Utredning föreslår uppstramat säkerhetssystem för miljöfarligt gruvavfall

- Idag löper skattebetalarna en betydande risk att tvingas bekosta efter¬behandlingen av miljöfarligt gruvavfall vid en konkurs hos ett gruvföretag, säger regeringens särskilda utredare Daniel Barr. Nuvarande regler behöver stramas upp och beslutsprocessen förenklas.

Om inte gruvavfall tas om hand kan lakvatten med höga metallhalter sprids till omgivningen och förorena vattendrag och grundvatten. För att säkra finansieringen för omhändertagande av avfallet kräver dagens lagstiftning att gruvföretagen ska ställa säkerheter till staten. Om ställda säkerheter inte täcker kostnaden för efterbehandlingen tvingas staten bekosta efter-behandlingen för att undvika miljöskador. Kostnaden för sådana åtgärder kan uppgå till betydande belopp. För gruvorna i Blaiken och Svärtträsk i Västerbottens län där gruvföretagen gått i konkurs beräknas efterbehandlingskostnaderna överstiga 400 miljoner kronor, vilka nu staten tvingas stå för.

- Vår bedömning är att nuvarande säkerheter är för snålt tilltagna, fortsätter Daniel Barr.

Gruvavfallsfinansieringsutredningen lägger idag fram förslag för att skydda skattebetalarna och förenkla beslutsprocessen:


• Efterbehandlingsåtgärderna föreslås dokumenteras av gruvföretagen i en plan så det blir tydligt vad som ska åstadkommas. Efterbehandlingsplan och säkerhetsbelopp föreslås revideras minst vart femte år. Gruvverksamhet föreslås inte tillåtas utan att fullgoda säkerheter har ställts

.
• Säkerheterna föreslås beräknas så att de täcker kostnaderna vid en konkurs de närmaste fem åren (istället för hela gruvans livstid). Samtidigt förslår utredningen att beräkningen ska innehålla ett osäkerhetspåslag och ta hänsyn till framtida pris- och löneutveckling. Utredningen har inte haft underlag för att bedöma nettoeffekten på säkerhetsmassans storlek av dessa förslag.

• Endast bankgarantier med standardiserade villkor samt pant i form av deposition av kontanta medel föreslås tillåtas som säkerhet framöver.

• Riksgäldskontoret föreslås överta uppgiften att besluta om säkerheterna från Mark- och miljödomstolen.


Länk till betänkandet: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/06/SOU_2018_59_web.pdf

För frågor kontakta: 
Daniel Barr, särskild utredare, 0733-26 50 60 eller
Peter Stoltz, huvudsekreterare, 076 - 773 92 69.
 

Gruvavfallsfinansieringsutredningen
(M2017:01)
 

Prenumerera