Kommuniké från extra bolagsstämma i Guideline Geo AB (publ)

(NGM: GGEO) Vid den extra bolagsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 17 februari 2017 fattades följande beslut:

Styrelsen utökas med en ledamot så att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Anders Gemfors väljs genom nyval till styrelseledamot, jämte Peter Lindgren (ordförande), Olle Grinder, Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson. Arvode för den nyvalda ledamoten ska utgå med samma belopp som för övriga styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 70 954 79 97
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera