Delårsrapport för januari - september 2013

Tredje kvartalet påverkat av stora investeringar i nya produkter

Tredje kvartalet (juli – september 2013)

 • Intäkterna uppgick till 27,1 (25,9) MSEK, en ökning med 4,6 %. I omsättningen 2012 ingår intäkter med 1,2 MSEK avseende Second Square1. Intäktsökningen exkl. dessa intäkter är 9,8 % jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet - EBIT uppgick till 0,24 (4,1) MSEK, en minskning med 94 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,9 % (15,8 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (3,8) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (0,05) SEK.

 

Resultatkommentarer samt väsentliga händelser för tredje kvartalet

Det tredje kvartalet visar på en fortsatt god tillväxt framförallt inom produktområdet markradar. Resultatförsämringen hänförs i huvudsak till kostnader för produktutveckling och förändringar i produktprogrammet, marknadsföring för varumärkena MALÅ och ABEM samt en lägre marginal på grund av en ogynnsam produktmix. Denna förändring i produktmixen bedöms vara tillfällig.

Under tredje kvartalet har ett antal större utvecklingsprojekt slutförts och koncernen har nu mycket starka och konkurrenskraftiga produkterbjudanden.

 

Första nio månaderna (januari – september 2013)

 • Totala intäkterna uppgick till 92,0 (84,4) MSEK, en ökning med 8,9 %. I omsättningen 2012 ingår intäkter med 3,7 MSEK avseende Second Square1. Intäktsökningen exkl. dessa intäkter är 14,0 % jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet - EBIT uppgick till 8,6 (8,3) MSEK, en ökning med 3,6 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 % (9,9 %).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,8 (7,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,10) SEK.

 

1) Från och med 1 januari 2013 redovisar koncernen sin andel i samriskbolaget Second Square AB (före detta SPC Technology AB) enligt kapitalandelsmetoden.

 

Resultatkommentarer samt väsentliga händelser för de nio första månaderna

Sammantaget har omsättningen under de första nio månaderna ökat med 8,9% med en god tillväxt inom produktområdet markradar som kompenserar för en svagare utveckling inom områdena resitivitet och seismik. Rörelseresultatet har belastats av kostnader och avskrivningar i samband med produktutveckling och omställning av produktion. Ett flertal större utvecklingsprojekt har slutförts under perioden och koncernen har idag har mycket starka produkterbjudanden inom samtliga produktområden. Redan nu kan en ökad efterfrågan som ett resultat av genomförda produktlanseringar noteras. Under perioden har försäljnings- och marknadsorganisationen förstärkts.

 • Moderbolaget har ändrat firma till Guideline Geo AB (publ) med GGEO som ny förkortning på NGM Equity.
 • Stämman har beslutat om en omvänd split 10:1.
 • Resultatet har påverkats positivt av två större enskilda order på närmare 7 MSEK respektive 10 MSEK i januari 2013. Båda är levererade och fakturerade.
 • I mars 2013 erhölls en strategisk order till en indisk myndighet om 4 MSEK.
 • Jonas Moberg har utsetts till VD.
 • Magnus Jonsson har rekryterats som Marknads- och Försäljningsdirektör tillika vice VD och Johanna Engelbrekt har utsetts till CFO.
 • Från och med 1 januari 2013 redovisar koncernen sin andel i samriskbolaget Second Square AB (före detta SPC Technology AB) enligt kapitalandelsmetoden.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober månad erhöll bolaget en order från en befintlig kund i Storbritannien på åtta GPR system. Ordern var en komplettering av den investering om trettiotvå system kunden gjorde i början på året. Dessutom tecknades ett service- och supportavtal för all levererad utrustning.
 • Försäljningsorganisationen har förstärkts under den senare delen av 2013.
 • CFO Johanna Engelbrekt har lämnat bolaget och ersatts av en temporär CFO medan rekrytering pågår av en efterträdare.
 • En riktad bearbetning mot Latinamerika har gett nya beställningar till ett ordervärde om 2 MSEK och omfattar system för resistivitetsmätning med ABEM Terrameter LS. Sammantaget har koncernen under året erhållit beställningar från den latinamerikanska marknaden inom produktområdet resistivitet till ett värde av 4 MSEK.

 

Guideline Geo koncernen i korthet

Guideline Geo AB (publ), (”Guideline”) är världsledande inom området geoteknologi. Koncernen utvecklar och marknadsför helhetslösningar inom tre områden med globalt starkt tillväxt;

 • Kartläggning och undersökning av vattenförekomster.
 • Undersökning av miljö- och geologiska risker.
 • Undersökningar vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.

 

I koncernen ingår dotterbolagen MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Samriskbolaget Second Square AB, tidigare SPC Technology, är verksamt inom optimering av bergborrning och ägs till 50,1% av Guideline AB. Guideline Geo AB (publ) aktie är noterad på NGM Equity.

 

Informationen är sådan som Guideline Geo AB (publ), skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2013 klockan 08:15.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Moberg, VD, Guideline Geo AB (publ)

Telefon: 08-557 613 00

E-post: info@guidelinegeo.com