Gunnebo bokslutskommuniké 2017

Kommentarer till fjärde kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange

Under årets fjärde kvartal har den strategiska översynen av den franska verksamheten fortsatt och produktionen i Sydafrika har stängts ner i enlighet med tidigare fattat beslut. Kvartalets försäljning var lägre än föregående år, men orderingången utvecklades positivt vilket gör att Koncernen går in i 2018 med en starkare orderbok än 2017.

UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET
Under det fjärde kvartalet minskade försäljningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst till följd av en lägre försäljning till banker i Indien och Sydafrika samt effekten av en större order inom Tillträdeskontroll som levererades under fjärde kvartalet 2016. 

Försäljningen i region EMEA minskade under fjärde kvartalet. Orderingången utvecklades däremot positivt och Koncernen fortsätter att utveckla affären med såväl befintliga kunder som inom nya kundsegment. Till exempel har Münchens flygplats valt slussar från Gunnebo för biljettkontroll innan boarding och Coop har gett oss förnyat förtroende avseende service av deras installerade lösningar för kontanthantering i butiker över hela Norden.

Försäljningen i region Asia-Pacific minskade i kvartalet främst på grund av en fortsatt svag utveckling av den publika bankmarknaden i Indien, vilket förstärktes av en svag försäljning av säkerhetsskåp till bankomater. Även region Asia-Pacific hade en god orderingång under fjärde kvartalet där bland annat Gunnebo Indien fick en första stor order på spärrar till tunnelbanenätverket i en av landets större städer och Incheon-flygplatsen i Seoul, Sydkorea, valde Gunnebos lösningar för tillträdeskontroll. Båda dessa order visar på den ompositionering av affären som pågår i regionen.

Region Americas hade också en lägre försäljning i kvartalet där utvecklingen var god i Brasilien och oförändrad i Mexiko. I Nordamerika utvecklades försäljningen tillfälligt svagare på grund av en svag efterfrågan från projekt inom bank. En betydelsefull order som mottogs i kvartalet kom från Brasilien, där stora internationella matvaruhandlare i landet valt Gunnebos lösningar för varularm att installeras successivt i deras butiker runt om i landet. I USA levererar Gunnebo tillträdeskontroll till Empire State Building i New York.

Sett per produktområde har den positiva försäljningsutvecklingen inom Kontanthantering fortsatt också under det fjärde kvartalet. Inom Tillträdeskontroll har försäljningen varit oförändrad på en hög nivå i kvartalet. Säkerhetsskåp och valv visade en svag utveckling i kvartalet, vilket förklaras av en lägre försäljning av säkerhetsskåp till globala tillverkare av bankomater samt en fortsatt låg efterfrågan från kundsegment bank på flera marknader. Inom Elektronisk säkerhet var försäljningen oförändrad i kvartalet vilket är en viktig förbättring mot tappet tidigare under 2017.

RESULTAT
För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 134 Mkr och en rörelsemarginal om 8,2 procent. För helåret redovisar vi ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 369 Mkr och en rörelsemarginal om 6,2 procent. Arbetet med att fortsätta förbättra vår verksamhet i enlighet med vår strategi för lönsam tillväxt fortsätter.

Under året har vi även gjort en genomlysning och prioritering av våra produktområden beträffande erbjudandet, för att ytterligare stärka vårt fokus på kunder och vår leverans.

Göteborg, 2 februari 2018

Henrik Lange
Vd och Koncernchef

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 632 Mkr (1 776), den organiska tillväxten var -6 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 104 Mkr (142) och rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 6,4 procent (8,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 134 Mkr (172) och rörelsemarginalen (EBIT) till 8,2 procent (9,7)
 • Periodens resultat uppgick till 76 Mkr (96)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 kronor (1,25)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 71 Mkr (107)

JANUARI-DECEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 991 Mkr (6 088), den organiska tillväxten var -3 procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 304 Mkr (366) och rörelsemarginalen (EBIT) minskade till 5,1 procent (6,0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 369 Mkr (438) och rörelsemarginalen (EBIT) till 6,2 procent (7,2)
 • Periodens resultat uppgick till 160 Mkr (209)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,00 kronor (2,71)
 • Fritt kassaflöde uppgick till -74 Mkr (159)
 • Styrelsen föreslår utdelning med 1,20 kr per aktie (1,20)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 2 februari klockan 09.30 (CET)

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:

+46 8 5661 9353
+44 20 3008 9819

Program för telefonkonferensen:

09.25 Ring in
09.30 Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson
09.55 Frågor och svar
10.15 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt senast 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 2 februari.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, Vd och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera