Graninge renodlar koncernstrukturen - föreslår aktiebyte

Graninge renodlar koncernstrukturen - föreslår aktiebyte. Aktieägarna i Graningeverkens AB (publ) erbjuds byta sina aktier mot aktier i nybildade Graninge AB (publ) i syfte att skapa en koncernstruktur som ökar koncernens möjligheter till fortsatt expansion inom energiområdet samtidigt som den öppnar möjligheter att delta i strukturförändringar inom skogs- och trävarubranschen. Graninge AB har tidigare varit ett vilande dotterbolag i koncernen. Genom förändringen ges förutsättning för en renodling av verksamheten i två dotterbolag, ett verksamt inom energibranschen och ett annat verksamt inom skogs- och trävarubranschen. Samtliga verksamheter och tillgångar tillhörande energirörelsen avses att överföras till ett separat dotterbolag till Graninge AB, Graninge Kraft & Energi AB. Det tidigare moderbolaget, Graningeverkens AB, blir därigenom ett renodlat skogs- och trävarubolag i Graninge AB-koncernen. Erbjudandet Ett prospekt över erbjudandet kommer att offentliggöras den 30 november 1999. En informationsbroschyr kommer samtidigt att skickas till samtliga aktieägare i Graningeverkens AB. Erbjudandet innebär i korthet följande: * För varje aktie i Graningeverkens AB erbjuds en aktie i Graninge AB. * Anmälningsperioden börjar löpa den 3 december 1999. Anmälningsperioden är av emissions- och skattetekniska skäl uppdelad i två etapper. Etapp1 börjar löpa den 3 december och slutar den 16 december. Etapp 2 börjar den 23 december och slutar den 21 januari 2000 förutsatt att erbjudandet fullföljs. * Graninge AB:s erbjudande villkoras av att ägare till minst 90% av aktier och röster i Graningeverkens AB accepterar erbjudandet under etapp 1. * Ansökan kommer att göras om notering av aktierna i Graninge AB på OM Stockholmsbörsens O-lista. Notering bedöms kunna ske den 30 december 1999. Ägare till c:a 50% av aktierna, bland dem EDF-koncernen, och familjerna Nordin och Rudbeck, har förklarat sin avsikt att anta erbjudandet. Skattemässigt bör det noteras att aktieägare kan få olika skattekonsekvenser beroende på om erbjudandet accepteras under etapp 1 eller under etapp 2. Styrelsen för Graningeverkens AB har enhälligt beslutat rekommendera alla aktieägare i Graningeverkens AB att acceptera erbjudandet. Bakgrund. Graninge-koncernen har under 1990-talet expanderat starkt, framför allt inom energiområdet. Följden har blivit att Graninge förvandlats från ett medelstort skogsföretag med kompletterande regional kraftrörelse till att bli ett betydande nordiskt energiföretag med kompletterande skogsindustriell verksamhet. Expansionen har skett genom förvärv av såväl distributionsföretag som byggande och förvärv av kraftproduktionstillgångar i såväl Sverige som Finland. Expansionen har medfört att Graninge-gruppen idag har - en elförsäljning om närmare 7 miljarder kWh (TWh) - en kraftproduktion om drygt 3 TWh - en fjärrvärmeförsäljning om 1,3 TWh - närmare 250.000 elkunder, samt - en betydande tradingverksamhet inom kraftområdet. Graninge har härmed skapat en stark utgångsposition i den snabba omstrukturering av den nordiska energimarknaden som nu pågår. Även trävarurörelsen har samtidigt expanderat. Kapaciteten för produktion av 3 sågade trävaror har ökat från drygt 300 tm i början av 90-talet till närmare 3 650 tm idag. Koncernens sågverk har moderniserats och tillhör idag branschens absoluta toppklass. Vidareförädlingsgraden har samtidigt höjts, framför allt genom ökad hyvlingskapacitet. Kvalitetshöjningarna och vidareförädlingen har öppnat upp nya marknadssegment. Den fortsatta utvecklingen inom trävarubranschen kommer sannolikt att innebära betydande omstruktureringar i likhet med vad som redan har skett eller sker i flera av våra grannländer. Den föreslagna koncernstrukturen ger möjlighet för Graninge att fortsättningsvis spela aktiva roller i omstruktureringen av båda branscherna. För energisektorns tillväxt är det viktigt att kunna utnyttja den finansieringskapacitet som Graninge besitter, exempelvis genom belåning eller realisation av skogstillgångarna. Detta är idag inte möjligt att göra på ett företagsekonomiskt optimalt sätt genom att skogsfastigheterna i allt väsentligt ägs av moderbolaget. För deltagande i en väntad framtida omstrukturering av trävarubranschen är det en fördel att Graninges verksamhet inom området är koncentrerad till ett särskilt dotterbolag. Resultat och prognos. Graninge-koncernen omsatte 1998 knappt 3 miljarder SEK, varav 1,75 miljarder avsåg energidelen och 1,24 skogsdelen. Resultatet före skatt uppgick till 520 MSEK. I den delårsrapport avseende perioden januari-september 1999 som publicerades den 1 november framgick att faktureringen ökat med 12% jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen hänfördes helt till energidelen. Resultatet före skatt redovisades för perioden till 355 MSEK, vilket var i stort sett oförändrat jämfört med året före. För helåret 1999 förutses en fakturering om cirka 3,4 miljarder SEK, varav 2,2 miljarder inom energidelen och 1,2 miljarder inom skogsdelen. Rörelseresultatet inom energisektorn pressas av sjunkande marknadspriser för el, samtidigt som förvärvade bolag, främst Graninge Energia Oy (f.d. Ahlström Energia Oy) och Kalmar Energi ger positiva bidrag. Sammanlagt väntas, förutsatt normala väderförhållanden, energisektorn på helårsbasis nå ett rörelseresultat i nivå med fjolårets. Skogsrörelsen har pressats av fortsatt låga priser på trävaror och ofördelaktig utveckling av råvarukostnaderna. Rörelseresultatet under året beräknas bli i nivå med fjolårets. Finansnettot bedöms komma att försämras gentemot fjolåret på grund av den ökade skuldbörda som förvärven medfört. Sammantaget bedöms koncernens helårsresultat före skatt minska något jämfört med i fjol. Ytterligare kommentarer lämnas gärna av Graninges VD Bo Källstrand, tel 08-753 50 01, eller vice VD Lars Enslöf, tel 08-753 50 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar