Grängesbergsgruvan ansöker om bearbetningskoncession

Gruvbolaget Grängesberg Iron AB lämnade den 2 april in en ansökan om bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan söder om Ludvika hos tillsynsmyndigheten Bergsstaten. 

Den totala indikerade mineraltillgången beräknas till ca 115 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt på ca 40 % vid brytning. Därutöver beräknas mineraltillgångar i klassen ”antagna” till ca 33 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt vid brytning på ca 45 %. Beräkningarna är framtagna i enlighet med den strikta kanadensiska standarden NI 43-101, som överensstämmer med riktlinjerna hos den svenska branschorganisationen SveMin.

I ansökan om bearbetningskoncession beskriver Grängesberg Iron hur den framtida gruvdriften planeras på basis av nuvarande mineraltillgång. Brytningen sker under jord, mellan 400 och 920 meters djup och brytningstakten bedöms uppgå till 5-6 miljoner ton råmalm per år. Den årliga produktionen är beräknad till ca 2,5 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter.

Anrikning av den brutna malmen planeras ske i Grängesberg. Ett scenario med pelletsverk för ytterligare förädling till pellets har utretts för senare beslut. Transport av produkten planeras ske på järnväg till hamnen i Oxelösund. Gruvans livslängd är utifrån nuvarande beräknade malmreserver minst 16 år. Produktionsstart är planerad till slutet av 2015 och verksamheten beräknas sysselsätta ca 350-400 personer vid gruvan.

Samråd inför miljötillstånd
Grängesberg Iron avser att i slutet av tredje kvartalet 2012 lämna in ansökan om miljötillstånd för verksamheten. Inför detta planerar företaget att under våren och sommaren ordna informationsmöten, dialog och samråd med allmänhet, företag och andra verksamhetsutövare för att närmare belysa gruvdriftens upplägg och inhämta synpunkter.

En beviljad bearbetningskoncession för Grängesbergsgruvan innebär ett tillstånd att bryta fyndigheten under 25 år, varefter tillståndet vid behov automatiskt förlängs i 10-årsperioder. Parallellt med ansökningsprocessen planeras, utöver förberedelserna för miljötillståndet, för rekrytering av nyckelkompetens samt ytterligare planering och förberedelser för gruvdriften.


John Thoweman, presskontakt Grängesberg Iron AB, 070-336 70 74, press@grangesberg.com

Grängesberg Iron AB har som målsättning att återuppta driften av Grängesbergsgruvan och årligen producera mer än 2,5 miljoner ton högkvalitativa järnmalmsprodukter för marknaderna i Europa och Mellanöstern. www.grangesberg.com

Taggar:

Dokument & länkar