Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 28 april 2011

 

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2010 om 0,50 kronor per aktie (föregående år 0 kronor) samt att tisdagen den 3 maj 2011 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Martin Svalstedt, Göran Bille, Bo Dankis, Björn Eriksson, Mikael Jönsson och Katarina Mellström.

Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2011 om totalt 1 575 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt med belopp om sammanlagt maximalt 200 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2011/2015
Årsstämman beslutade att införa Incitamentsprogram 2011/2015 genom riktad nyemission av högst 575 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Gunnebo AB. Teckningsoptionerna skall för marknadsmässigt pris överlåtas till 49 ledande befattnings-havare och andra nyckelpersoner inom Gunnebokoncernen.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av § 9, punkt ii), första stycket i bolagsordningen. Den nya lydelsen är: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri och Göteborgs-Posten.”

Kommentarer från VDs årsstämmotal
“2010 var ett händelserikt år för Gunnebo. Vi har haft ett fortsatt fokus på Get It Right-programmet, implementerat en ny affärsstrategi, minskat de fasta kostnaderna, förbättrat marginalerna samt genomfört åtgärder som stärkt soliditeten och bibehållit ett starkt kassaflöde vilket förbättrat koncernens finansiella ställning.

Koncernens affärer utvecklades stabilt under 2010. Orderingången för affärsenhet Bank visade god tillväxt och ökade organiskt med 11 procent. Detaljhandel och Säker Förvaring redovisade organiska förbättringar i orderingången om 8 respektive 7 procent, medan orderingången för kvarvarande verksamheter inom Områdesskydd minskade organiskt med 4 procent.

Den nya strategin fokuserar på våra kärnaffärer Bank Security & Cash Handling, Entrance Control, Secure Storage och Services. Detta innebär ett fokus på lönsamma affärer, affärer som vi är bra på, affärer där vi har goda möjligheter att växa och affärer som redan är eller har potential att bli globala. En annan grundpelare är satsningen på produktutveckling som ytterligare skall stärka koncernens erbjudande.

Mot bakgrund av den nya strategin har vi också under 2010 etablerat verksamhet för såväl försäljning som inköp och produktion i Kina, förvärvat APIs division Security Products i Australien vilket fördubblat vår omsättning på denna marknad samt avyttrat Troax.

Under 2011 kommer vi fokusera på att genomföra den fastlagda strategin. Viktiga framgångsfaktorer för Koncernen är ett aktivt ledarskap, att vi fortsätter förskjuta tyngdpunkten på Koncernens affärer, produktion och inköp till marknader utanför Europa samt tillväxt av kärnaffären genom såväl förvärv som genom geografisk expansion.”

Göteborg den 28 april 2011

GUNNEBO AB
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef, tel: 031-83 68 00, eller
Fredrik Östman, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 031-83 68 00, eller
Karin Wallström, IR & Communication Director, tel: 010-2095 026 eller e-post:
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april kl. 18.05.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 000 miljoner kronor och 5 700 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till banker, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera