Grängeskoncernens delårsrapport januari-september 1999

Grängeskoncernens delårsrapport januari-september 1999 Stark resultatförbättring Nettoomsättningen upp över 22 procent under tredje kvartalet - för hela perioden en ökning med över 15 procent till 8 874 (7 702) Mkr Rörelseresultatet upp 28 procent under tredje kvartalet - för hela perioden en ökning med över 18 procent jämfört med samma period 1998, exkl engångsvinst Resultat före skatt 447 (388) Mkr, en uppgång under tredje kvartalet med 27 procent och med drygt 15 procent jämfört med först nio månaderna 1998, exklusive engångsvinst Vinst per aktie ökade med 18 procent till 8,50 SEK (7,20) Gränges i korthet jan-sep jan-sep jan- 1999 1998 dec 1998 Nettoomsättning, Mkr 8 874 + 15% 7 702 10 249 1 1 Rörelseresultat, Mkr 514 + 18% 435 589 1 1 Resultat före skatt, 447 +15% 388 526 Mkr 1 1 Avkastning på 16,2 16,9 17,0 sysselsatt kapital, % 1 1 Avkastning på eget 16,4 16,1 16,0 kapital, % Skuldsättningsgrad, % 68 47 43 1 Före engångsvinst på 69 Mkr För ytterligare information kontakta Cecilia Lager, Investor Relations & Communication, tel. 070-666 59 41. Rapporten finns också tillgänglig på Gränges hemsida på Internet: www.graenges.se STARK TILLVÄXT I RESULTAT OCH OMSÄTTNING Gränges resultatförbättring fortsätter. Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 514 Mkr, en förbättring med 18 procent i förhållande till rörelseresultatet under motsvarande period 1998 på 435 Mkr, exklusive engångsvinst. Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 procent, att jämföra mot 5,7 procent under motsvarande period 1998. Resultatförbättringen, som kommer från affärsområdena Profiler samt Band & Folie, kan hänföras till högre volymer, ökad effektivitet samt god pris- och mixutveckling mot produkter med högre förädlingsmarginaler. Affärsområde Autoplastics fortsätter sitt restruktureringsarbete och resultatet är fortsatt otillfredsställande. Rörelsemarginalen för Profiler uppgick till 8,5 procent mot 7,6 procent 1998. Band & Folie uppvisar en marginal på 5,6 (4,9) procent samt Autoplastics en marginal på 0,8 (1,9) procent. Koncernens nettoomsättning steg under perioden med drygt 15 procent till 8 874 Mkr (7 702). Marknaderna för Gränges produkter har förbättrats under perioden. Gränges har fortsatt att hålla ledande marknadspositioner och på ett flertal marknader uppvisas ökande marknadsandelar. Marknader som utvecklats starkt är framför allt Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Affärsområde Autoplastics, som under en längre tid gjort stora marknadsinvesteringar, uppvisar en stark försäljningstillväxt på över 44 procent jämfört med motsvarande period 1998 (den fusionerade verksamheten från Norsk Hydro svarar för drygt 20 procent). Volymmässigt levererades cirka 217 100 (190 400) ton förädlade alumi- niumprodukter under perioden, en ökning med 14 procent (för jämförbara verk- samheter är volymökningen nästan 4 procent). Den europeiska marknaden för profil- och valsat aluminium har under motsvarande period ökat med ca 1,5 procent. Resultat efter skatt blev 310 (265) Mkr, innebärande en vinst per aktie på 8,50 (7,20) kronor och 16,4 (16,1) procents avkastning på eget kapital. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,2 (16,9) procent (alla siffror för 1998 beräknade före engångsvinst på 69 Mkr). Skattekostnaden för koncernen beräknas motsvara cirka 34 procent., vilket är högre än tidigare beroende på ökad andel av resultatet från länder med högre skattesats. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00100/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar