Gunnebos extra bolagsstämma den 24 oktober 2007 beslutade om Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och Styrelseprogram

Den extra bolagsstämman hade att ta ställning till ett förslag om att inrätta ett nytt, globalt incitamentsprogram för anställda, riktad emission av aktier till anställda samt riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. - Incitamentsprogram 2007.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett fyraårigt incitaments-program omfattande cirka 120 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Gunnebo-koncernen i Sverige och utomlands genom emission av högst 198 000 aktier samt emission av högst 792 000 teckningsoptioner, envar berättigande till förvärv av en aktie i Gunnebo. En förutsättning för deltagande i programmet är att den anställde, på egen bekostnad, investerar i Gunnebo-aktier (”Sparaktier”).

Den extra bolagsstämman skulle också ta ställning till ett förslag om att inrätta ett nytt incitamentsprogram för styrelseledamöter i Gunnebo AB, riktad emission av aktier till styrelseledamöter samt riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. - Styrelseprogram 2007.

Stämman beslutade i enlighet med Stena Adactum AB:s och Vätterledens Invest AB:s förslag att införa ett incitamentsprogram för högst 11 styrelseledamöter i Gunnebo genom emission av högst 44 000 aktier samt emission av högst 176 000 teckningsoptioner, envar berättigande till förvärv av en aktie i Gunnebo. En förutsättning för deltagande i programmet är att styrelseledamoten, på egen bekostnad, investerar i Gunnebo-aktier (”Sparaktier”).

Samtliga aktier och teckningsoptioner skall, i båda programmen, förvärvas till marknadspris. En teckningsoption ger innehavaren rätt att under vissa perioder 2011 teckna en aktie i Gunnebo till en teckningskurs motsvarande 110% av ett genomsnitt av betalkursen för bolagets aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under perioden från och med den 25 oktober till och med den 31 oktober 2007.

Stämmans fullständiga beslut om införandet av Incitamentsprogram 2007 och Styrelseprogram 2007 finns publicerat på bolagets hemsida www.gunnebo.com

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Svalstedt, Styrelseledamot Gunnebo AB, tel. 031-774 35 70,
Göran Gezelius, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00,
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031 83 68 03,
mobil: 0705 83 68 03, eller e-post: janerik.dimming@gunnebo.com

www.gunnebo.com

[Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2007.]

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar