Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2018

Det starka fjärdekvartalet följs av ett säsongsmässigt svagare första kvartal med intäkter på 22,2 MSEK och ett rörelseresultat på -8,6 MSEK. Kvartalet är därmed något bättre än motsvarande kvartal 2017.

Bolaget ser med bibehållen tillförsikt på framtiden, vilket stöds både av god aktivitetsnivå på merparten av bolagets marknader, det intresse som kunder visat för de senast lanserade produkterna, samt en högre orderingång än motsvarande kvartal 2017.  

Första kvartalet 2018 (januari - mars)

 Intäkter uppgick till 22,2 (22,0) MSEK

 Nettoomsättningen uppgick till 21,3 (21,2) MSEK

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,6 (-8,7) MSEK

 Rörelsemarginalen uppgick till -38,6% (-39,4%)

 Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (-7,4) MSEK

 Resultatet per aktie uppgick till -0,93 (-0,98) SEK

 Periodens kassaflöde uppgick till 13,1 (0,9) MSEK

 Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 126,4 (119,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 71,5% (70,6%)

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 17,8 (6,6) MSEK

 Orderingång 20,9 (20,0) MSEK

Vd’s kommentarer

Med ambition att förbättra vår externa informationsgivning kompletterar vi vår rapportering med statistik över orderingång samt vd’s kommentarer.

Första kvartalet är traditionellt säsongsmässigt svagare och så även 2018. Jämfört med samma period föregående år har vi en jämförbar nettoomsättning och vi kan se tillväxt på merparten av bolagets marknader. Vi har en bibehållen tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på de flesta marknader, positivt intresse för de produkter som lanserades under 2017 samt en något högre orderingång detta kvartal än för ett år sedan. I enlighet med vår strategi pågår ett antal aktiviteter för att stärka vår position och skapa tillväxt som också stödjer vår framtidstro. Det handlar både om att adressera nya geografiska marknader men också att utveckla vår försäljningsapproach med bland annat ökad applikationsfokus och mer systematiskt arbete med våra återförsäljare.

Som tidigare kommunicerats arbetar Bolaget också aktivt för att reducera såväl personal- som övriga kostnader. Arbetet pågår men effekter kommer med viss fördröjning. Ett exempel på åtgärder som också möjliggör effektiviseringar är den legala konsolidering som initierats och väntas förenkla den interna administrationen avsevärt.

Nyemissionen som genomfördes under kvartalet övertecknades med teckningsgrad om ca 118%, vilket visar att våra ägare, precis som vi, tror på bolaget och vår strategi. Emissionslikviden innebär att vi kan fortsätta att investera för tillväxt i enlighet med vår strategi. Ett exempel på detta är att vi under kvartalet förvärvat en exklusiv rättighet till att producera, sälja och marknadsföra instrument för stationär markbaserad TEM teknologi, en teknologi som vi tror mycket på.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera