GBO höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Vigmed till 1,20 kronor per aktie

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på GBO:s webbplats för Erbjudandet (www.gbo-vigmed.se).

Greiner Bio-One GmbH ("GBO") offentliggör idag sitt beslut att höja sitt kontanterbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") samt att förlänga acceptperioden.

Sammanfattning

  • Vederlaget i Erbjudandet höjs från 1,00 kronor till 1,20 kronor kontant per aktie.
  • Det höjda Erbjudandet värderar Vigmed till cirka 78,9 miljoner kronor.
  • Acceptperioden förlängs till och med 27 april 2017 klockan 17.00.
  • Som tidigare kommunicerats hade 65,0 procent av aktierna i Vigmed lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden den 27 mars 2017.

"För att ytterligare stärka GBO:s erbjudande, har vi beslutat höja vårt erbjudande med 20 procent till 1,20 kronor kontant per aktie. GBO uppskattar att Vigmeds oberoende budkommitté fortsatt rekommenderar aktieägarna att acceptera GBO:s erbjudande. Sammanslagningen av Vigmed och GBO erbjuder långsiktiga affärsmöjligheter och operationella fördelar för båda bolagen. Vi kan tillhandahålla Vigmed de finansiella och operationella resurser som behövs för att vara aktiv på den konkurrensutsatta marknaden för nålstickskyddande perifera IV-kateterprodukter (PIVC). Genom GBO:s stabila finansiella ställning, dess starka varumärke och marknadsposition kan Vigmed dra nytta av GBO:s globala försäljnings- och distributionsnät och öka sin globala närvaro på ett mer effektivt sätt", säger Rainer Perneker, VD för Greiner Bio-One-koncernen.

Rainer Perneker fortsätter: "Vi är medvetna om att det finns en grupp kinesiska investerare som har kommunicerat ett intresse av att investera i Vigmed, och GBO noterar att Vigmeds oberoende budkommitté har bedömt att detta finansingeringsförslag är otillräckligt för att täcka Vigmeds långsiktiga kapitalbehov och att det inte löser de operativa utmaningar Vigmed har på den mycket konkurrensutsatta marknaden för sprutor. Därtill noterar GBO att de kinesiska investerarnas ringa storlek och breda kommersiella inriktning på medicin och medicinsk nutrition kan vara otillräckliga för att stödja Vigmeds behov att öka försäljningen. Den föreslagna investeringen skulle även medföra att de kinesiska investerarna får väsentlig kontroll över Vigmed. GBO noterar vidare Vigmeds oberoende budkommittés slutsats att, även om man lyckas genomföra ett potentiellt kapitaltillskott, föreligger det stor risk att man kan behöva genomföra ytterligare, betydande kapitalanskaffningar för att realisera Vigmeds strategiska planer och potential, liksom att det medför en omfattande utspädning för Vigmeds aktieägare. Med hänsyn till detta är GBO:s erbjudande klart tilltalande och oöverträffat samt även redan accepterat av aktieägare representerande 65 procent av aktierna i Vigmed."

Det höjda Erbjudandet

Den 27 februari 2017 offentliggjorde GBO ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Vigmed att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO för 1,00 kronor kontant per aktie.

GBO har beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 1,20 kronor kontant per aktie.[1]

Det höjda Erbjudandet motsvarar en premie om:[2]

  • 3,4 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 1,16 kronor för Vigmeds aktie under de 30 kalenderdagar som avslutades den 24 februari 2017; och
  • 21,2 procent jämfört med slutkursen om 0,99 kronor för Vigmeds aktie den 24 februari 2017, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Det höjda Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga utestående 65 749 998 aktier i Vigmed, uppgår till cirka 78,9 miljoner kronor.

Aktieägare som redan har lämnat in sina aktier i Vigmed i Erbjudandet kommer automatiskt att få ta del av det höjda Erbjudandet utan vidare åtgärd.

Med anledning av det höjda Erbjudandet och för att ge aktieägarna i Vigmed mer tid att utvärdera och att acceptera det höjda Erbjudandet, har GBO beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 27 april 2017 klockan 17.00.

Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande kvarstår oförändrade, inklusive bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att GBO blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Vigmed.

Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart GBO offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller GBO annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 3 maj 2017, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 5 maj 2017.

Greiner Bio-One GmbH


[1] Om Vigmed, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

[2] Källa för Vigmeds aktiekurs: Capital IQ.

För ytterligare information, kontakta:

Georg Heftberger, Finansdirektör, Greiner Bio-One GmbH, tel. +43 664 8841 0683

Eric Tapper, Hallvarsson & Halvarsson, tel. +46 8 407 21 80

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se: www.gbo-vigmed.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 13 april 2017 klockan 08.00.

Prenumerera

Dokument & länkar