Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 26 april 2012

 

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011.


Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2011 om 1,00 kronor per aktie (föregående år 0,50 kronor) samt att onsdagen den 2 maj 2012 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Martin Svalstedt, Göran Bille, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Katarina Mellström samt nyvaldes Tore Bertilsson och Charlotte Brogren. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2012 om totalt 1 800 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt med belopp om sammanlagt maximalt 200 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2013.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2012/2016
Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2012/2016 genom riktad nyemission av högst 585 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Gunnebo AB. Teckningsoptionerna skall för marknadsmässigt pris överlåtas till 50 ledande befattnings-havare och andra nyckelpersoner inom Gunnebokoncernen.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
“2011 var ett händelserikt år då vi fortsatte att genomföra den fastlagda strategin. För att nämna några aktiviteter så etablerade vi verksamhet i Kina, investerade i ytterligare produktionskapacitet i Indien, genomförde förvärv i Sydafrika och Brasilien, avyttrade verksamheten Perimeter Protection, etablerade affärsområdet Global Services samt fortsatte arbetet med att kvalitetssäkra den industriella plattformen.

Marknaderna utanför Europa, som står för en tredjedel av Koncernens försäljning, utvecklades starkt med en tillväxt på 21 procent. I regionen Asia-Pacific var tillväxten hela 26 procent. I Europa var marknadsutvecklingen stabil på de flesta marknader. I Spanien fortsatte den negativa utvecklingen vi sett under några år varefter ett kostnadsbesparings-program initierades vid slutet av året.

För helåret noterades en bruttomarginal på 30,5 procent (29,3), en rörelsemarginal om 6,3 procent (3,7), ett kraftigt förbättrat nettoresultat om 230 Mkr (178) vilket motsvarar en ökning med 29 procent jämfört med föregående år. Nettolåneskulden uppgick vid årets utgång till 299 Mkr (261) och soliditeten var 45 procent (43).

Den strategi som mejslades ut under 2010 och implementerades under 2011 innebär att vi nu har ett tydligt fokus på vår kärnaffär. Under 2012 kommer Gunnebo att fortsätta investera i tillväxt, genomföra aktiviteter som stärker bruttomarginalen samt driva åtgärder som ska leda till en ökad effektivitet i den Europeiska säljverksamheten. Till vår hjälp har vi en stark finansiell ställning, en renodlad verksamhet och en organisation som är redo att ta till vara på de möjligheter verksamhetsåret 2012 har att erbjuda.”

Göteborg den 26 april 2012

GUNNEBO AB
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Bernt Ingman, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström, IR & Communication Director, tel: 010-2095 026 eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 18.30.

 

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 200 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera