Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-sep 2017

Efter ett första halvår som försäljningsmässigt var något bättre än föregående år, följer ett sämre tredje kvartal. Nettoomsättningen under årets första nio månader 2017 uppgick till 67,3 MSEK (75,3 MSEK). Rörelseresultatet för årets nio första månader blev -21,2 MSEK (-5,1 MSEK) främst beroende på den lägre faktureringen samt kostnader föranledda av vd-byte, nedskrivning av lager och inventarier, samt slutligen genomförda offensiva satsningar på försäljning och produktutveckling.

Orderingången för årets första nio månader 2017 är lägre än motsvarande period 2016. Det finns en oregelbundenhet avseende när stora order kommer från bolagets nyckelkunder, vilket kan påverka nettoomsättning och därmed rörelseresultat under enstaka kvartal.

Bolaget ser snarare en fördröjning än minskning av köp- och investeringsbeslut hos kunder, vilket gör att bolaget har tillförsikt för framtiden. Denna tillförsikt stöds också av intresse som de senaste produktlanseringarna har skapat hos bolagets kunder.

Tredje kvartalet 2017 (juli - september)

 Nettoomsättningen uppgick till 19,9 (31,0) MSEK
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,7 (5,4) MSEK
 Rörelsemarginalen uppgick till -37,4% (15,8%)
 Resultatet efter skatt uppgick till -7,2 (4,1) MSEK
 Resultatet per aktie uppgick till -0,96 (0,55) SEK
 Periodens kassaflöde uppgick till 1,4 (0,3) MSEK
 Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2017 till 108,2 (118,3) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 66,3% (69,9%)
 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,0 (6,2) MSEK

Första nio månaderna 2017 (januari - september)

 Nettoomsättningen uppgick till 67,3 (75,3) MSEK
 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,2 (-5,1) MSEK
 Rörelsemarginalen uppgick till -30,7% (-6,5%)
 Resultatet efter skatt uppgick till -17,6 (-4,0) MSEK
 Resultatet per aktie uppgick till -2,35 (-0,54) SEK
 Periodens kassaflöde uppgick till -0,6 (-2,1) MSEK
 Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2017 till 108,2 (118,3) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 66,3% (69,9%)
 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,0 (6,2) MSEK

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14
E-post: info@guidelinegeo.com
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera