Gränges erbjuder delägarprogram till anställda

Gränges erbjuder delägarprogram till anställda Styrelsen för Gränges AB har idag beslutat föreslå att en extra bolagsstämma fattar beslut om utgivande av ett delägarprogram till anställda inom Grängeskoncernen. Erbjudandet, som är uppdelat i två program, föreslås riktas dels till samtliga Gränges-anställda i Sverige, Danmark och Finland, som får rätt att teckna konvertibla skuldebrev, och dels till anställda vid dotterbolag utanför ovan nämnda länder, som får rätt att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionserbjudandet kommer att genomföras i de länder där det är möjligt utifrån legala, administrativa och ekonomiska aspekter. Styrelsens förslag innebär att Gränges AB utfärdar konvertibla skuldebrev till koncernens samtliga anställda i Sverige, Danmark och Finland om nominellt högst 100 Mkr, innebärande en utspädning om ca 2,2 procent vid full konvertering förutsatt nuvarande aktiekurs. Skuldebreven skall löpa med en årlig ränta motsvarande STIBOR minus 0,50 procentenheter och förfaller till betalning den 30 juli 2004, om inte konvertering skett dessförinnan. Konvertering skall kunna ske från och med den 6 juni 2001 till och med den 2 juli 2004. Konverterings-kursen skall motsvara ett belopp uppgående till cirka 124-129 procent av den genomsnittliga börskursen för Gränges aktie under perioden 2 november - 6 november 1998. Varje teckningsberättigad kan teckna för ett belopp om lägst 100 konvertibler, motsvarande cirka 11.500 kr och 100 aktier efter konvertering och högst 6.000 konvertibler, motsvarande cirka 690.000 kronor och 6.000 aktier efter konvertering. Garanterad tilldelning föreslås 250 konvertibler, motsvarande cirka 28.750 kr och 250 aktier efter konvertering. Teckningstiden föreslås löpa mellan 16-27 november 1998 med betalning senast den 21 december 1998. Förslaget innebär vidare att maximalt 0,7 miljoner teckningsoptioner utfärdas, förutsatt nuvarande aktiekurs, innebärande en maximal utspädning om 1,9 procent vid full teckning. Varje optionsrätt skall berättiga till nyteckning av en aktie i Gränges under perioden 6 juni 2001-2 juli 2004. Teckningskursen skall motsvara ett belopp uppgående till cirka 124-129 procent av den genomsnittliga börs-kursen för Gränges aktie under perioden 2 november - 6 november 1998. Priset för teckningsoptionerna kommer att beräknas av Enskilda Securities med tillämpning av vedertagen beräkningsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner skall ske baserat på de principer som angivits avseende de konvertibla skuldför-bindelserna. Styrelsens motiv till förslaget, och därmed avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att genom ett delägarprogram ge de anställda en möjlighet att delta i Gränges utveckling. Att ge de anställda möjligheten till ett personligt, långsiktigt ägar-engagemang förväntas öka de anställdas motivation, stimulera till bredare engagemang för koncernens olika verksamheter samt stärka lojaliteten till bolaget. Alla dessa faktorer är av stor betydelse för bolagets utveckling och således också för aktieägarna. Det slutgiltiga beslutet skall fattas vid en extra bolagsstämma i Gränges AB torsdagen den 29 oktober 1998 kl. 17.00 i Industrihusets lokaler, Storgatan 19 i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämman publiceras måndagen den 12 oktober i Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer även vara tillgänglig på Gränges hemsida på Internet; www.graenges.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande hålls tillgängligt på Gränges huvudkontor i Stockholm fr. o m den 22 oktober 1998. Stockholm i oktober 1998 STYRELSEN I GRÄNGES AB För ytterligare information kontakta Ulf Berglund, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-459 59 12 eller Cecilia Lager, Investor Relations & Communication, tel 08-459 59 41. Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband och folie i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, verkstads-, byggnads- och förpackningsindustrin. Gränges är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se

Dokument & länkar