Delårsrapport för perioden januari - mars

Delårsrapport för perioden januari - mars 1998 för Guide Konsult AB (publ.) Guide Konsult AB (publ) är ett oberoende konsultföretag inom IT-branschen. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på affärsstödjande och tekniska system samt omfattar ett stort urval av tjänster inom såväl IT- som management- konsultationer. Verksamheten bedrivs inom de fem affärsområdena Datakonsult, Mobila System & Kommunikation, IT-Infrastruktur, Management samt Nya Affärer. Kunderna utgörs huvudsakligen av större svenska företag och offentlig sektor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. PERIODEN I SAMMANDRAG * Nettoomsättningen ökade med 95 % till 131,1 MSEK. * Resultatet efter finansnetto ökade med 38 % till 10,5 MSEK. * Under första kvartalet ökade antalet anställda med 46 personer till 526 medarbetare. * Utdelning verkställdes med 24,9 MSEK motsvarande 8 kronor/aktie, för verksamhetsåret 1997. * Bolagsstämman beslutade om fondemission 1:1 och bemyndigade styrelsen att genomföra nyemission om maximalt 1.246.000 aktier. * Ramavtal med Volvo IT tecknades, sammanlagt omfattande 75 manår under 1998. * Genombrott för Guides ShortCut-koncept hos två stora norska kunder, Statoil och Orkla. Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 131,1 MSEK (67,4 MSEK), vilket var en ökning med 95 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningsökningen kommer till ungefär lika delar från organisk tillväxt, som från de förvärv som genomfördes under slutet av 1997. Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet 1998 ökade till 10,5 MSEK (7,6 MSEK), vilket är en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatutvecklingen är en effekt av god efterfrågan på Guides tjänster, framförallt inom affärsområdena Datakonsult och IT-infrastruktur, vilket skapat bra beläggning för medarbetarna. Marginalen påverkades negativt under perioden beroende på affärsområdet Mobila System & Kommunikation. Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 526 personer. Tillväxten under första kvartalet 1998 har i sin helhet varit organisk. Marknaden Marknaden för avancerade IT-tjänster var fortsatt stark under perioden. Den rådande högkonjunkturen i kombination med stora och snabba förändringar inom företagen skapar en stark investeringsbenägenhet hos Guides kunder. Den starka efterfrågan på marknaden gör att det idag råder ett underskott på kvalificerade konsulter. De flesta av koncernens medarbetare hade en hög beläggning till goda prisnivåer under första kvartalet 1998. VERKSAMHETEN Datakonsult Datakonsult hade en positiv utveckling under perioden. Under slutet av 1997 etablerades ett kontor i Malmö som utvecklas väl. Under årets första kvartal tillkom ytterligare 7 medarbetare i Malmö. Under perioden träffades en rad nya avtal. Bland annat ingick affärsområdet ramavtal med Volvo IT och Skandia, vilka tillsammans beräknas tillföra området 80 manår under 1998. Mobila System & Kommunikation Affärsområdet Mobila System & Kommunikation hade en svag utveckling under första kvartalet 1998. Affärsområdet har hittills varit starkt orienterat mot försvarsmarknaden som uppvisade återhållsamhet under perioden. Detta resulterade i en låg beläggning för en del av affärsområdets medarbetare. Antalet civila uppdrag ökar dock gradvis i takt med att nya tjänster utvecklas. Satsning på Embedded IT (i produkten inbyggda datasystem) hade en god utveckling under perioden. Affärsområdet har under kvartalet investerat i utveckling inom CTI-området (datorstödd telefoni). IT-Infrastruktur Affärsområdet IT-Infrastruktur hade en fortsatt mycket god utveckling under första kvartalet 1998, både vad avser omsättning och resultat. Den snabba organiska tillväxten fortsatte och försäljningen ökade med 128 procent under perioden. Utvecklingen av nya koncept fortsatte inom datasäkerhets- och Internetområdet. ShortCut-konceptet expanderar kraftigt och under perioden tillkom två av Norges största företag som nya kunder, Statoil och Orkla. Management Affärsområdet Management har expanderat kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten är framförallt hänförlig till förvärvet av Unusual Systems som skedde under 1997, men verksamheten har även en god organisk tillväxt. Tillsammans med andra enheter inom Guidekoncernen genomfördes ett stort projekt för Volvos importör i Tyskland. Nya affärer Affärsområde nya affärer omfattar nysatsningar på områden som på sikt bedöms bli av betydelse i marknaden och för Guide. [REMOVED GRAPHICS] Finansiering, likviditet och investeringar Koncernens likvida medel uppgick till 12,1 MSEK (29,9 MSEK) och moderbolagets likvida medel var 6,8 MSEK (29,9 MSEK). Under perioden har utdelning skett med 24,9 MSEK. Inga väsentliga investeringar har gjorts under perioden. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3,6 MSEK (4,2 MSEK). Resultat efter finansnetto var -7,1 MSEK (-6,3 MSEK). Nästa informationstillfälle är delårsrapport för perioden januari-juni 1998 som kommer att publiceras 14 augusti. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. [REMOVED GRAPHICS] Stockholm den 16 april 1998 Göran Westling Verkställande direktör Guide Konsult AB(publ) Gustavslundsvägen 12, 167 51 BROMMA Telefon 08-634 45 00. Telefax 08-634 46 00 E-post: info@guide.se www.guide.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/16/19991018BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/16/19991018BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar