GBO:s bud på Vigmed: Tillägg till erbjudandehandlingen offentliggjort

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på GBO:s webbplats för Erbjudandet, www.gbo-vigmed.se.

Den 27 februari 2017 offentliggjorde Greiner Bio-One GmbH ("GBO") ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") att överlåta samtliga aktier i Vigmed till GBO ("Erbjudandet") för 1,00 kronor kontant per aktie, vilket har höjts till 1,20 kronor kontant per aktie (se nedan). Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes den 5 mars 2017.

Med anledning av uttalandet från Vigmeds oberoende budkommitté den 10 april 2017 och pressmeddelandet från GBO den 13 april 2017 avseende höjningen av vederlaget i Erbjudandet, har GBO upprättat ett tillägg till erbjudandehandlingen som innehåller nämnda dokument. Tilläggshandlingen har idag offentliggjorts och finns, tillsammans med erbjudandehandlingen och anmälningssedeln, tillgänglig på GBO:s webbplats för Erbjudandet (www.gbo-vigmed.se) och på SEB:s webbplats för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses). Tillägget skall läsas tillsammans med erbjudandehandlingen daterad den 5 mars 2017. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas vänligen till erbjudandehandlingen.

Greiner Bio-One GmbH

Tillägg till erbjudandehandling GBO-Vigmed

För ytterligare information, kontakta:

Georg Heftberger, Finansdirektör, Greiner Bio-One GmbH, tel. +43 664 8841 0683

Eric Tapper, Hallvarsson & Halvarsson, tel. +46 8 407 21 80

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se: www.gbo-vigmed.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 20 april 2017 klockan 08.00.