Delårsrapport kv 3,1998

Grängeskoncernens delårsrapport januari-september 1998 * Nettoomsättningen för jämförbara bolag ökade med 13 procent under tredje kvartalet - för hela perioden en ökning med 12 procent till 7 702 Mkr * Rörelseresultatet för jämförbara bolag ökade med 13 procent under tredje kvartalet - samma som för hela perioden * Leveranser i ton ökade under tredje kvartalet med 10 procent för jämförbara verksamheter - samma som för hela perioden * Styrelsen föreslår en extra bolagsstämma i Gränges den 29 oktober att fatta beslut om delägarprogram till anställda i Grängeskoncernen Gränges i korthet Jan-sep Jan-sep Jan-dec 2 1 1 1998 1997 1997 Nettoomsättning, Mkr 7 702 7 276 9 957 Rörelseresultat, Mkr 435 423 613 Resultat före skatt, Mkr 388 371 546 2 1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16,9 16,8 18,2 2 1 Avkastning på eget kapital, % 16,1 18,0 19,6 Skuldsättningsgrad, % 47 69 59 Leveranser i ton 190 400 179 800 238 900 1 Före avsättning till strukturreserv med 146 Mkr 2 Före engångsvinst på 69 Mkr För ytterligare information kontakta Ulf Berglund, finansdirektör, tel 08-459 59 12 eller Cecilia Lager, Investor Relations & Communication, tel 08-459 59 41 Rapporten finns också tillgänglig på Gränges hemsida på Internet: www.graenges.se VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-SEPTEMBER 1998 Den i januari 1998 gjorda överenskommelsen om försäljning av Gränges Metall godkändes vid en extra bolagsstämma i Gränges AB den 26 februari 1998. Avytt- ringen av Gränges Metall gav en engångsvinst före skatt på 69 Mkr, inklusive upplösning på 126 Mkr av den under 1997 avsatta strukturreserven på 146 Mkr. Övertagandet skedde retroaktivt från den 1 januari 1998. Affärsområdet Autoplastics fortsatte att expandera under första kvartalet 1998. Det tidigare hälftenägda bolaget Raufoss Plastal Components i Uddevalla (nu Plastal Uddevalla AB) togs över av Grängesgruppen och stärker gruppen inom sekvensleveranser och ytbehandling av plastprodukter till svensk fordonsindustri. Affärsområdet Profiler, genom Sapa Sverige, tog under tredje kvartalet hem sin största order någonsin. Ordern på ca 3.900 ton aluminiuimprofiler till danska Maersk Container Industri skall i huvudsak produceras i Sapas stora press i Finspång, P5. Den 9 oktober tog Gränges styrelse beslut om att föreslå en extra bolagsstämma i Gränges AB att erbjuda de anställda i Gränges ett delägarprogram. Erbjudandet, som är uppdelat i två program, föreslås riktas dels till samtliga Gränges-anställda i Sverige, Danmark och Finland, som får rätt att teckna konvertibla skuldebrev, och dels till anställda vid dotterbolag utanför ovan nämnda länder, som får rätt att förvärva teckningsoptioner. Den extra bolagsstämman hålls torsdagen den 29 oktober 1998. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT UNDER JANUARI - SEPTEMBER 1998 Försäljningsvolymerna har utvecklats väl under årets första nio månader. Ca 190 400 (179 800) ton förädlade aluminiumprodukter levererades under perioden, en ökning med 6 procent (för jämförbara verksamheter drygt 10 procent). Koncernens nettoomsättning steg med 6 procent till 7 702 Mkr (7 276). För jämförbara bolag är ökningen 12 procent. Rörelseresultatet, före engångsvinst, uppgick till 435 (423) Mkr. Rörelse- resultat förbättrades med cirka 3 procent i förhållande till motsvarande period 1997. För jämförbara bolag förbättrades resultatet med 13 procent. Denna förbättring kommer främst från högre volymer för Profiler, ändrad produktmix och därmed högre förädlingsmarginal för Band & Folie samt att resultatet för motsvarande period 1997 belastades med kostnader avseende avyttringar av icke kärnverksamheter. Autoplastics resultat var lägre än föregående år, beroende på att den svenska verksamheten under perioden påverkats negativt av ett flertal faktorer. Produktionsstörningarna är nu över och övertaligheten reduceras successivt. Skattekostnaden för koncernen, före engångssvinst, motsvarar ca 32 procent. Resultat efter skatt, före engångsvinst, blev 265 (246) Mkr, innebärande en vinst per aktie på 7,20 (6,70) kronor och 16 (18) procents avkastning på eget kapital. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,9 (16,8) procent. Nettovinsten, inklusive engångsvinst, blev 306 Mkr, innebärande en vinst per aktie på 8,30 kronor. Tredje kvartalet Den globala finansiella oron under tredje kvartalet har under perioden påverkat Gränges marginellt, då 93 procent av försäljningen går till de europeiska marknaderna. Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 2 435 (2 292) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 134 (148) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick därmed till 5,5 procent (6,4). För jämförbara bolag ökade rörelseresultatet med 13 procent, då det i januari 1998 avyttrade Gränges Metall bidrog med netto 29 Mkr under tredje kvartalet 1997. För jämförbara verksamheter steg leveransvolymerna i ton med ca 10 procent. UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE Profiler (Sapa) Sapa fortsätter att visa god tillväxt. Totalt levererades 109 200 (101 000) ton aluminiumprofiler, en ökning med 8 procent. Nettoomsättningen steg med 11 procent till 4 170 (3 763 ) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades med cirka 8 procent till 317 (294) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 7,6 procent (7,8 procent). Efterfrågan på aluminiumprofiler i Europa har varit fortsatt god under 1998, med fortsatt högt kapacitetsutnyttjande. Sapa, som är en av de största tillverkarna av aluminiumprofiler i Europa, har höjt sina volymer på samtliga marknader under perioden. 98:3 98:2 98:1 97:3 97:2 97:1 1997 Leveranser, ton 34 300 38 200 36 700 31 400 35 400 34 200 135 000 Nettoomsättning, 1 282 1 463 1 425 1 206 1 349 1 208 5 219 Mkr Rörelseresultat, 107 115 95 98 116 80 403 Mkr Rörelsemarginal, % 8,4 7,8 6,7 8,1 8,6 6,6 7,7 Band & Folie (Eurofoil, Finspong) Totalt levererades 81 200 (78 800) ton aluminiumband och folie. Exkluderas tillverkningen av band till dryckesburkar, vilken upphörde i juni 1997, blev volym-ökningen för jämförbara verksamheter nästan 14 procent. Leveranser av pläterade band för värmeväxlare fortsätter att växa och visade en ökning med över 30 procent jämfört med samma period 1997. Nettoomsättningen visade totalt en ökning med drygt 11 procent till 2 151 (1 928) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 105 (80) Mkr. Detta motsvarar en rörelse- marginal på 4,9 procent jämfört med 4,2 procent under motsvarande period 1997. Resultatförbättringen är hänförbar såväl till växande volymer av produkter med högre förädlingsgrad, dvs pläterade band för värmeväxlare och specialfolie till förpackningsindustrin, högre kapacitetsutnyttjande samt högre produktivitet. 98:3 98:2 98:1 97:3 97:2 97:1 1997 Leveranser, ton 25 500 27 400 28 300 22 900 28 100 27 800 104 000 Nettoomsättning, 668 726 757 603 688 636 2 611 Mkr Rörelseresultat, 31 42 32 20 38 22 106 Mkr Rörelsemarginal, % 4,6 5,9 4,1 3,4 5,5 3,4 4,1 Autoplastics (Plastal) Försäljningsvolymen av plastkomponenter och system till personbils- och lastvagns-marknaden har under första tre kvartalen 1998 utvecklats positivt. Nettoomsättningen för affärsområdet, inklusive gjorda förvärv, steg med drygt 20 procent till 1 319 (1 096) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 25 (60) Mkr och rörelsemarginalen sjönk därmed till 1,9 (5,4) procent. Den svenska verksamheten påverkades negativt under perioden av modellbyten, produktionsstörningar hos kund samt tillfällig överbemanning. Ett flertal åtgärder har genomförts för att höja produktiviteten. Övriga verksamheter, speciellt Plastal Kungälv AB samt den italienska verksamheten, fortsatte att visa bra resultat. 98:3 98:2 98:1 97:3 97:2 97:1 1997 Nettoomsättning, Mkr 445 444 430 314 417 365 1579 Rörelseresultat, Mkr 0 10 15 7 28 25 68 Rörelsemarginal, % n.a. 2,2 3,4 2,2 6,8 6,8 4,3 Övriga verksamheter I samband med försäljningen av Gränges Metall upplöstes 126 Mkr av den tidigare avsatta strukturreserven på 146 Mkr. Effekten av försäljningen blev en engångsvinst om cirka 69 Mkr som redovisades i första kvartalets resultat. Gränges Metalls resultatbidrag, inklusive justering för internvinster, uppgick under första tre kvartalen 1997 till 37 Mkr. INVESTERINGAR Koncernens investeringar (ny- och ersättningsinvesteringar) under perioden januari - september uppgick till 388 (329) Mkr. Större investeringar är hänförbara till Band & Folies fabrik i Shanghai, Kina, samt Autoplastics fabrik i Gliwice, Polen. Dessutom har uppgraderingar och ersätt- ningsinvesteringar av existerande produktionsutrustning gjorts inom samtliga affärsområden. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Avyttringen av Gränges Metall har haft en positiv påverkan på gruppens skuld- sättning. Skuldsättningsgraden uppgår till 47 procent (59 procent vid 1997 års utgång). Räntekostnaderna för perioden var lägre än motsvarande period 1997, främst beroende på lägre nettoskuld. 1 Koncernens likviditetsreserv uppgick vid kvartalets slut till 712 Mkr. Andel långfristiga lån (exklusive ej utnyttjad del av bekräftade låneramar), som andel av totala räntebärande lån, var 48 procent. Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden till 255 Mkr. 1 Kassa + kortfristiga placeringar - korta lån + totalt bekräftade låneramar PERSONAL Medelantalet anställda i Grängeskoncernen per 30 september 1998 uppgick till 6 468 (1997: 6 885). Gränges AB (publ) Stockholm den 29 oktober 1998 LARS WESTERBERG Verkställande direktör PROFORMAREDOVISNINGEN: Proformaräkenskaperna för 1997 inkluderar ej den avsättning till en strukturreserv på 146 Mkr, som gjordes under andra kvartalet, för avveckling av Gränges Metall AB. Proformaräkenskaperna för 1998 har upprättats exklusive de engångseffekter som uppnås efter avyttringen av Gränges Metall AB per 1 januari 1998. Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. GRÄNGESKONCERNEN Resultaträkning Proforma Proforma Jan-sep Proforma 2 1 Mkr Jan-sep 1998 Jan-sep 1997 1998 Jan-dec 1 1997 Nettoomsättning 7 702,1 7 276,1 7 702,1 9 956,9 Kostnad för sålda varor -6 279,9 -5 683,4 -6 279,9 -7 835,4 Bruttoresultat 1 422,2 1 592,7 1 422,2 2 121,5 Försäljnings- och -994,7 -1 178,2 -994,7 -1 532,1 administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 7,9 8,6 77,0 23,4 Rörelseresultat 435,4 423,1 504,5 612,8 Finansiella poster -47,8 -52,5 -47,8 -66,6 Resultat efter finansiella 387,6 370,6 456,7 546,2 poster Skatt -124,0 -125,5 --152,8 -178,8 Minoritetens andel i 1,6 0,6 1,6 0,4 nettoresultatet Nettoresultat 265,2 245,7 305,5 367,8 1 Före avsättning till strukturreserv med 146 Mkr 2 Före engångsvinst på 69 Mkr Balansräkning 30 sep 1998 30 sep 1997 31 dec 1997 Mkr Immateriella anläggningstillgångar 77,3 63,7 67,1 Materiella anläggningstillgångar 2 443,7 2 207,6 2 406,4 Finansiella anläggningstillgångar 12,8 14,5 14,7 Varulager 1 447,6 1 416,9 1 457,4 Kortfristiga fordringar 2 097,7 1 989,9 1 861,9 Likvida medel 297,0 393,7 311,8 Summa tillgångar 6 376,1 6 086,3 6 119,3 Eget kapital 2 367,3 1 927,0 2 095,2 Räntebärande skulder 1 421,4 1 719,4 1 558,7 Avsättningar och räntefria skulder 2 587,4 2 439,9 2 465,4 Summa eget kapital och skulder 6 376,1 6 086,3 6 119,3 Nyckeltal och övrig Proforma Proforma Jan-sep Proforma information Jan-sep Jan-sep 1997 1998 Jan-dec 1998 1997 2 1 1 Avkastning på eget kapital, 16,1 18,0 18,3 19,6 % Antal aktier, '000 36 617 36 617 36 617 36 617 2 1 1 Vinst per aktie, kr 7,20 6,70 8,30 10,00 Eget kapital per aktie, kr 64,70 52,60 64,70 57,20 2 1 1 Avkastning på sysselsatt 16,9 16,8 19,8 18,2 kapital, % 2 1 1 Rörelsemarginal, % 5,7 5,8 6,6 6,2 2 1 1 Kapitalomsättningshastighet 3,0 2,9 3,0 3,0 , ggr Soliditet, % 37 32 37 34 Skuldsättningsgrad, % 47 69 47 59 Nettoskuld, Mkr 1 124 1 326 1 124 1 227 Ny- och 388 329 388 598 ersättningsinvesteringar, Mkr Medeltal antal anställda 6 468 6 869 6 468 6 885 1 Före avsättning till strukturreserv med 146 Mkr 2 Före engångsvinst på 69 Mkr Finansiell information per Jan-sep 1998 Jan-sep 1997 Jan-dec affärsområde 1997 Mkr Profiler Nettoomsättning 4 169,6 3 763,4 5 219 Rörelseresultat 317,4 294,5 403 Band & Folie Nettoomsättning 2 151,3 1 927,8 2 611 Rörelseresultat 105,4 79,4 106 Autoplastics Nettoomsättning 1 318,9 1 096,0 1 579 Rörelseresultat 24,7 60,0 68 Övriga verksamheter Gränges Metall Nettoomsättning - 1 084,5 1 451 Rörelseresultat - 59,9 102 Justering för internvinster - -22,9 -14 Övriga företag och koncernposter 290,0 654,1 765 Nettoomsättning -227,7 -1 249,7 -1 668 2 1 1 Internleveranser -12,1 --47,8 -52 Rörelseresultat Koncernen Nettoomsättning 7 702,1 7 276,1 9 957 Rörelseresultat 435,4 423,1 613 1 Före avsättning till strukturreserv med 146 Mkr 2 Före engångsvinst på 69 Mkr Kassaflöde Jan-sep Jan- Mkr 1998 dec 1997 2 1 Rörelseresultat 435,4 612,8 Avskrivningar m.m. 262,1 375,2 Finansiella poster -47,8 -66,6 Betald skatt -116,5 -153,4 Förändring av rörelsekapital 43,9 135,9 Kassaflöde från löpande verksamhet 577,1 903,9 Ny- och ersättningsinvesteringar -387,7 -598,2 Anläggningar i förvärvade företag -12,1 -15,5 m.m. Övriga förändringar i 77,7 51,3 anläggningstillgångar Kassaflöde efter investeringar 255,0 341,5 Utdelning -91,5 - Kassaflöde efter utdelning 163,5 341,5 1 Före avsättning till strukturreserv med 146 Mkr 2 Före engångsvinst på 69 Mkr ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar