säga vikten av att stärka de förmågor som krävs för att leka.
Margareta Öhman är leg. psykolog och familjeterapeut med mångårig erfarenhet av konsultation och handledning för personal och föräldrar inom förskola. Hon är en uppskattad föreläsare och skriver också artiklar och böcker.
ISBN: 979-91-7741-116-1
Utgivning: januari 2019 (preliminärt)

S K O L A

Stärk det matematiska självförtroendet – digitala verktyg i matematikundervisningen
Författare: Sabine Louvet
Hur kan vi förbättra elevers resultat och samtidigt effektivisera och underlätta lärarens arbete?
Varje elev i ett klassrum bär på en massa kunskap som ibland döljer sig bakom ett svagt matematiskt självförtroende. Den här boken visar hur lärare kan frigöra den potentialen och samtidigt stärka det matematiska självförtroendet hos eleverna. Sabine Louvet visar hur matematiken kan konkretiseras med hjälp av roliga aktiviteter i enkla digitala verktyg där alla kan känna sig kompetenta och delaktiga. Hon visar även hur dessa aktiviteter kan hjälpa eleverna att genom dialog och samarbete synliggöra sitt lärande och på så sätt få bättre kontroll över det. Boken vänder sig till matematiklärare i högstadiet och upp till gymnasiet som enligt senaste revideringen av Lgr 11 ska börja använda digitala verktyg i sin undervisning.
Sabine Louvet är lärare i matematik och NO, författare samt programledare för matteprogrammet Kalkyl, UR.
ISBN: 978-91-7741-022-5
Utgivning: 6 augusti

Iakttagbara mål
Författare: Johan Alm
Nu kommer uppföljaren till boken Lärandematriser. Johan Alms nya bok Iakttagbara mål beskriver konkret hur lärare kan formulera begripliga kriterier för elevförmågor som läsförståelse, att dra slutsatser och använda begrepp. Den visar också hur de vanligaste kunskapskraven relaterar till, och bygger på, varandra. Boken vidgar även vyerna; det är lika viktigt att formulera iakttagbara mål för elevers sociala förmågor, skolutveckling och lärares eget lärande.
Johan Alm är lärare och föreläsare. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats i formativ bedömning. Han har tidigare gett ut Lärandematriser (2015) och Kunskapsöversikter (2017).
ISBN: 978-91-8809-968-6
Utgivning: september/oktober

Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan
Författare: Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg
Romanläsning i praktiken ger en modell för hur lärare kan arbeta praktiskt med romanläsning, från val av böcker och introduktion till veckovisa samtal och avslutande uppgifter. Boken presenterar en modell för planering och genomförande av läsprojekt i klassrummet samt förslag för hur lärare kan göra ett genomtänkt urval av romaner. Den visar också en rad modeller för hur lärare kan introducera romaner, organisera litteratursamtal och formulera avslutande uppgifter som nära relaterar till styrdokument och förbereder elever för nationella prov. Boken riktar sig till lärare i grundskolans senare år och gymnasiet.
Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg är lärare i svenska och har tillsammans skrivit flera populära läromedel om litteraturläsning i skolan.
ISBN: 978-91-7741-082-9
Utgivning: november

Saknad i skolan - en vägledning för lärare
Att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare

Författare: Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin
Hur gör man som lärare när man saknar en elev i skolan?
Den här boken vägleder skolan i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever. Den guidar skolan framåt utifrån Nyckelmetoden, en utprövad tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners. En stor del av boken utgörs av fyra elevärenden som beskrivs utifrån lärarens, men även terapeutens, ögon. Varje fall ger konkret handledning till hur man som skola kan arbeta utifrån Nyckelmetoden. Metoden baseras på ett tvärprofessionellt samarbete där både lärare och familj får plats. Boken tar upp hur man kan lägga upp arbetsgången med eleven, hur man kan ge stöd och kommunicera med hemmet, hur man skapar en stabil arbetsgång i samverkan med andra och hur man som lärare kan lägga upp arbetet i de olika ämnena. Den innehåller även kunskapsfördjupning, extra material och kartläggningsfrågor. Saknad i skolan vänder sig främst till lärare som möter hemmasittande elever i sitt arbete på grund- eller gymnasieskola. Pressmeddelande.
Marie Gladh, specialpedagog, och Krysmyntha Sjödin, psykoterapeut, har under många år arbetat med hemmasittande elever.
ISBN: 978-91-7741-074-4
Utgivning: 13 juli

Knäcka den sociala koden - verktyg att förstå och bemöta beteendesvårigheter i skolan
Författare: Jassim Ahmadi
Det pedagogiska uppdraget förändras kontinuerligt och det ställer allt högre krav på lärarens förmåga att bedriva en framgångsrik och effektiv undervisning. Elevers sociala svårigheter och utmanande beteende är en tröskel för många som arbetar inom skola. Samtidigt är det eleverna som drabbas hårdast när vi saknar förståelse, verktyg och färdigheter för att hjälpa dem att komma vidare.
I boken beskriver författaren hur du som pedagog kan utvecklas i ditt ledarskap för att få kontroll över vardagen i skolan. Metoden som presenteras har utvecklats i samarbete med ett hundratal pedagoger, och den ger ett svar på deras behov av konkreta och fungerande verktyg för att kunna arbeta åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande. Boken innehåller fallbeskrivningar och konkreta tips som ger dig möjlighet att granska ditt förhållningssätt och vässa dina verktyg parallellt som du hjälper eleven.
Jassim Ahmadi är socionom och personalvetare som tror på att varje pedagog och elev förtjänar att lyckas med sitt uppdrag. Hans arbete inriktar sig på skolutveckling på alla nivåer med fokus på bland annat trygghet och studiero.
ISBN: 978-91-7741-098-0
Utgivning: oktober

Skapande och estetiska uttrycksformer inspiration för förskoleklass
Författare: Michiel van Lint

Skapande och estetiska uttrycksformer är ett av de fem kärnämnena i förskoleklass. Det här är första boken med fokus på hur pedagoger i förskoleklass kan inspirera och stimulera elevers skapande och kreativitet utifrån läroplanens krav. Boken innehåller en teoretisk del som förklarar varför det är viktigt att jobba med estetiska ämnen i förskoleklass. I den andra, praktiska, delen behandlas bild, musik, dans, drama och film med några lektionsupplägg utifrån varje område. Boken tar även upp hur vi kan använda digitala verktyg som hjälpmedel för kreativitet.
Michiel van Lint har förskollärarutbildning och många års scenerfarenhet av teater och musik för barn.
ISBN: 978-91-7741-100-0
Utgivning: augusti
 

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​