Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 3 maj 2018

Gränges AB höll under torsdagen den 3 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.granges.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 7 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 11 maj 2018.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2017.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg. Stämman omvalde Anders G. Carlberg till styrelsens ordförande. Därutöver valde stämman Mats Backman till ny styrelseledamot.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna ska erhålla 300 000 kronor. Därutöver ska ersättning utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar och till ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2018. Programmet har en löptid på tre år och kommer att erbjudas ledningsgruppen samt utvalda nyckelpersoner som ett komplement till det årliga incitamentsprogrammet (”STI 2018”).

STI 2018 mäter justerat rörelseresultat (50 procent), kassagenerering (30 procent) och individuell prestation (20 procent). Ersättning i enlighet med STI 2018 kan maximalt uppgå till 60 procent av årlig grundlön, förutom för personen som innehar positionen President Americas, vars ersättning maximalt kan uppgå till 100 procent av den årliga grundlönen. Ett utfall motsvarande det från STI 2018 avsätts, indexeras med Grängeskoncernens totalavkastning och betalas ut proportionerligt årsvis över tre år förutsatt fortsatt anställning i Grängeskoncernen.

Det totala utfallet av STI jämte utbetalande LTI-program under ett år är begränsat till 1,5 gånger en årslön per det datum då utbetalningen görs, förutom för personen som innehar positionen President Americas vars utbetalningar är begränsade till 2 gånger en årslön.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet kan sammanlagt högst så många aktier ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

För ytterligare information, kontakta:
Pernilla Grennfelt, SVP Communications and Investor Relations
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 3 maj 2018, kl 18.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.  

Taggar:

Om oss

Gränges är en global ledare inom aluminium teknik, tillverkning och innovation. Vi fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare utvalda nischapplikationer. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Kina och USA, och har en sammanlagd kapacitet om 420 000 ton. Gränges har ca 1 600 anställda och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.