Kommuniké från årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ) idag den 14 maj 2018 beslutades följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Beslut om dispositioner av vinst
Årsstämman godkände styrelsens förslag att bolagets ansamlade vinstmedel om 113 989 361 kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2017.

Beslut om ansvarsfrihet, ny- och omval av styrelseledamöter samt styrelsearvode
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. Per Sjöstrand, Andreas Bruzelius, Åsa Källenius och Monica Trolle omvaldes som styrelseledamöter och Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Nordström och Staffan Salén valdes som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska uppgå till totalt 625 000 kronor varav 250 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter med undantag för bolagets VD Johan Nordström och Andreas Bruzelius som i egenskap av anställd hos FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital III) avsagt sig rätten till arvode. Vidare beslutades att arvode om 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa årsstämma. I övrigt ska inga arvoden utgå till ledamöter av styrelsens utskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman omvalde revisionsbolaget EY som revisor och beslutade att arvode ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka motsvarande de riktlinjer som beslutades vid extra bolagsstämma den 11 mars 2018.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2019. Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna (eller kända aktieägargrupperna) per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 3 550 000 aktier, motsvarande cirka 10 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget per idag baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på hemsidan senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information:
Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 17:45 CET.

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 650 anställda och omsättningen uppgår till drygt 1 000 miljoner kronor. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar