Mycket god lönsamhet för gruvan i Grängesberg

Förutsättningarna är utmärkta för att med en mycket god lönsamhet åter starta gruvdriften i Grängesberg. Detta är den viktigaste slutsatsen i en nyligen färdigställd förstudie, en så kallad Pre-Feasibility-Study, som gruvbolaget Grängesberg Iron AB låtit ta fram. Tidsplanen för öppningen av gruvan innebär en första produktion i slutet av 2015 och den nu definierade malmreserven räcker för brytning fram till 2031, med goda utsikter för gruvdrift längre än så.

På uppdrag av Grängesberg Iron AB har URS, ett oberoende globalt teknikkonsultföretag, tagit fram en omfattande förstudie, delvis baserad på insatser av ett flertal andra konsultföretag och leverantörer. Studien belyser alla aspekter av den framtida gruvdriften, från malmgeologi och malmreserver, via brytning, uppfordring och anrikning, till transporter och försäljning av de färdiga malmprodukterna. Studien har en noggrannhet på +/- 25 % och utgör ett mycket gott tekniskt och ekonomiskt underlag för att driva projektet vidare mot start av gruvan.

De totala investeringskostnaderna beräknas ligga på 3,84 miljarder SEK om ett scenario med framställning av järnmalmskoncentrat (så kallad ”pellet feed”) väljs, eller ca 5,87 miljarder SEK om ett scenario med förädling av malmprodukten till pellets blir aktuellt. Enligt den finansiella modellen, som är baserad på Raw Material Groups prognos för den framtida prisutvecklingen för järnmalmsprodukter, beräknas den årliga omsättningen i alternativet med produktion av koncentrat bli ca 2,2 miljarder SEK, och i alternativet med produktion av pellets 2,4 miljarder SEK.

Finansiering
Förstudien (”Pre-Feasibility Study”) ligger till grund för arbetet med nästa finansieringssteg. Pågående diskussioner med ledande investmentbanker i Skandinavien pekar på ett stort intresse för projektet som, baserat på resultatet av förstudien, torde utgöra ett av de mest intressanta järnmalmsprojekten i Europa.

Omfattning
Detaljeringsgraden vad gäller analys av de praktiska lösningarna i de flesta delarna av gruvprojektet är ovanligt hög för den här typen studie. Brytningsupplägg och teknisk planering av gruvdriften har utformats i studien utifrån de senaste principerna som är tillämpliga för modern gruvdrift under jord och innebär en brytning av i genomsnitt 5,3 miljoner ton råmalm per år, för en årlig produktion av 2,5 miljoner ton järnmalmsprodukter. Personalbehovet för gruvdriften ligger mellan 350 och 400 personer, beroende på om scenario med eller utan pelletsverk väljs.

De bergmekaniska följderna för markstabiliteten har analyserats och bedöms vara fullt hanterbara inom ramen för gruvprojektet. Dessa följder kommer att beskrivas i den kommande samrådsprocess som planeras till slutet av andra kvartalet 2012. Utöver det allmänna samrådet planeras också för särskilda samråd med vissa större verksamhetsutövare i gruvans närområde. Denna samrådsprocess är en viktig del i den fullständiga miljökonsekvensbeskrivning som ingår i förberedelserna för ansökan om miljötillstånd. Arbetet med förberedelser för detta miljötillstånd kommer att fortsätta under innevarande år och ansökan planeras lämnas in i slutet av tredje kvartalet 2012.

Parallellt med förstudien har pågått förberedelser för ansökan om brytningstillstånd, en så kallad bearbetningskoncession. I denna ansökan ingår en enklare miljökonsekvensbeskrivning. Delar av detta material ingår också i förstudien. Ansökan om bearbetningskoncession planeras att lämnas in till tillsynsmyndigheten Bergsstaten inom kort.

Förstudien beskriver den tekniska lösningen för pumpning av den vattenfyllda gruvan, som beräknas ta upp till två år att genomföra. Detta är delvis beroende av den vattendom som åtföljer kommande miljötillstånd. I den planerade samrådsprocessen för miljökonsekvensbeskrivningen belyses pumpnings- och länshållningslösningarna ur ett miljöperspektiv.

Produktionen förutsätter järnvägstransporter från Grängesberg ned till Oxelösunds hamn, som har mycket goda förutsättningar för att kunna hantera och lasta ut järnmalmsprodukterna. Grängesberg Iron AB har sedan hösten 2010 ett Letter of Intent med Oxelösunds Hamn AB. Ett samarbetsavtal finns också med Trafikverket gällande utredningar om förutsättningar för järnvägstrafikering med malmtåg mellan Grängesberg och Oxelösund.

Fler mer information hänvisas till bilaga 1 i detta pressmeddelande.

Presskontakt Grängesberg Iron AB: John Thoweman, 070-336 70 74, press@grangesberg.com

Grängesberg Iron AB har som målsättning att återuppta driften av Grängesbergsgruvan och årligen producera mer än 2,5 miljoner ton högkvalitativa järnmalmsprodukter för marknaderna i Europa och Mellanöstern. www.grangesberg.com

-------------

BILAGA 1 TILL PRESSMEDDELANDE 30 MARS 2012

Utdrag ur Pre-Feasibility Study för Grängesbergsgruvan

Vid en kalkylränta på 8 % erhålls ett NPV, i alternativet med leverans av järnmalmskoncentrat, före finansierings- och skattekostnader, på 6 570 MSEK. Projektets internränta (IRR) i detta alternativ beräknas till 32,6 %.

I alternativet med leverans av pellets erhålls ett NPV vid en kalkylränta på 8 % och före finansierings- och skattekostnader på 4 670 MSEK. Projektets internränta (IRR) i detta alternativ beräknas till 20 %.

Mineraltillgångar (enligt NI 43-101)

Kategori Mton %Fe, till anrikning
Indikerade 115,2 40,2
Antagna 33,1 45,2
Total Indikerade + Antagna 148,3 42,7

Malmreserver (enligt NI 43-101)

Kategori Mton %Fe, till anrikning
Sannolika 82,4 37,2

Kvalificerad Person (enligt NI 43-101, Qualified Person) för beräkningarna av dessa mineraltillgångar har varit Luke Evans, M.Sc., P Eng, från Roscoe Postle Associates, på uppdrag av URS Corporation.

Gruvans livstid
Gruvans livstid, baserad på malmreserven och genomförd produktionsplanering, beräknas till 16 år. Det finns en stor potential för förlängning av livstiden dels utifrån existerande mineralresurser, dels utifrån att fyndigheten är öppen mot djupet. Möjligheten att öka kunskapsnivån genom kompletterande prospekteringsborrning under jord, när access är möjlig, kan leda till att ytterligare mineraltillgångar konverteras till malmreserver och därmed inkluderas i brytningsplaneringen.

Definition av Feasibility Study (teknisk förstudie/lönsamhetsstudie)
I syfte att avgöra huruvida definierade mineraltillgångar är tillräckliga för att motivera en eventuell framtida gruvdrift, genomförs normalt en teknisk och ekonomisk förstudie. En sådan innefattar analys och utvärdering av ett föreslaget projekt för att avgöra om detta är tekniskt genomförbart med ekonomisk lönsamhet. En Pre-Feasibility Study (PFS) har en noggrannhet på +/- 25 %. En fullständig förstudie, eller Full/Bankable Feasibility Study har en noggrannhet av +/- 5-10 %.

Pre-Feasibility Study (PFS) för Grängesberg Iron AB
Grängesberg Iron AB har genomfört en omfattande Pre-Feasibility Study, som är framtagen i enlighet med den kanadensiska branschstandarden NI43-101 (enligt CIM, Canadian Institute of Mining). Studien innehåller tekniska utredningar av alla komponenter som är nödvändiga för återöppnande av Grängesbergs järnmalmgruva.

Studien bygger på att Grängesbergsgruvan, efter urpumpning och med återuppbyggd och nybyggd infrastruktur, skall återuppta produktionen av högkvalitativa järnmalmsprodukter. Storskalig kostnadseffektiv skivrasbrytning under jord planeras förse ett nytt anrikningsverk med ca 5,3 Mton råmalm årligen. Anrikningsverket kommer att producera ett högvärdigt koncentrat, en s.k. pellet-feed, med en järnhalt av 70% samt mycket låga halter av oönskade element. Denna produkt har i sig en god marknadspotential i främst Europa och Mellanöstern, men även Asien. I förstudien finns även ett scenario som inkluderar vidareförädling av koncentratet till järnmalmspellets, vilket innebär anläggande av ett pelletsverk.

Studien är framtagen och ledd av det internationellt verksamma nordamerikanska teknikkonsultbolaget URS. Ett antal andra företag har som underkonsulter till URS bidragit till delar av studien.


De viktigaste företagen som medverkat i studien, utöver URS:

- Sweco (teknisk projektledning, pumplösningar, vattenrening, sandmagasin)
- Hifab (miljöutredningar)
- Outotec (anrikning, pelletisering, kross under jord)
- URS och Itasca Sweden (bergmekanik)
- Raw Materials Group (marknadsstudier)
- ABB (uppfodring inkl. mekanik, kraftförsörjning, automation)
- Atlas Copco och Sandvik (utrustning under jord)- NCC (byggnadsprojektering)
- Mannheimer Swartling (miljöjuridik)

Till detta kommer ett flertal oberoende mindre konsultföretag.

Oxelösunds Hamn och Trafikverket är nära samarbetspartners.

URS              
URS är ett världsledande teknik- och konsultföretag, som erbjuder tjänster inom bland annat projektutvärdering, industriell planering, konstruktionslösningar och byggprojektering över hela världen. URS har specialistkompetenser för hela livscykeln av ett projekt inom ett brett spektrum av branscher, bland annat gruvindustrin.

URS Corporation har mer än 47 000 anställda i mer än 40 länder.


Nästa steg

- Finansiering
Arbetet med finansieringen av förestående faser i projektet pågår.

- Samråd
Inom ramen för den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan om miljötillstånd hålls samråd i Grängesberg, planerat till slutet av andra kvartalet 2012. I samrådet belyses miljöaspekter på den planerade gruvdriften i syfte att inhämta synpunkter från allmänheten, samt från närliggande verksamhetsutövare.

- Bankable Feasibility Study
Baserat på den nu framtagna förstudien (PFS), planeras en så kallad Bankable Feasibility Study (BFS, eller fullständig förstudie) med en noggrannhet av 5-10 %. Denna studie kan sedan användas som underlag för kommande investeringsbeslut. Målsättningen är att ha denna studie klar under 2013.

- Miljötillstånd
En ansökan om miljötillstånd inkl. vattendom är planerad att lämnas in under tredje kvartalet 2012.

- Byggnation av gruvan
De första byggnationsåtgärderna, inklusive förberedelser för urpumpning av gruvan, är beräknade att påbörjas i slutet av 2013. Den förväntade byggtiden fram till första produktion är beräknad till ca 2 år. Produktionen förväntas starta i slutet på 2015 för att successivt ökas till full produktion i slutet på 2016.

 

 

Taggar:

Dokument & länkar