Delårsrapport januari - september

Delårsrapport för perioden januari - september 1998 för Guide Konsult AB (publ.) Guide Konsult AB (publ) är ett oberoende konsultföretag inom IT-branschen. Koncernens tjänsteutbud är inriktat på affärsstödjande och tekniska system samt omfattar ett stort urval av tjänster inom såväl IT- som management- konsultationer. Verksamheten bedrivs inom de fem affärsområdena Datakonsult, Mobila System & Kommunikation, IT-Infrastruktur, Management samt Nya Affärer. Kunderna utgörs huvudsakligen av större svenska företag och offentlig sektor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Perioden i sammandrag Nettoomsättningen ökade 91 % till 394,7 MSEK Resultatet efter finansnetto ökade med 90 % till 21,9 MSEK Antal anställda ökade under de nio första månaderna med 89 st till totalt 569 medarbetare Stockholmsverksamheten inom affärsområde Datakonsult utvecklades särskilt bra under tredje kvartalet Som ett led i Guides PDM-satsning med bl a Volvo förvärvades Mirox Products AB, som är specialiserat på system och tjänster kring produktutveckling Guides ShortCut-koncept har fortsatt stora försäljningsframgångar både i Sverige och internationellt Norgesatsningen utvecklas väl och omfattar per den 30/9 över 50 medarbetare. Mottagandet på marknaden har varit mycket positivt Som ett led i renodlingen av affärsområdet Mobila System och Kommunikation, avyttrades Communicator Teleplan AB per den 30/9 Guides helårsresultat för 1998 förväntas väsentligen överstiga föregående års resultat Fortsatt stark tillväxt Nettoomsättningen för koncernen uppgick under perioden till 394,7 MSEK (206,9 MSEK), vilket innebär en ökning med 91 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen kommer från ungefär lika delar organisk tillväxt som från de förvärv som genomfördes under slutet av 1997. Koncernens resultat efter finansnetto blev under perioden 21,9 MSEK (11,5 MSEK), vilket är en ökning med 90 % jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalets resultat om 10,2 MSEK innebär att vinstmarginalen väsentligen förbättrats och uppgår till 7,8% för kvartalet. Antalet medarbetare uppgick vid periodens slut till 569, vilket är 89 fler än vid årsskiftet. Av dessa är 114 nettorekryterade. Förvärvade och avyttrade enheter har påverkat antalet medarbetare med -25. Utsikter resten av året Marknaden för Guides tjänster kommer att vara fortsatt stark under året. Den starka efterfrågan på marknaden gör att det kommer att råda brist på kvalificerade konsulter. Vi förutser därför ökande marginaler för resten av året och att Guides helårsresultat för 1998 väsentligen kommer att överstiga föregående års resultat. VERKSAMHETEN Datakonsult Affärsområdet har haft en successivt allt bättre utveckling, vilken bedöms fortsätta under resten av året. Speciellt Stockholmsverksamheten utvecklades positivt under perioden, medan nyetableringen i Malmö fortfarande ej har uppnått förväntad lönsamhet. Konsultbolaget Mirox Products AB förvärvades under perioden och bolaget tillförde 13 anställda inom kompetensområdet Product Data Management (PDM). Mobila System & Kommunikation Affärsområdet visar ett fortsatt svagt resultat. Arbete med att förbättra marginalerna pågår, och har intensifierats under perioden. Satsningen på Embedded IT (i produkten inbyggda datasystem) fortsätter att utvecklas mycket väl. Per den 30/9 avyttrades Communicator Teleplan AB, ett steg i att renodla verksamheten. Bolaget, med 38 anställda, bidrog ej positivt till koncernens resultat under perioden. Försäljningen påverkar koncernens resultat positivt med 2,2 MSEK under perioden och förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som planeras till 13 november 1998. Affärsområdet kommer fortsättningsvis att fokusera på mobila system, kommunikation och embedded systems. IT-Infrastruktur Affärsområdet har haft en mycket god utveckling under 1998, både vad avser omsättning och resultat. Den snabba tillväxten fortsätter. ShortCut- konceptet, samt andra infrastrukturella tjänster expanderar kraftigt. Det internationella intresset växer och vi förväntar oss ytterligare ett antal internationella kunder under sista kvartalet. Management Affärsområdet har fortsatt att utvecklas positivt både vad avser omsättning och resultat. Ett flertal mycket kvalificerade medarbetare har rekryterats och efterfrågan är god. Större uppdrag har under perioden utförts bl a åt Securitas och Telia Megacom. Nya affärer Affärsområdets nysatsningar går enligt planerat. Satsningen på förädlingstjänster utvecklas väl, liksom GuideLight, enheten för riskhantering av stora projekt. Guide Consulting AS i Norge växer kraftigt och omfattar nu över 50 medarbetare. Resultatet av denna satsning förväntas bli positivt under årets sista kvartal. Guide Internet Group har etablerats som en virtuell kompetensgrupp med 120 medarbetare. Koncernens resultat per affärsområde Nettoomsättning Resultat*) Marginal % 1988 1997, 1998 1997, 19981997, proforma**) proforma**) proforma**) Jan-Sep Jan-Sep Helår Jan- Jan- Helår Jan- Jan- Helår Sep Sep Sep Sep Datakonsult 148,8 136,0 192,3 11,4 3,7 11,7 7,7 2,7 6,1 Mobila system 104,3 95,4 129,4 -1,0 5,8 8,0 neg 6,1 6,2 och Kommunikation IT-Infrastruktur 79,3 46,6 69,1 8,5 3,5 4,9 10,7 7,5 7,0 Management 41,6 24,3 39,1 3,6 1,6 3,2 8,7 6,6 8,2 Nya affärer 20,7 - - 1,1 - - 5,3 - - Summa koncern 394,7 302,3 429,9 23,6 14,6 27,8 6,0 4,8 6,5 Goodwill- -3,9 -3,0 -4,2 avskrivningar Finansnetto 2,2 2,5 2,4 Resultat 21,9 14,1 26,0 5,5 4,7 6,0 efter finansnetto *) Med resultat avses rörelseresultat exklusive avskrivning på goodwill. **) I proformaredovisningen har stora förvärv gjorda under 1997 samt nyemissioner och utdelning verkställda under 1997 och början av 1998 antagits vara genomförda 1997-01-01 Finansiering, likviditet och investeringar Koncernens likvida medel uppgick till 61,5 MSEK (9,8 MSEK) och moderbolagets likvida medel var 46,6 MSEK. Under perioden har investeringar skett i Guide Consulting AS, där Guides ägarandel är 51 %, samt i Mirox Products AB. Guide har dessutom investerat 22,6 MSEK i långfristiga aktieinnehav. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 12,7 MSEK (15,3 MSEK). Resultat efter finansnetto var -19,9 MSEK (-14,1 MSEK). Nästa informationstillfälle är bokslutskommunike för 1998 vilken planeras till den 19 februari 1999. Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas översiktliga granskning. [REMOVED GRAPHICS] Stockholm den 20 oktober 1998 Göran Westling Verkställande direktör Guide Konsult AB(publ) www.guide.se e-post: info@guide.se ------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- Gustavslundsvägen 12 Olof Asklunds Gata 10 Kalendegatan 26 167 51 Bromma 421 30 Västra Frölunda 211 35 Malmö Tel: 08-634 45 00 Tel: 031-709 50 00 Tel: 040-664 61 00 Fax: 08-634 46 00 Fax: 031-709 50 99 Fax: 040-664 61 99 Communicator AB Unusual Systems AB Guide Consulting AS Box 1310 Sveavägen 17 Postboks 224 Sentrum 171 25 Solna 111 57 Stockholm 0103 Oslo Besöksadress: Tel: 08-454 35 60 Norge Tritonvägen 27 Fax: 08-454 35 88 Besöksadress: Tel: 08-764 40 00 Karl Johans gt. 12 Fax: 08-764 45 00 Tel: +47-22 34 72 00 Fax: +47-22 34 72 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19991019BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19991019BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar