Stort transaktionsfall andra halvåret 2012, men stabilt intresse från utländska köpare.

  • Antalet transaktioner föll med 23 % andra halvåret 2012 jämfört mot första halvåret
  • Utländska köpare står bakom tre av tio affärer – en procentuell ökning
  • Grant Thornton listar de största affärerna 2012

Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons återkommande rapport Dealtracker visar att antalet företagsaffärer i Sverige minskade kraftigt under det andra halvåret 2012, jämfört med det första. Även om det normalt sett är naturliga fluktuationer mellan halvåren, så är det det största fallet mellan direkt efterföljande halvår sedan undersökningen startade 2009. Det fjärde kvartalet 2012 var också det enskilt sämsta fjärde kvartalet sedan 2009 med bara 131 utlysta eller avslutade transaktioner. Tack vare relativt starka första och andra kvartal under året blir 2012 ett något bättre år totalt sett än 2009 och 2010. Under 2012 initierades eller avslutades totalt 585 transaktioner.

 
Andelen utländska köpare ökar
Rapporten visar att utländska köpare under 2012 står bakom tre av tio genomförda affärer. Det är en procentuell ökning jämfört med både 2010 och 2011 då andelen var 26 procent. Det finns alltså fortsatt ett utländskt köparintresse för svenska företag.
- Att andelen utländska köpare ökar trots den starka svenska kronan och oroligheterna inom Euroområdet visar att svenska företag har klarat sig bra genom finanskrisen och även ett fortsatt förtroende för den svenska ekonomin, säger Robert Nordahl, ansvarig för transaktionsrådgivning på Grant Thornton.
 
M&A bakom affärer i hälso- och sjukvårdsbranschen
Private Equitys andel av företagsaffärerna ligger sedan rapporten infördes 2009 stabilt runt tioprocentsstrecket. År 2012 var andelen nio procent. Vad gäller affärer vanliga företag emellan har dessa minskat, men ligger på helåret 2012 klart över nivåerna 2009 med fler än 100 transationer. De ”vanliga” M&A-affärerna är överrepresenterade när det gäller hälso- och sjukvårdsbranschen och it, medan PE-affärerna är överrepresenterade i den finansiella sektorn samt inom sällanköpsvaror. Flest affärer totalt sett görs det inom industrisektorn, som toppat statistiken under de senaste fyra åren, men vars andel sjönk från 43 procent 2011 till 38 procent 2012.

PE-transaktioner fem gånger större än M&A
Trots att M&A-affärer är långt vanligare än PE-transaktioner, är de sistnämnda i snitt 5,8 gånger större mätt på omsättning. De är 5,9 gånger större mätt på rörelseresultat för avskrivningar (EBITDA) och 5,1 gånger större när det gäller antalet anställda i målbolaget. 
Av de 452 transaktioner där finansiella uppgifter funnits tillgängliga var snittomsättningen på ett målbolag 259 miljoner under perioden. Det är en minskning med 31 % sedan 2011och en del av förklaringen är den stora påverkan som Sony Ericsson-affären bidrog med då. EBITDA minskade jämfört med 2011 med 29 %.

Största företagsaffärerna 2012 (mätt på köpeskilling)
• Baxter International Inc:s köp av Gambro AB för 26,5 miljarder kronor
• CVC Capital partners köp av Ahlsell AB för 24, 4 miljarder kronor
• Billerud AB:s köp av Korsnäs & Latgran Biofuels, 11 miljarder kronor
• GKN Aerospace New Englands köp av Volvo Aero AB, 6,1 miljarder kronor.
• ÅF AB:s köp av Epsilon AB, 2,8 miljarder kronor

Robert Nordahl kommenterar:
- Vi såg ett stort intresse för industriföretag 2012, säger Robert Nordahl.  Företag med en stark marknadsposition och stabil kundbas var mycket attraktiva, eftersom många köpare hade svårt att expandera organiskt.

Den nedåtgående trenden företagsvärde/rörelseresultat-multiplar före avskrivningar (EV/EBITDA) har fortsatt under andra halvåret 2012 och medianmultipeln är på den lägsta nivån sedan rapporten Dealtracker initierades (6,3). Men EV/Sales-multipeln är stabil, vilket indikerar en ökad lönsamhet i målbolagen, något som dock inte säljaren har fått betalt för.

Om kartläggningen
Kartläggningen omfattar avslutade eller utlysta transaktioner under 2012, där målbolaget har sitt säte i Sverige och där köparen får kontroll över bolaget samt där aktuell finansiell information finns tillgänglig tolv månader före tillkännagivandet av affären. Vissa branscher (fastighet och mineralutvinning) har undantagits. Av totalt 1029 transaktioner har 444 uteslutits på grund av något av ovanstående skäl. Källorna till transaktionerna är: Standard & Poors Capital IQ, Bisnodes Infotorg-databaser, samt andra offentliga dokument och pressmeddelanden. Våra beräkningar baseras på att informationen från ovanstående källor är korrekt och att ingen vital information saknas.

För mer information kontakta:

Robert Nordahl, ansvarig för avd. transaktionsrådgivning på corporate finance-avdelningen

T 0708-21 70 38

E robert.nordahl@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

På ovanstånde länk finns även rapporten Dealtracker  2012 i sin helhet.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Prenumerera

Dokument & länkar