Delårsrapport för perioden januari – juni 2011 Guideline Technology AB (publ)

Informationen är sådan som Guideline Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti kl 08:15.

 

Andra kvartalet (april - juni 2011)

 • Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 19,7 (20,9) mkr
 • Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 2,1 (1,4) mkr
 • Resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till 0,03 (0,02) kr

 

Första sex månaderna (januari - juni 2011)

 • Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 35,7 (33,8) mkr
 • Resultatet efter skatt för de första sex månaderna uppgick till -1,4 (-2,8) mkr
 • Resultatet per aktie för de första sex månaderna uppgick till -0,02 (-0,05) kr

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Nettoomsättningen minskade under andra kvartalet med 6 % respektive ökade 6 % för första sex månaderna jämfört med motsvarande period föregående år
 • SPC Technologys första produkt marknadslanserad av Atlas Copco Secoroc under namnet EDGE Secoroc Drill Monitor
 • SPC Technology har erhållit EDGE-order avsedd för nordiska marknaden på 2,3 mkr
 • MALÅ Geoscience har erhållit strategisk order från Kinas statliga järnvägar
 • MALÅ Geoscience har erhållit flertal orders från vägverken i fem provinser i Kina
 • MALÅ Geoscience har erhållit en större markradarorder från tsunamidrabbade Japan

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Guideline har förvärvat bolaget ABEM Instrument verksamt inom resistivitet och seismisk visualisering genom nyemission av 14,1 miljoner Guideline-aktier
 • MALÅ Geoscience har erhållit order på markradarutrustning från Kazakstan avsedd för användning inom området miljöskydd
 • Guideline diskuterar att upplösa samarbete med Kobold Services kring Datawell för att kunna etablera ny struktur för Datawells verksamhet

 

Guidelinekoncernen i korthet

Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Guideline, med fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik och relaterade områden, samt dotterbolaget MALÅ Geoscience, med lång historik och en ledande position inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.

 

Verksamhetens utveckling

Under rapportperioden andra kvartalet 2011 minskade nettoomsättningen med knappt 6% jämfört med motsvarande period föregående år. För de första sex månaderna 2011 ökade nettoomsättningen med knappt 6% jämfört med motsvarande period föregående år. Minskad nettoomsättning under andra kvartalet är framförallt beroende av försvagade valutakursrelationer i dotterbolaget MALÅ Geoscience. Försvagade valutakursrelationer har påverkat nettoomsättningen negativt med ca 1,8 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år.

 

I rapportperioden har Datawell Energy Services ej utfört ytterligare fälttester, bl a beroende på oljebolagens periodiska uppehåll under mars-april pga tjällossning, samt även beroende av diskussioner med kanadensisk samarbetspartner Kobold Services kring lämplig struktur och fortsatt finansiering av verksamheten. Datawell Energy Services har istället fokuserat på fortsatt analysarbete av insamlad data från fälttest genomförd under februari i Satskatchewan. Detta test genomfördes med ett drygt 20-tal sensorer där en hydraulisk bergspräckning övervakades i 16 steg utefter en 1650 meter långt horisontalt borrhål och på 1500 meters djup. Testresultatet visar att Datawells digitala system registrerat en större mängd seismiska händelser vid varje bergspräcknings steg och dessa positionerades väl utefter borrhålet med som väntat något bättre noggrannhet i horisontalplanet än vertikalt. Riktning och utbredning av den positionerade spräckningen kunde tydligt visas i Datawells 3D modell. Vad gäller det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy Services Ltds fortsatta utveckling har ägarna Kobold Services och Guideline diskuterat hur verksamheten kan organiseras på bästa sätt och vilka resurser som behövs framöver. Vidare har ett preliminär patentansökan inlämnats av Datawell Energy Services AB i USA (US Provisional).

 

I rapportperioden har samriskbolaget SPC Technology AB offentliggjort Secoroc EDGE Drill Monitor som är den första produkten inom ramen för samarbetet med Atlas Copco Secoroc AB. Secoroc EDGE skapar helt nya möjligheter för operatören att effektivisera sänkhammarborrning. Secoroc EDGE visar via en terminal med display i borriggen vad som händer i hålet vid borrspetsen. Produkten ger information i realtid till operatören som möjliggör optimering genom snabbare borrning, bättre spolning av hålet och minskad risk för utslitning av utrustning vilket minskar risk för stopp och dyra förseningar. Secoroc EDGE är ett instrument för löpande övervakning av borrning och kan monteras på alla typer av riggar för djuphålsborrning inom olja och gas eller jordvärmeborrning, där man nyttjar Atlas Copco Secorocs sänkborrhammare. Secoroc EDGE produkten består av en sensor, en enhet för datainsamling och processering, samt en dator med sju (7) tums bildskärm. Sensorn monteras på borrhuvudet eller rotationsenheten vilken ansluts via kabel till enhet för datainsamling som monteras på riggen. När kronan på sänkborrhammaren slår skapas vibrationer som fångas och analyseras, varefter data skickas till datorn. Datorn visar denna information på bildskärmen både grafiskt och numerärt. Eventuella problem eller oväntade förändringar under borrningen visas grafiskt på skärmen i realtid och uppmärksammar operatören på extraordinära händelser. Denna information ger operatören information som t ex kan innebära att borrningen plötsligt övergår från löst berg till fast berg och att anpassning av hastighet och kronlast kan behövas för att undvika problem. Denna omedelbara och löpande information möjliggör för operatören att optimera processen. Secoroc EDGE produkten består förutom dator med display, kablage och annan kringutrustning, även av en årlig programvarulicens. Tester utförda med erfarna operatörer har visat att Secoroc EDGE generellt höjer prestanda och att utbildning av nya operatörer går snabbare. Secoroc EDGE ger även borrföretag möjlighet att omlokalisera operatörer till helt nya borrplatser utan att de blir mindre effektiva eftersom de snabbt kan förstå den lokala geologin och de specifika förutsättningarna. Försäljning av Secoroc EDGE till slutkund har efter rapportperiodens utgång påbörjats i Nordamerika och i Sverige.

I rapportperioden har samriskbolaget SPC Technology erhållit ytterligare order från Atlas Copco Secoroc AB till ett värde av 2,3 mkr. Ordern avser en ny beställning av produkten EDGE som tagits fram av SPC Technology i samarbete med Atlas Copco Secoroc. Orden är avsedd för avsättning till borroperatörer på den nordiska marknaden. Ordern omfattar hårdvaruenheter och tillhörande mjukvarulicenser.

I rapportperioden har dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit order från Kinesiska Statens Järnvägar. Systemen kommer att användas för inspektion före och efter tunnelborrning under det 1300 km långa snabbtågsbygget mellan Beijing och Shanghai. MALÅ Geoscience är den ledande markradarleverantören till Kinesiska Statens Järnvägar som totalt omfattar 30 organisationer. Kina ligger långt framme i etablering av snabbtågslinjer och har redan världens största snabbtågnät. Det är fyra gånger större än näst största snabbtågnät vilket finns i Japan. Lägg därtill att Kina planerar att mer än fördubbla snabbtågnätet de närmaste tre åren samtidigt som landet rehabiliterar och expanderar sitt traditionella järnvägsnät för att tillgodose de kraftigt växande godstransportbehoven. Den offentliga järnvägssatsningen i Kina är 2000-talets motsvarighet till Amerikas satsning på nationella motorvägar på 1900-talet. Att Kinesiska Statens Järnvägar, med över en miljon anställda, väljer MALÅ system för det mest prestigefyllda snabbtågsbygget mellan Beijing och Shanghai ser ledningen för MALÅ Geoscience som en betydande milstolpe i bolagets utveckling.

I rapportperioden har dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit flera systemorder från vägverk i Kina. Vägnäten i Kina byggs just nu ut mycket snabbt och för närvarande länkas över 200 städer samman med motorvägar. Vägverken i Terrakotta, Anhui, Shanxi, Sichuan och Yunnan i Kina har beställt MALÅ Geosciences system för användning vid väg- och tunnelmätningar. Systemen kommer bl a att användas för att mäta asfalttjocklek, vägbärighet och för att göra tunnelinspektioner. Erhållna order omfattar beställningar på produkterna ProEx och X3M. Kinas nationella motorvägsnät à 75 000 km är näst störst efter det i USA, men förväntas bli världens största under 2011. 

I rapportperioden har dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit en större order på MIRA-system (MALÅ Imaging Radar Array) från Japan. MIRA-systemen är avsedda att användas i återuppbyggnadsarbetet efter tsunamikatastrofen på en 350 km lång kustremsa och på flera hundra mils väg. Återuppbyggnadskostnaderna efter tsunamin som drabbade Japan i mars tidigare i år beräknas till närmare 300 miljarder USD. MALÅ MIRA är det världsledande 3D markradarsystemet och används för att på ett effektivt sätt undersöka stora ytor för att klarlägga objekt, bedöma strukturer och andra kvaliteter dolda i marken.

I rapportperioden återvaldes vid årsstämman den 31 maj 2011 enligt valberedningens följande personer till styrelsen Kjell Husby, Torsten Börjemalm, Olle Grinder och Peter Lindgren. Till ny ordförande valdes Kjell Husby som ersätter Torsten Börjemalm som styrelseordförande.

 

(För fullständig rapport inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Prenumerera