Gunnebo delårsrapport januari-september 2016

Kommentarer till tredje kvartalet från Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange 

För det tredje kvartalet redovisar vi en omsättning på 1 448 Mkr och en rörelsemarginal om 7,3 procent. Vi har i kvartalet förenklat vår organisation genom att integrera produktionen med respektive produktområde samt utsett ny chef för region EMEA. Allt för att stå bättre rustade för tillväxt av vår affär och en fortsatt förbättrad lönsamhet.

UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET

Region Asia-Pacific har fortsatt visa en organisk tillväxt av försäljningen. Även orderingången har utvecklats positivt i kvartalet. Den positiva försäljningsutvecklingen drevs framför allt från Kina och Indien. I Kina såg vi en god utveckling inom Tillträdeskontroll. I Indien har försäljningen av säkerhetsskåp till producenter av bankomater gått bra samtidigt som affären med banker utvecklats försiktigt positivt.

Region EMEA hade en oförändrad försäljningsutveckling. Försäljningen var god i framför allt Mellanöstern och Sydeuropa, medan den var svagare i Frankrike och Storbritannien. Även om försäljningen i kvartalet var oförändrad fortsätter EBIT marginalen att förbättras på grund av effekter av gjorda omstruktureringar.

I region Americas gick omsättningen ner i kvartalet, främst på grund av en fortsatt svag efterfrågan i Latinamerika samt senarelagda leveranser till amerikanska myndigheter. Dock visade regionen en stark orderingång.

Inom såväl Kontanthantering som Tillträdeskontroll har den positiva utvecklingen av försäljningen fortsatt även under årets tredje kvartal och ett flertal intressanta ordrar har tagits. I Europa har till exempel installationerna av sluten kontanthantering, SafePay, fortsatt och flera större kunder har inkommit med nya ordrar. Inom Tillträdeskontroll har den positiva utvecklingen av försäljningen till segmentet kollektivtrafik fortsatt även i det tredje kvartalet med leverans av flera ordrar till tunnelbanor i bland annat Kina samt Grekland.

Inom Skåp & Valv har försäljningsutvecklingen av säkerhetsskåp till tillverkare av bankomater varit fortsatt positiv medan försäljningen av certifierade skåp gick ner något i kvartalet. Dock är det positivt att orderingången av certifierade skåp ökade under kvartalet.

Inom Elektronisk Säkerhet tecknade en större bank i Mexiko ett treårigt serviceavtal kring leverans av produkter och service som täcker samtliga kontor i landet. För koncernen som helhet var försäljningen i kvartalet något lägre än föregående år på grund av en svagare försäljning i Frankrike och Storbritannien.

KVARTALETS RESULTAT

För kvartalet redovisar vi ett rörelseresultat exklusive engångskostnader om 105 Mkr och en rörelsemarginal som uppgick till 7,3 procent. Orderingången har varit bra och med fortsatt förbättrad rörelsemarginal i EMEA är vi med en förenklad organisation redo för tillväxt och en fortsatt förbättrad lönsamhet.

TREDJE KVARTALET 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 448 Mkr (1 462), organiskt minskade den med -1 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 91 Mkr (90) och rörelsemarginalen ökade till 6,3 procent (6,2)
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 105 Mkr (108) och rörelsemarginalen till 7,3 procent (7,4)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 51 Mkr (48)
 • Resultatet per aktie ökade till 0,65 kronor (0,62)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 18 Mkr (23)

JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 312 Mkr (4 375), organiskt var den oförändrad 
 • Rörelseresultatet ökade till 224 Mkr (199) och rörelsemarginalen ökade till 5,2 procent (4,5)
 • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ökade till 266 Mkr (248) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (5,7)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 113 Mkr (88)
 • Resultatet per aktie ökade till 1,46 kronor (1,13)
 • Fritt kassaflöde stärktes till 52 Mkr (-162)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 24 oktober klockan 09.30 CET 

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=467472&Conf=222599

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord. 

Program för telefonkonferensen
09.25  Ring in till konferensen
09.30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange
09.50  Frågor och svar
10.00  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt informationsdirektör Karin Wallström.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 24 oktober.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström, informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39

 www.gunnebogroup.com

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 500 anställda i 27 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.