Delårsrapport för jan - sep 2015

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Efter ett rekordstarkt första halvår följer ett svagt tredjekvartal främst p g a sent inkomna större ordrar, samt turbulens kring styrelse- och ledningsfrågor. Bolagets största aktieägare CodeRight AB begärde en extra bolagsstämma för att byta ut styrelsen i bolaget. På extrastämman som hölls 27 oktober, efter periodens slut, röstade dock majoriteten av aktieägarna för valberedningens förslag. Detta innebar att de styrelseledamöter som är oberoende av CodeRight AB omvaldes samt att ytterligare två styrelsemedlemmar som är oberoende av CodeRight AB valdes in i styrelsen, medan övriga stämmovalda styrelseledamöter entledigades. Den nya styrelsesammansättningen ger Guideline Geo och dess personal arbetsro för att kunna gå vidare i förverkligandet av bolagets vision. Det svagare tredje kvartalet till trots, levererar bolaget ett nytt omsättningsrekord för de första nio månaderna.

Tredje kvartalet 2015 (juli - september)

 • Intäkterna uppgick till 25,7 (34,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,8 (5,3) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till -10,9% (15,3%)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,7 (4,2) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (0,56) SEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1,3 (0,3) MSEK
 • Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2015 till 122,4 (130,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 77,3% (82,3%)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 10,7 (14,4) MSEK

 

Kommentar tredje kvartalet 2015

Det tredje kvartalet, med intäkter på 25,7 MSEK påverkades av att inga leveranser avseende större enskilda beställningar genomfördes under kvartalet. Bolaget mottog dock i slutet av kvartalet ett antal större beställningar om sammanlagt 11,9 MSEK. Verksamheten påverkades under kvartalet negativt av intern turbulens med anledning av avskedandet av bolagets vice VD och därtill kopplade styrelse- och ledningsfrågor. Genom att valberedningens förslag till styrelse vann omröstningen på den extra bolagsstämman den 27 oktober har denna turbulens nu i stora drag eliminerats.

Kvartalets rörelseresultat på -2,7 MSEK belastades av offensiva satsningar i personal och kompetensuppbyggnad för att möta ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster, men belastades också med ökade kostnader för direkt material, vilka är av engångskaraktär, samt oförutsedda advokat- och rådgivningskostnader under kvartalet.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

 • Bolaget erhöll beställningar från Kina och Sydkorea på MALÅ MIRA markradarsystem till ett värde av 6 MSEK. MALÅ MIRA markradarsystem användes bland annat vid den sensationella arkeologiska upptäckten av Super Stonehenge i England i år.
 • Bolaget erhöll strategiskt viktiga beställningar på geofysiska instrument, utbildning och träning från Latinamerika på 3,6 MSEK och från Kenya på 2,3 MSEK.
 • Aktieåterköpsprogrammet fortsatte under kvartalet.
 • Bolagets Director Product Market and Development Johanna Kindahl Malmsjö valde att lämna bolaget för nya utmaningar.
 • Bolagets vice VD, tillika delägare i CodeRight AB (den största enskilda aktieägaren i Guideline Geo AB), avskedades den 24 augusti 2015 på grund av illojalitet mot bolaget och dess ledning.
 • Ett pressmeddelande daterat den 4 september redogjorde för ett dokument, funnet i tidigare vice VDs arbetsdator, som gav anledning att anta att CodeRight AB tillsammans med en extern investerare planerade ta över Guideline Geo AB och avnotera bolaget från börsen. CodeRight AB dementerade den 7 september övertagsplaner av bolaget.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har förstärkt sin kommersiella organisation genom att anställa Johan Koel som Regional Sales Manager EMEA och Anders Ridström i rollen som Regional Sales Manager Asia Pacific.
 • Bolaget har beslutat att påbörja rekrytering av ett flertal tjänster, bl a inom försäljningsorganisationen för att kunna möta ökade kundförfrågningar och inom produktutvecklingsorganisationen för att ytterligare stärka produktprogrammen.
 • Bolaget höll extra bolagsstämma den 27 oktober på begäran av den största aktieägaren CodeRight AB. Bolagsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag följande styrelseledamöter för tiden till nästa ordinarie årsstämma: Peter Lindgren och Olle Grinder genom omval, samt Daniel Nilsson och Kjell Husby genom nyval. Till styrelseordförande utsågs Peter Lindgren. Resultatet av bolagsstämman ger Guideline Geo och dess personal arbetsro för att kunna gå vidare i förverkligandet av bolagets vision.

 

Intäkter och resultat tredje kvartalet 2015

Under det tredje kvartalet 2015 uppgick koncernens intäkter till 25,7 (34,5) MSEK. Intäkterna minskade med -8,8 MSEK motsvarande 26% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det tredje kvartalet 2014 var ett rekordkvartal, med två stora beställningar till nyckelkund i Asien.

Ökningen av de operativa kostnaderna på 0,7 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år förklaras främst av fler anställda, oförutsedda advokat- och rådgivningskostnader, och valutaeffekter avseende det amerikanska dotterbolaget. De operativa kostnaderna har minskats genom att bolaget har löst upp 0,5 MSEK av omstruktureringsreserveringen från det fjärde kvartalet 2014. 

Kostnader av engångskaraktär rörande kostnad för sålda varor har belastat tredje kvartalet med 1,4 MSEK.

Koncernens resultatandel från intresseföretaget Second Square uppgick till 0,0 (-0,4) MSEK, vilket är en följd av att innehavet i Second Square skrevs ned till noll vid årsskiftet.

Under tredje kvartalet 2015 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -2,8 (5,3) MSEK, vilket innebär en försämring med 8,1 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var -10,9% (15,3%)  under tredje kvartalet 2015.

Resultatet efter skatt uppgick till -2,7 (4,2) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på -0,37 (0,56) SEK.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97, E-post: info@guidelinegeo.com

www.guidelinegeo.com