Delårsrapport januari - september 2015

  • Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK
  • Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK
  • Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK
  • Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK
  • Soliditet 84 (91) %

VD Alex Molvin kommenterar

”Vi är mycket nöjda med niomånadersperioden och en omsättningstillväxt på 27 % vilket huvudsakligen berodde på en ökad försäljning av både poolvärmepumpar och pooltak i Sverige och övriga Norden. Vi har tagit marknadsandelar på en växande marknad och också fått ett positivt marknadsmottagande av en ny exklusiv standardserie av skjutbara pooltak, Nova Comfort och Stella Comfort. Vi erbjuder våra partners (återförsäljare) en unik pooltaksprodukt med både komfortskenor och automatisk sektionslåsning. Under perioden genomfördes Gullberg & Jansson Academy med teknisk utbildning och säljträning för cirka 50 st av våra största återförsäljare. Gullberg & Jansson Academy är en viktig del av vårt Partnerprogram som har syftet att öka försäljningen och skapa lönsam tillväxt för både våra partners och bolaget.

I vår strategi ingår att öka våra marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden, både på den privata och offentliga sidan, i framför allt Norden men också övriga Europa. Målsättningen med detta är att långsiktigt öka tillväxttakten, både organiskt och genom företagsförvärv.”

Väsentliga händelser

Nettoomsättningen för niomånadersperioden 2015 uppgick till 40,7 (32,0) MSEK, vilket var en ökning med 27 %. Under 2014 avvecklade Gullberg & Jansson försäljningen av spabad och swimspa, och omsättningen för dessa produkter uppgick till 2,9 MSEK under niomånadersperioden 2014. Justerat för detta så uppgick omsättningstillväxten under niomånadersperioden till 40 %. Den höga omsättningstillväxten berodde främst på en väsentligt ökad försäljning av både poolvärmepumpar och pooltak i främst Sverige och övriga Norden. Försäljningen av poolvärmepumpar ökade också i Tyskland och England.

För niomånadersperioden uppgick rörelseresultatet till 3,6 (2,1) MSEK. Personalkostnader ökade under niomånadersperioden som ett led i en offensiv satsning i att öka försäljningen och stärka organisationen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under niomånadersperioden till 6,7 (-2,6) MSEK.

I februari lanserade Gullberg & Jansson en ny exklusiv standardserie av skjutbara pooltak, Nova Comfort och Stella Comfort. Pooltaken som är energibesparande och barnsäkra har automatisk sektionslåsning, vilket innebär att de kan öppnas och stängas snabbt och smidigt, då sektionerna har en automatisk låsfunktion. Pooltaken är utrustade med extra platta komfortskenor som är behagliga att gå på med en höjd på endast 12 mm. Det låga pooltaket Nova Comfort levereras i sju olika standardstorlekar och det normalhöga pooltaket Stella Comfort levereras i fyra olika standardstorlekar.

Gullberg & Jansson kommer att under första kvartalet 2016 flytta huvudkontoret från Höganäs till Helsingborg. Det nya huvudkontoret kommer att inrymma ett showroom på cirka 370 kvm, kontors- och konferensutrymmen, testrum för kvalitetskontroll och en mindre verkstad med begränsat lager. En utomhusutställning med swimmingpool, utrustad med poolvärmepump och pooltak, kommer också att uppföras. Det nybyggda huvudkontoret blir specialanpassat för att kunna genomföra Gullberg & Jansson Academy, med teknisk utbildning och säljträning till gagn för våra partners.

Gullberg & Jansson är idag marknadsledande leverantör av poolvärmepumpar och pooltak i Sverige och övriga Norden, med cirka 400 partners i Norden och i övriga Europa.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är desamma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

3 november 2015                                       Delårsrapport januari - september 2015

29 februari 2016                                        Bokslutskommuniké 2015

19 maj 2016                                               Delårsrapport januari - mars 2016 och årsstämma

26 augusti 2016                                         Delårsrapport januari - juni 2016

26 oktober 2016                                         Delårsrapport januari - september 2016

27 februari 2017                                        Bokslutskommuniké 2016

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson har som strategi att öka sina marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden, både på den privata och offentliga sidan, i framför allt Norden men också övriga Europa. Målsättningen med detta är att utjämna säsongsvariationer och långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Bolaget är idag marknadsledande leverantör av poolvärmepumpar och pooltak i Norden.

Under 2015 finns det en betydande marknadspotential för bolaget att öka sin försäljning av poolvärmepumpar och pooltak i Norden samt övriga Europa. Bolaget har under 2014 också inlett ett antal marknadssatsningar både på den privata och offentliga sidan, och sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens prognos om att bolagets nettoomsättning för 2015 förväntas att väsentligt överstiga nettoomsättningen för 2014.

Gullberg & Jansson har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder.

Höganäs den 3 november, 2015

Gullberg & Jansson AB (publ)

Alex Molvin

Verkställande direktör

För ytterligare information

Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Gullberg & Jansson AB (publ)        

Adress: Smältaregatan 6
263 39 Höganäs
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se
Hemsida: www.gullbergjansson.se

Org.nr.: 556690-5989

Om oss

Gullberg & Jansson är ett miljöteknikföretag i swimmingpool- och spabranschen, och är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Gullberg & Janssons affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering för både privat och kommersiellt bruk.

Prenumerera

Dokument & länkar