Gunnebo delårsrapport januari-mars 2013

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

Traditionellt är det första kvartalet Gunnebos svagaste kvartal. Omsättningsutvecklingen på marknader utanför Europa fortsätter dock att vara stark under kvartalet. I Asien ökade omsättningen med 17 procent och även marknaderna i Nord- och Syd Amerika utvecklades väl. Den under 2012 förvärvade verksamheten i USA levererade både omsättning och marginaler som förväntat och affären i Brasilien visar på fortsatt lönsam tillväxt. Omsättningen utanför Europa uppgick vid kvartalets utgång till 39 procent av koncernens totala omsättning.

I Europa ser vi en fortsatt avmattning i de flesta marknader. Norra Europa är stabilare medan södra Europa fortsätter att vara svagare. Generellt präglas marknaderna i Europa av osäkerhet vilket påverkar investeringsbeslut och fördröjer redan beslutade projekt. Vi kommer att fortsätta att sänka de fasta kostnaderna i Europa samtidigt som vi fortsätter att investera i tillväxt på marknader utanför Europa. Under kvartalet har vi tagit 10 Mkr i engångskostnader.

Första kvartalet 2013

  • Orderingången uppgick till 1 499 Mkr (1 595), organiskt* minskade den med 7 procent. Förvärvade enheter bidrog med 95 Mkr.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 155 Mkr (1 169), organiskt* minskade den med 3 procent. Förvärvade enheter bidrog med 84 Mkr.

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 Mkr (10) och rörelsemarginalen till 0,1 procent (0,8). Förvärvade enheter påverkade rörelseresultatet positivt med 10 Mkr.

  • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -10 Mkr (-4) uppgick rörelseresultatet till 11 Mkr (14) och rörelsemarginalen till 0,9 procent (1,2)

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12 Mkr (-3)

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,16 kronor (-0,04)

    * Organisk tillväxt definieras som ”Tillväxt i nettoomsättning, alternativt orderingång, justerat för förvärv, avyttringar och valutakurseffekter”

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Välkommen till frukostmöte med Gunnebo på Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm

Välkommen till ett frukostmöte på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm (Nils Ericsons Plan 4) den 25 april.

Agenda

08.15 Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall, chefen för region EMEA Morten Andreasen samt Ekonomi- och  finansdirektör Christian Johansson presenterar delårsrapporten för första kvartalet 2013                

09.00 Q&A

Förutom VD och Koncernchef Per Borgvall kommer Ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson, SVP Region EMEA Morten Andreasen samt Informationschef Karin Wallström att närvara.

Lyssna på presentationen via telefon

Det är också möjligt att lyssna på konferensen via telefon. Anmäl dig på nedanstående länk för att erhålla telefonnummer och lösenord för att delta i konferensen:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=907326&Conf=210546

Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning på www.gunnebogroup.com cirka 10 minuter innan konferensen startar.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig på www.gunnebogroup.com under eftermiddagen den 25 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel, 010-2095 026, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 700 anställda i 32 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 300 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.