DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2007

(NGM:GODT)

Andra kvartalet (april – juni 2007)

· Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr

· Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -2,0 (-1,5) mkr

· Resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till -0,11 (-0,10) kr

Första sex månaderna (januari – juni 2007)

· Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 0,0 (0,0) mkr

· Resultatet efter skatt för de första sex månaderna uppgick till -3,7 (-2,6) mkr

· Resultatet per aktie för de första sex månaderna uppgick till -0,22 (-0,17) kr

Väsentliga händelser under perioden

· Samarbete inlett med amerikansk-kanadensiska teknologi- och oljeservicebolaget Tesco Corporation i syfte att anpassa Guidelines metod för styrd oljeborrning generellt och s k foderrörsborrning (casing drilling) specifikt

· Samarbetet innebär att Tesco Corporation finansierar del av kostnader för anpassning av teknologi och därmed påbörjade intäkter för Guideline under hösten 2007. Parterna har även överenskommit villkor för utlicensiering av teknik i ett senare skede

· Nyemission av 2,1 miljoner aktier till emissionskurs 3,80 kr har tillfört bolaget 8,0 mkr i finansiering

· Utvecklingsarbete i perioden har skett genom tester vid egen testborrplats i Sverige och borrning i fast berg

Guideline Oil Drilling Technology i korthet

Guideline Oil Drilling Technology (“Guideline“) är ett utvecklingsbolag som utvecklar system för kontinuerlig inmätning av borrhål under pågående borrning efter olja och andra fyndigheter. Genom Guidelines metod kan stora kostnadsbesparingar åstadkommas vid borrning där kontinuerlig inmätning och positionsbestämning av borrspets behövs för att kunna styra borrningen.

Bolaget arbetar med tester och anpassning av metoden för användning inom applikationsområdena olja och gas, gruva och prospektering, samt tunnelborrning.

Marknadsstrategin är att introducera teknologin via i första hand utlicensiering till ledande aktörer inom varje segment. Inom segmentet oljefälttjänster samarbetar Guideline med ett av världens ledande företag med vilket genomförs test- och utvecklingsarbete syftande till gemensam kommersialisering av metoden.

Verksamhetens utveckling

Guideline och amerikansk-kanadensiska teknologi- och oljeservicebolaget Tesco Corporation har ingått avtal om samarbete. Enligt avtalet skall tester och anpassning av Guidelines teknik ske för nyttjande inom oljeborrning varefter gemensam marknadslansering av tekniken avses ske inom både konventionell styrd oljeborrning och inom Tesco Corporations specialområde borrning med foderrör (”casing drilling”) där bolaget har en unik metod. Parterna har även avtalat om en modell för utlicensiering av Guidelines teknik till Tesco Corporation samt kring ersättning till Guideline för upplåtna marknadsrättigheter vilket innebär påbörjade intäkter för Guideline under hösten 2007.

Allt utvecklingsarbete i perioden har skett genom tester i Sverige vid den egna testborrplatsen i Almunge norr om Stockholm.

I perioden har Guideline tillförts 7.980.000 kr genom konvertering av teckningsoptioner till aktier. Den nyemission som Guideline genomförde i samband med marknadsnotering på NGM Equity i december 2005 var garanterad i sin helhet av en grupp investerare. Dessa investerare erhöll som del av garantiersättning sammantaget 2,1 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption gav rätt att teckna en ny aktie i Guideline för 3,80 kr per aktie. 2.100.000 teckningsoptioner har utnyttjats vilket vid fullt erlagd likvid tillför Guideline 7.980.000 kr. Efter registrering av de nytecknade aktierna uppgår antal aktier i Guideline till 18.520.404.

Vid årsstämman den 1 juni beslutades om omval av styrelseledamöterna Torsten Börjemalm, Jan Hjorth, Klas Carlin, Jim Cotton, Tomas Björklund och Lars-Fredric Hansson. Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500.000 kr. Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att välja Torsten Börjemalm till styrelsens ordförande.

Nettoomsättning och resultat

Under perioden april-juni 2007 uppgick koncernens nettoomsättning till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt till -2,0 (-1,5) mkr. Under räkenskapsårets första sex månader januari-juni 2007 uppgick koncernens intäkter till 0,0 (0,0) mkr och resultat efter skatt uppgick till -3,7 (-2,6) mkr. Detta var enligt plan då fokus varit fortsatta tester och utveckling.

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick den 30 juni 2007 till 17,1 (10,3) mkr vilket motsvarar en soliditet på 91% (91%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) mkr. Likvida medel var vid periodens slut 10,3 (5,9) mkr.

Investeringar

Periodens investeringar uppgick till 1,0 (0,9) mkr och omfattade primärt investeringar i utveckling.

Finansiering

Under perioden har bolaget tillförts finansiering om 8,0 (0,0) mkr genom riktad nyemission till innehavare av teckningsoptioner som utgivits som ersättning till de investerare som garanterade tidigare genomförd nyemission. Antal emitterade aktier i denna nyemission uppgick till 2,1 miljoner till emissionskurs 3,80 kr.

Guideline är att beteckna som ett utvecklingsbolag och saknar i nuläget intäkter. Styrelsen arbetar dock kontinuerligt med finansieringsfrågan genom intäkter via kunder, samarbetspartners och eller förvärv likväl som andra sedvanliga finansieringsformer.

Optionsprogram

Vid periodens slut fanns inga utestående optionsprogram.

Antal utestående aktier

Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 18.520.404 (14.600.404).

Personal

I koncernen finns en (1) anställd person (man). Övrig personal är anlitad på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Under perioden har styrelseledamoten Tomas Björklund genom sitt bolag Visionären AB anlitats som rådgivare i finansiella frågor och fakturerat sammanlagt 219.000 kr.

Icebear Capital Partners LLC, som kontrolleras av ledamoten Jim Cotton, har under räkenskapsåret fakturerat konsultarvode för utförda tjänster motsvarande 75.149 kr.

Moderbolaget

Verksamheten i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. I perioden januari till juni redovisas inga intäkter. Till följd av omkostnader uppgick resultatet i perioden till -2,3 mkr. (826 tkr) och för andra kvartalet -1,3 mkr (439 tkr).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens slut har samarbetet påbörjats med teknologi- och oljeservicebolaget Tesco Corporation där syftet är att anpassa Guidelines inmätningsmetod både för styrd oljeborrning generellt och för s k foderrörsborrning (casing drilling) specifikt. Initialt genomförs under hösten en förstudie genom tester vid ett par utvalda borrplatser i Nordamerika. Möjliga orter för genomförande av tester har besökts i södra Texas och i Louisiana.

Nya förhandlingar har förts rörande nytt affärsavtal med partner inom oljeservice och med fokus på borrning i oljesand i Kanada.

En patentansökan har inlämnats avseende patent som kompletterar Guidelines grundpatent och som omfattar ett större antal geografiska marknader än nuvarande täckning.

Framtida utveckling

Den inledda samarbetet med Tesco Corporation är viktigt av flera skäl. Tesco Corporation har genom samarbetet beslutat att investera pengar och andra resurser för att möjliggöra anpassning av Guidelines teknik för nyttjande inom styrd oljeborrning och foderrörsborrning. Genom samarbetet får Guideline tillgång till stort kunnande inom oljeborrning, borrplatser för tester och inte minst viktigt - access till borriggen eftersom Tesco Corporation tillverkar egna borriggar. Tillgång till borriggen är viktigt för Guideline både för att tillskapa ny data och hämta befintlig data vid borriggen. Genom denna information kan bättre prestanda för teknologin åstadkommas för användning inom oljeborrning både på lägre och större borrdjup. Under hösten genomförs en förstudie som syftar till att kartlägga de allmänna förutsättningarna för anpassning av Guidelines teknik för nämnda applikationsområden. I ett nästa steg skall systemet göras trådlöst och generellt fungerande oavsett borrdjup.

Vid sidan av samarbetet med Tesco Corporation är fokus att slutföra förhandlingar om ramar för samarbete med andra partners inom oljeservicesektorn.

Redovisningsprinciper

I enlighet med IAS-förordningen skall börsnoterade bolag från och med 2005 tillämpa IFRS i koncernredovisningen. Guideline följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RR32. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade jämfört med årsredovisningen för det förkortade räkenskapsåret 2006-07-01 – 2006-12-31.

Risker

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av teknikutveckling och fortsatt finansiering. Ytterligare information kring koncernens riskexponering återfinns i bolagets årsredovisning. Koncernens ledning bedömer att det under året inte tillkommit väsentliga risker.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport för perioden juli – september 2007 lämnas den 26 november 2007.

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 lämnas den 25 februari 2008.

Lidingö, den 27 augusti 2007

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Jan Hjorth Klas Carlin Tomas Björklund

Lars-Fredric Hansson Jim Cotton

Torsten Börjemalm Peter Hjorth

Styrelsens ordförande Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning från bolagets revisorer.

(för fullständig rapport se bifogad fil)

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline Oil Drilling Technology AB (publ)

Telefon: 0733- 25 75 03

E-post: peter.hjorth@guidelinetechnology.com

www.guidelinetechnology.com

Prenumerera

Dokument & länkar