Uttalande från ett enhälligt förbundsmöte för GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

GS förbundsmöte fastslår att GS inte har för avsikt att teckna någon överenskommelse med arbetsgivarna om tillfällig arbetstidsförkortning med sänkt utgående lön.Förbundet vill bestämt slå fast att arbetsgivaren inte kan lämna sådana garantier eftersom de inte förfogar över frågan. De konsekvenser som kan uppstå mot A-kassans regelverk om den anställde går ner i arbetstid och därmed i inkomst kan påverka våra medlemmar negativt.

Det måste även poängteras att dessa överenskommelser aldrig utgått från att våra medlemmar vill vara tjänstlediga. De har istället varit riktade till samtliga anställda vid företaget som ett ”erbjudande” från arbetsgivaren, där syftet varit och är att sänka företagets lönekostnader.

För våra medlemmar kan det naturligtvis vara svårt att säga nej till dessa ”erbjudanden”, då det hela tiden funnits med i bilden, att ett nej till en sådan överenskommelse kommer leda till konsekvenser t.ex. uppsägningar p.g.a. arbetsbrist.

Vi betraktar dessa överenskommelser som stridande mot lagstiftning och kollektivavtal. GS förbundsmöte fastslår därför att vi avvisar dessa överenskommelser för att förhindra att arbetsgivarna inför ett nytt begrepp på svensk arbetsmarknad, dvs. konjunkturanpassad arbetstid och lön, som på sikt urholkar våra rikstäckande normerande kollektivavtal.

För mer information: Tommy Andersson, avtalssekreterare, 010-470 86 71

Om oss

http://www.gsfacket.se/ GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

Prenumerera