Gunnebo delårsrapport januari-mars 2015

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall

”Det första kvartalets orderingång ökade organiskt med 5 procent. Region Americas är återigen starkt växande med en organisk tillväxt i orderingång på 38 procent och därtill en mycket positiv utveckling i Mexiko genom det förvärv som gjordes i höstas. I Region EMEA ökade orderingången organiskt med 4 procent. Marknaderna i Europa har stabiliserats och tillväxtländer i regionen, främst Mellanöstern, uppvisar fortsatt stark efterfrågan. Orderingången i Region APAC minskade organiskt med 17 procent under kvartalet. Den för Gunnebo viktiga indiska bankmarknaden är fortsatt svag på grund av underkapitalisering i de statligt ägda bankerna och svårighet att finansiera fortsatt expansion.

Omsättningen under kvartalet minskade organiskt med 3 procent som en effekt av en svag orderingång under det fjärde kvartalet 2014. Omsättningen i Region EMEA och APAC minskade med 3 respektive 12 procent medan Region Americas uppvisade en organisk tillväxt med 9 procent. Det svaga kvartalet i Indien har påverkat rörelseresultatet negativt.

Efterfrågan på inpasseringslösningar är för närvarande ökande och Gunnebo har under kvartalet bland annat vunnit en strategiskt viktig affär för Swedavias flygplatser i Sverige. Marknaden för kontanthantering uppvisar även den en god tillväxt och här har Gunnebo bland annat tecknat ett större ramavtal i Frankrike, vunnit ytterligare en viktig affär i Region Americas samt erhållit en första kontanthanteringsorder i Malaysia.

Arbetet med att anpassa koncernens kostnader i Europa har fortsatt och har bidragit till att Region EMEA uppvisar en marginalförbättring under kvartalet. Det är speciellt glädjande att se att det omstruktureringsarbete som gjorts och fortfarande pågår i Frankrike ger önskade effekter.”

FÖRSTA KVARTALET 2015

  • Orderingången ökade till 1 765 Mkr (1 506), organiskt ökade den med 5 procent.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 397 Mkr (1 250), organiskt minskade den med 3 procent.

  • Rörelseresultatet ökade till 29 Mkr (18) och rörelsemarginalen till 2,0 procent (1,5).

  • Exklusive poster av engångskaraktär om -9 Mkr (-20) uppgick rörelseresultatet till 38 Mkr (38) och rörelsemarginalen till 2,7 procent (3,1).

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 Mkr (-3).

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,13 kronor (-0,04).

  • Fritt kassaflöde uppgick till -143 Mkr (-68).

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 28 april klockan 09.30

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=192483

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09:25  Ring in till konferensen
09:30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09:55  Frågor och svar
10:15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 28 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl. 8.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 5 600 Mkr och 5 700 anställda i 32 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.