Kommuniké från extra bolagsstämma i Gripen Oil & Gas AB (publ)

Aktieägarna i Gripen Oil & Gas AB (publ) har den 28 januari 2016 hållit en extra bolagsstämma i Stockholm, varvid huvudsakligen följande beslut fattades. 3 aktieägare, representerandes 17,5% av bolagets totala antal utestående aktier, närvarade på stämman.

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 10 175 522,20 SEK för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 SEK per aktie till 0,005 SEK per aktie. Efter det att minskningsbeslutet registrerats uppgår aktiekapitalet till 535 553,80 SEK fördelat på 107 110 760 aktier med ett kvotvärde om 0,005 SEK per aktie.

Beslut avseende avnotering av bolagets aktie

Bolagsstämman beslutade om att rösta ned förslaget under punkt 7 resulterande i att bolagets aktier även fortsättningsvis kommer att vara noterade på AktieTorget. Anledningen till att förslaget röstades ned var att styrelsen informerade om att Gripen blivit kontaktat av ett annat bolag med ett förslag om samgående. Om styrelsen anser att det är till fördel för Gripens aktieägare kan detta resultera i ett förvärv av extern verksamhet. Som ett led i detta ansåg mötet att noteringen på AktieTorget skall kvarstå.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emittering av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 292 889 240 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 464 446,20 SEK.

Övrigt

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman som skickades ut den 23 december 2015 samt förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.gripenab.com. Stämman beslutade i samtliga punkter i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Gripen Oil & Gas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen besök bolagets hemsida www.gripenab.com eller kontakta:

Stephen Crabtree
Verkställande direktör, Gripen Oil & Gas AB
Tel: +46 72 526 69 88
Email: info@gripenab.com

Om oss

Gripen Oil & Gas AB bildades genom ett samgående mellan Gotland Oil AB och Gripen Gas AB halvårsskiftet 2013. Syftet är att prospektera efter olja och gas i Sverige samt återuppta produktion av olja på Gotland. Via helägda dotterbolag innehas ett flertal undersökningstillstånd på Gotland och Öland samt i Östergötland. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande olje- och gasbolag genom investeringar i både prospektering och produktion.

Prenumerera

Dokument & länkar