Gunnebo delårsrapport januari-september 2007

SAMMANFATTNING

Tredje kvartalet 2007
 Orderingången minskade organiskt med 2% till 1 623 Mkr (1 656)
 Faktureringen oförändrad organiskt 1 649 Mkr (1 640)
 Rörelseresultatet förbättrades till 88 Mkr (-12). I resultatet föregående år ingick
jämförelsestörande poster på -69 Mkr.
 Resultatet efter skatt uppgick till 40 Mkr (-82)
 Resultatet per aktie blev 0:92 kronor (-1:90)
 Det operativa kassaflödet uppgick exklusive strukturkostnader till -37 Mkr (0)

Januari-september 2007
 Orderingången ökade organiskt med 4% till 5 227 Mkr (5 048)
 Faktureringen ökade organiskt med 6% till 5 015 Mkr (4 786)
 Rörelseresultatet förbättrades till 203 Mkr (-26). I resultatet föregående år ingick
jämförelsestörande poster på -124 Mkr.
 Resultatet efter skatt uppgick till 85 Mkr (-121)
 Resultatet per aktie blev 1:87 kronor (-2:75)
 Det operativa kassaflödet uppgick till -61 Mkr (-99)
 Rörelseresultatet för helåret 2007 förväntas bli väsentligt bättre än föregående års resultat

Hela rapporten finns tillgänglig som en bilaga till denna pressrelease.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Gezelius, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Hans af Sillén, ekonomi- finans och IT-direktör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Janerik Dimming, informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031 83 68 03, mobil: 0705 83 68 03, eller e-post: janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2007 kl 13.20.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar