Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Det svaga tredje kvartalet följs av ett betydligt starkare fjärde kvartal med intäkter på 32,7 MSEK och ett rörelseresultat på 5,4 MSEK. Kvartalet var dock sämre än motsvarande kvartal 2016 som var bolagets hittills bästa enskilda kvartal.

Intäkterna under året uppgick till 101,7 MSEK (122,4 MSEK). Rörelseresultatet för året blev -15,7 MSEK (3,6 MSEK) främst beroende på den lägre faktureringen samt kostnader föranledda av vd-byte, nedskrivning av lager och inventarier, samt genomförda offensiva satsningar på försäljning och produktutveckling.

Bolaget ser med tillförsikt på framtiden, med anledning av att köp- och investeringsbeslut hos kunder snarare är en fördröjning än minskning av köp- och investeringsbeslut. Denna tillförsikt stöds också av det intresse som de senaste produktlanseringarna har skapat hos bolagets kunder. Det finns en oregelbundenhet avseende när stora order kommer från bolagets nyckelkunder, vilket kan påverka nettoomsättning och därmed rörelseresultat under enstaka kvartal.

Fjärde kvartalet 2017 (oktober - december)                                                                

-       Intäkter uppgick till 32,7 (43,2) MSEK

-       Nettoomsättningen uppgick till 30,6 (41,3) MSEK

-       Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,4 (8,7) MSEK

-       Rörelsemarginalen uppgick till 16,7% (20,1%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (7,8) MSEK

-       Resultatet per aktie uppgick till 0,60 (1,04) SEK

-       Periodens kassaflöde uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK

-       Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 112,1 (126,6) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 66,7% (75,0%)

-       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,6 (5,7) MSEK

Helåret 2017 (januari - december)                                                                                 

-       Intäkter uppgick till 101,7 (122,4) MSEK

-       Nettoomsättningen uppgick till 98,0 (116,6) MSEK

-       Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,7 (3,6) MSEK

-       Rörelsemarginalen uppgick till -15,5% (2,9%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till -13,2 (3,8) MSEK

-       Resultatet per aktie uppgick till -1,75 (0,51) SEK

-       Periodens kassaflöde uppgick till -1,0 (-2,5) MSEK

-       Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 112,1 (126,6) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 66,7% (75,0%)

-       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,6 (5,7) MSEK

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera