Bokslutskommuniké för helåret 2012 Guideline Technology AB (publ)

(För komplett bokslutskommuniké se bifogad fil)

Informationen är sådan som Guideline Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2012 klockan 08:15.

 

Fjärde kvartalet (oktober - december 2012)

 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 28,1 (28,3) MSEK (22,5 (19,8) MSEK exklusive ABEM).
 • EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 1,6 (-2,8) MSEK (0,9 (-0,7) MSEK exklusive ABEM).
 • Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 12,6 (-6,4) MSEK (13,5 (-4,7) MSEK exklusive ABEM). Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet exklusive engångskostnader för avgående VD var 16,4 MSEK.
 • Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till 0,17 (-0,09) kr. Exklusive engångskostnader för avgående VD var resultatet per aktie för det fjärde kvartalet 0,22 SEK.

 

Resultatkommentar samt väsentliga händelser för fjärde kvartalet

 • Resultatet efter skatt och per aktie har påverkats positivt av att styrelsen har beslutat att aktivera koncernens samtliga skattemässiga underskottsavdrag om 60,2 MSEK vilket har resulterat i en skatteintäkt på 12,8 MSEK inklusive justering för sänkt bolagsskatt i Sverige.
 • Niclas Ingemarsson har avgått som VD, Jonas Moberg har utsetts till tfVD och Kjell Husby har temporärt tillträtt som arbetande styrelseordförande.
 • Som en konsekvens av att bolagets VD avgått har styrelsen beslutat att reservera 3,8 MSEK för att täcka därigenom uppkomna kostnader.
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var i stort oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. (Exklusive ABEM ökade nettoomsättningen med 14%).
 • Samriskbolaget SPC har återbetalat de lån bolaget erhållit från ägarna Guideline AB och New Street Capital LLP om sammanlagt 1,3 MSEK.

 

Helåret (januari - december 2012)

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 110,8 (86,7) MSEK (80,0 (74,5) MSEK exklusive ABEM).
 • EBITDA för helåret uppgick till 13,3 (0,5) MSEK (7,1 (3,1) MSEK exklusive ABEM). Exklusive engångskostnader för avgående VDar (6,8 MSEK) uppgick EBITDA till 20.1 MSEK.
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 19,9 (-23,1) MSEK (17,1 (-20,6) MSEK exklusive ABEM). Exklusive engångskostnader för avgående VDar (6,8 MSEK) uppgick resultatet efter skatt till 26,7 MSEK.
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till 0,27 (-0,35) SEK. Exklusive engångs-kostnader för avgående VDar (6,8 MSEK) uppgick resultatet per aktie till 0,36 SEK.

 

Resultatkommentar samt väsentliga händelser för helåret 2012

 • Resultatet efter skatt och per aktie har påverkats positivt av att styrelsen har beslutat att aktivera koncernens samtliga skattemässiga underskottsavdrag om 60,2 MSEK vilket har resulterat i en skatteintäkt på 12,8 MSEK inklusive justering för sänkt bolagsskatt i Sverige.
 • Nettoomsättningen ökade med 28% för helåret jämfört med föregående år. Ökningen hänförs till stabil orderingång i dotterbolaget MALÅ samt omsättningen från ABEM (oaktat tillskottet från ABEM ökade nettoomsättningen med 7%).
 • En resultatförbättring på 18,6 MSEK uppnåddes vid exkludering av både engångskostnader till avgående VDar om 6,8 MSEK och aktivering av skattemässiga underskottsavdrag om 12,8 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Jonas Moberg har utsetts till VD.
 • Magnus Jonsson har utsetts till Marknads- och Försäljningsdirektör tillika vVD.
 • Två större enstaka order på närmare 7 MSEK respektive 10,0 MSEK har emottagits i januari 2013.
 • Från och med 2013 kommer bolaget att ändra princip för redovisning av samriskbolaget SPC Technology AB. I stället för att konsolidera ägarandelen enligt den så kallade klyvningsmetoden kommer redovisningen att ske enligt den så kallade kapitalandelsmetoden.

 

Guidelinekoncernen i korthet

Guideline Technology AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline utvecklar och marknadsför helhetslösningar inom tre globalt starkt tillväxande områden:

 • Vattenförsörjning.
 • Miljöskydd och övervakning.
 • Infrastruktur och säkerhet.

I koncernen ingår dotterbolagen MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Samriskbolaget SPC Technology är verksamt inom området borroptimering och ägs till 50,1% av Guideline. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD, Guideline Technology AB (publ)

Telefon: 08-557 613 00

E-post: info@guidelinetechnology.com

www.guidelinetechnology.com