Delårsrapport, 3:dje kvartalet 2015

Finansiell sammanfattning:

  • Koncernen har inga intäkter att rapportera under det andra kvartalet och de första nio månaderna av 2015, resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -0,4 MSEK (-1,1) och resultatet per aktie uppgick till -0,004 SEK (-0,01).
  • Resultat efter skatt för koncernen under de första nio månaderna 2015 uppgick till -2,3 MSEK (-3,2) och resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03)
  • Likvida medel uppgick till 1,3 MSEK (6,2) vid utgången av september 2015.
  • Bolagets kapitalförbrukningstakt har sänkts avsevärt under det andra och tredje kvartalet 2015.

Operationell sammafattning:

Trots mindre prisökningar i början av september och oktober har oljepriset fortsatt att hålla sig på en låg nivå under det tredje kvartalet. En låg efterfrågan i kombination med ett stort utbud av gas har ytterligare försvagat gaspriserna i norra Europa. Förutsättningarna på marknaden fortsätter att pressa bolag verksamma inom prospektering- och produktion av olja och gas. Det nuvarande marknadsklimatet har resulterat i att företaget i nuläget har valt att minimera investeringarna i koncernens projekt i Östergötland och på Gotland.

Kvartalet har präglats av låg aktivitet inom projektområdet avseende befintliga tillgångar i Östergötland. På Gotland har två rapporter tagits fram avseende Klasen Kalksten- reservoarernas geologi samt dess seismiska profil. Detta arbete påvisar att reservoaren kan sträcka sig bort från befintliga kända "rev".

My Simonsson avgick i oktober som ordförande av personliga skäl. Företaget framför ett stort tack till Mitt Simonsson för hennes tid och bidrag till Gripens verksamhet. Den tidigare ledamoten Sven-Erik Zachrisson utsågs till ordförande fram till nästa årsstämma.

Gripen väntar fortfarande på beslut från de litauiska myndigheterna avseende tilldelningen av de 4 licensområdena offshore som bolaget ansökt om tidigare i Litauen.

Bolagets ledning och styrelse arbetar kontinuerligt med att utvärdera nya affärsmöjligheter och olika alternativ för den fortsatta utvecklingen av bolaget.

Revisorsgranskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Q4 och bokslutskommuniké 2015: 18 februari 2016

Kontaktinfo:

Stephen Crabtree
T: +46 72 526 69 88
E: info@gripenab.com
W: http://www.gripenab.com

Taggar:

Om oss

Gripen Oil & Gas AB bildades genom ett samgående mellan Gotland Oil AB och Gripen Gas AB halvårsskiftet 2013. Syftet är att prospektera efter olja och gas i Sverige samt återuppta produktion av olja på Gotland. Via helägda dotterbolag innehas ett flertal undersökningstillstånd på Gotland och Öland samt i Östergötland. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande olje- och gasbolag genom investeringar i både prospektering och produktion.

Prenumerera

Dokument & länkar