KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA OCH EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUIDELINE OIL DRILLING TECHNOLOGY AB (PUBL)

(NGM : GODT)

Vid årsstämma den 2 juni i Guideline Oil Drilling Technology AB (publ) beslutades om val av ny styrelse och revisor, ändring av bolagsordning samt bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission. Det personaloptionsprogram som föreslagits drogs tillbaka av styrelsen för omarbetning.

På extra bolagsstämma samma dag beslutades om utdelning av 147.420 kr och 40 öre i form av aktier i ett nybildat dotterbolag.

Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1 januari 2008 – 31 december 2008 fastställdes. Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande fritt eget kapital, 65.165.000 kr, överförs i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Torsten Börjemalm, Klas Carlin, Bengt Ljung och Olle Grinder samt nyval av Peter Lindgren och Kjell Husby. Till ordförande valdes Torsten Börjemalm. Till revisor valdes PricewaterhouseCoopers AB med Claes Thimfors som ansvarig revisor. Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med ett årligt belopp om 150.000 kr till styrelsens ordförande, till övriga ledamöter med 100.000 kr. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade även om ändring av bolagsordningen så att bolagets firma ändras till Guideline Technology AB. Vidare förändras gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier lägst SEK 1.250.000 och högst SEK 5.000.000 respektive lägst 12.500.000 aktier och högst 50.000.000 aktier. Stämman beslutade om en villkorad ändring av bolagsordningen med avseende på de kallelseregler i aktiebolagslagen som antas träda ikraft före nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram

till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 500.000 kr, dvs högst 5.000.000 aktier.

Stämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt principer för tillsättande av valberedning. Det personaloptionsprogram som föreslagits drogs tillbaka av styrelsen för omarbetning.

På extra bolagsstämman som hölls samma dag beslutades om utdelning av 147.420 kr och 40 öre och ska ske i form av aktier i ett nybildat dotterbolag med en aktie i dotterbolaget per aktie i Guideline. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, VD, Guideline, VD MALÅ Geoscience, tel. 0733 25 75 03 alt. peter.hjorth@guidelinetechnology.com

Se även www.guidelinetechnology.com och www.malags.com

Guideline Technology AB (publ) verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Dotterbolaget Guideline har utvecklat en unik teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Dotterbolaget Malå Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar