Guldfonden inbjuder till teckning senast den 30 april 2012

GuldFondens princip är att köpa ädelmetaller i form av skrotguld och till på förhand bestämda priser, för att sedan förädla och sälja metallen som finguld till institutioner eller banker till marknadspris. Genom att köpa och sälja samma dag uppstår det en marginal vid varje leverans, vilket i sin tur ger resultat till GuldFondens innehavare. Detta innebär att huvuddelen av försäljningen sker simultant, via ett s.k. metallkonto, varför marginalerna förblir desamma oavsett rådande marknadspris för guld. GuldFondens ambition är att använda underleverantörer för hela administrationen, vilket gör att vi ska ha minimalt med fasta kostnader och vid behov kunna ändra och förbättra marginalerna i kretsloppet. De medel som kommer från emission under perioden 9 – 30 april 2012 skall användas till fullo för att löpande och veckovis köpa ädelmetaller, huvudsakligen i skrotform, med halter från cirka 50 – 95 % finguld.

Det innebär att likviditeten används effektivt, och målsättningen är att omsätta kapitalet cirka 45 gånger per år. Emissionsbeloppet är baserat på de maximala mängder ädelmetaller i skrotguldsform som vi bedömer att vi har möjlighet att köpa till fasta priser från de grossister som idag ingår i vårt kontaktnät per vecka.

Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på bolagets hemsida www.guldfonden.se, www.aqurat.se som även kan beställas i pappersform från 010-10 19 250 eller e-post info@guldfonden.se.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionskurs 100 procent av nominellt belopp, motsvarande 5 000 kr per Vinstandelsbevis om nominellt 5 000 kr.
Anmälningsperiod 9 april – 30 april 2012
Leverans Omkring den 21 maj 2012
Notering Under juni 2012.
Ansökan om notering på handelsplattform eller reglerad marknad i Sverige inges efter leverans av Vinstandelsbevisen.
Löptid Tio år (tom den 30 april 2022). Bolagets styrelse kan besluta om förtida återbetalning.
Räntesats Räntesatsen är minst 10 % oavsett Bolagets vinst. Överskjutande ränta utgår över en viss vinstnivå i Bolaget. Överskjutande ränta beräknas som Bolagets vinst efter avdrag uppgående till 20 procent av Bolagets vinst minskat med 10 procent av utestående lånebelopp. Skulle Bolagets förvaltningskostnader visst verksamhetsår överstiga 1,35 % av utestående lånebelopp, skall räntan uppräknas med ett belopp motsvarande de överskjutande förvaltningskostnaderna.
Utbetalning Utbetalning av ränta infaller årligen under löptiden med första utbetalningsdatum den 30 april 2013.
Teckning Online: www.tecknaemission.se/teckna.php?id=22

Vi hoppas att detta väcker Ert intresse och att Ni önskar att teckna i GuldFonden.

För ytterligare information:
GULDFONDEN AB (publ)
Matti Lilljegren
VD
E-post:ml@guldfonden.se

Dokument & länkar