Delårsrapport januari - september 1999

Bifogat följer Graninges delårsrapport januari - september 1999. Ytterligare kommentarer lämnas gärna av VD Bo Källstrand 08-753 50 01. Delårsrapport januari - september 1999. * Faktureringen ökade 12% tack vare förvärven i Sverige och Finland. * Oförändrat niomånadersresultat före skatt efter tredje kvartal med åter- hållen kraftproduktion och lågt kraftuttag. * Allt hårdare prispress på elmarknaden. * Tredje kvartalet: Faktureringen ökade 6%, resultatet 54% lägre. Intäkter och resultat Graninge-koncernens intäkter under de första nio månaderna 1999 uppgick till 2 378 (föregående år 2 118) MSEK, en ökning med 12%. Ökningen berodde i första hand på förvärven av Sollefteå Energi AB i slutet av 1998 samt av finska Ahlström-koncernens energirörelse, numera Graninge Energia Oy, i början av 1999. Resultatet före skatt var nästan oförändrat, 355 (353) MSEK. En god kraft- produktionsvolym under årets första del förbyttes till sin motsats under den torra sommaren. Prispressen på elmarknaden ökade successivt. Trots detta visade energirörelsen ett svagt förbättrat rörelseresultat tack vare bidrag från förvärvade enheter. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 3:85 SEK jämfört med 3:83 under motsvarande period i fjol och 5:90 för helåret 1998. Det tredje kvartalet utmärktes av torrt väder och låg kraftproduktion. Därtill förstärktes prispressen på elmarknaden ytterligare. Trävarumarknaden var fortsatt svag. Koncernens resultat under kvartalet minskade till 51 (110) MSEK medan faktureringen ökade till 656 (617) MSEK. Energi Vattensituationen, som var god under årets första hälft, försämrades kraftigt under den mycket torra sommaren och hösten. Till följd av den låga tillrinningen valde Graninge att hålla låg produktionstakt i kraftverken för att i stället spara vatten i magasinen inför vintern, då högre kraftpriser kan väntas. Produktionen i Graninges svenska kraftverk var därför under det tredje kvartalet endast 40% av fjolårets eller 60% av normal volym. Även i de nyförvärvade finska verken var produktionsvolymen mycket låg under sommaren. Ackumulerat under året har produktionen varit lägre än under fjolåret men något bättre än under normalåret. Totalt producerades i koncernens svenska verk 1 922 (2 129) GWh och i de finska 345 (125) GWh. Höstens sparsamma tappning ur magasinen innebär, att fyllnadsgraden nu inför vintersäsongen endast är något lägre än den för årstiden normala. Den milda hösten har medfört en lägre elförbrukning än normalt bland Graninges kunder, där inslaget av elvärmda villor är stort. Elmarknaden i Sverige präglas av fortsatt hård konkurrens. Priserna på företagsmarknaden är fortsatt pressade, och konkurrensen skärps nu alltmer även på hushållsmarknaden, inte minst efter beslutet om införande av schablonmätning för mindre kunder per den 1 november. Under hösten har avtal träffats med Preem Petroleum AB, som under året kommer att inleda försäljning av el levererad av Graninge till sina kunder i Sverige. Graninges elleveranser uppgick under niomånadersperioden till 3 868 (3 322) GWh. Leveranserna till små och medelstora kunder ökade till 2 624 (1 995) GWh. Ökningen skedde trots det relativt milda vädret såväl under vintern som hösten. Av totala leveranser avsåg 576 (9) GWh kunder i Finland. Det milda vädret påverkade även koncernens värmeleveranser, vilka trots detta uppgick till 525 (461) GWh tack vare att fjärrvärmenät tillkommit, i första hand i Sollefteå och Strömsund. Sammantaget ökade energirörelsens intäkter med 22% till 1 498 (1 229) MSEK. Rörelseresultatet för energirörelsen uppgick ackumulerat till 439 (423) MSEK. Under det tredje kvartalet fakturerades 397 (322) MSEK medan rörelseresultatet blev 77 (121) MSEK. Skog & Trä Marknaden för granvaror har fortsatt att förstärkas efter den mycket hårda prispress som följde i kölvattnet av den japanska marknadens kollaps i slutet av 1997, och priserna har förbättrats. Samtidigt har situationen på furumarknaden gradvis försämrats, och priserna har sjunkit. Den svenska kronans förstärkning gentemot euron under året har försämrat konkurrenskraften mot finska och centraleuropeiska sågverk. Graninges försäljning av hyvlade varor ökar nu åter tack vare återhämtning av konjunkturen i Japan, men framför allt genom framgång på USA-marknaden. Såväl volymer som priser visar goda ökningstal. 3 Koncernens totala leveranser av trävaror uppgick till 414 (429) tm . Fakturerade priser i SEK låg i genomsnitt 4% över nivån under motsvarande period i fjol och likaså 4% över nivån under helåret 1998. Den nya sönderdelningslinjen vid sågverket i Bollsta togs framgångsrikt i drift under oktober månad. Överföringen av produktionen från den gamla sågen ledde under det tredje kvartalet till vissa störningar som gav minskad produktion och viss kostnadsökning. Råvarumarknaden har varit fortsatt ogynnsam för sågverksföretag som Graninge, och uppvisat höga timmerpriser och låga flispriser, även om viss förbättring uppnåtts. Koncernens skogsavverkningar har hållits tillbaka på grund av stort 3 råvaruutbud. Total avverkad volym uppgår till 508 (551) tm f. Sammantaget minskade intäkterna för Skog & Trä något till 886 (896) MSEK, medan rörelseresultatet uppgick till 22 (32) MSEK. Under det tredje kvartalet fakturerades 261 (296) MSEK medan rörelseresultatet blev 4 (22) MSEK. Investeringar och finansnetto Under niomånadersperioden uppgick koncernens nettoinvesteringar till 1 618 (114) MSEK. Huvuddelen av investeringarna avsåg det tidigare nämnda förvärvet av Graninge Energia Oy. Anläggningsinvesteringarna uppgick brutto till 247 (223) MSEK. Dessa omfattade främst den nya såglinje i Bollsta sågverk, som tagits i drift under hösten. Anläggningsinvesteringarna har i övrigt hållits tillbaka. Som tidigare rapporterats har avtal träffats om förvärv av 50% av Kalmar Energi och Miljö AB, med elnäts- och fjärrvärmerörelse i Kalmar. I affären ingår även intressebolaget Småländsk Energi Försäljning AB med elförsäljning till kunder i främst Kalmar, Nybro och Emmaboda. Affären beräknas slutföras under december månad. Det avtalade förvärvet av 67% av Nynäshamns Energi AB har däremot inte fullföljts. Säljaren, Nynäshamns kommun, beslöt före avtalets godkännande i kommunfullmäktige att istället anta erbjudanden från konkurrenter som ansågs mer lockande. Koncernens räntebärande nettoskuld har till följd av den höga investeringsnivån ökat med 1 233 MSEK under året. Synlig soliditet uppgick vid periodens slut till 42% att jämföra med 50% vid motsvarande tidpunkt i fjol samt 48% vid årsskiftet. Finansnettot under halvåret redovisas till -106 (-102) MSEK. Under oktober månad har Graninge tagit upp ett femårigt lån om 210 miljoner euro av ett konsortium av åtta europeiska banker. Återföring från SPP Efter periodens utgång har framkommit, att 70 MSEK av SPP:s överkonsolidering har allokerats till bolag i Graninge-koncernen. Hur och när dessa medel kommer att kunna disponeras har ännu ej klargjorts av SPP. Bollstabruk den 1 november 1999 Bo Källstrand Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av koncernens revisorer. Graningeverkens AB Graningeverkens AB (publ) (publ) 873 80 BOLLSTABRUK Box 733, Telefon: 0612-880 00 182 17 DANDERYD Fax: 0612-880 99 Telefon 08-753 50 00 www.graninge.se Fax: 08-753 50 99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00110/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00110/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar