Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 9 april 2013

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2012.


Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning till aktieägarna för 2012 om 1,00 kronor per aktie (föregående år 1,00 kronor) samt att fredagen den 12 april 2013 skall vara avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Martin Svalstedt, Göran Bille, Bo Dankis, Mikael Jönsson, Katarina Mellström, Tore Bertilsson och Charlotte Brogren. Martin Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2013 om totalt 1 800 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt med belopp om sammanlagt maximalt 200 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
2012 har varit utmanande år för Gunnebo. Samtidigt som tillväxten i Europa har varit svag har Koncernen fortsatt att investera i tillväxt på marknader i Asien och Amerika.

En viktig del av Koncernens strategi är att förflytta tyngdpunkten av vår affär utanför Europa. Vid årets utgång kom 39 procent av Koncernens omsättning från marknader utanför Europa.

Orderingången för 2012 ökade till 5 250 Mkr (5 091) och försäljningen ökade till 5 236 Mkr (5 137). Årets rörelseresultat, exklusive kostnader av engångskaraktär om -87 Mkr (7), uppgick till 263 Mkr (317) och rörelsemarginalen blev 5,0% (6,2). Resultatet efter skatt uppgick till 22 Mkr (230).

Nettolåneskulden uppgick vid årets utgång till 684 Mkr (299) och soliditeten var 39 procent (45).

Under året har vi genomfört en rad strategiska aktiviteter som avsevärt stärkt Gunnebos globala marknadsnärvaro. I augusti förvärvade vi USAs näst största tillverkare av fysisk säkerhet, Hamilton Safe. Hamiltons kärnaffär passar väl in i Gunnebos erbjudande och stärker vår affär inom banksäkerhet och säkerhet för myndigheter och offentlig administration. Förvärvet ger oss även en stark position på världens näst största säkerhetsmarknad och vi ser goda möjligheter att växa Hamiltons affär genom att introducera ett urval av lösningar från Gunnebos globala portfölj på den amerikanska marknaden.

Genom att investera i såväl produktion som i att förstärka säljorganisationerna har vi även förbättrat vår konkurrenskraft i Indien, Indonesien och Kina. I oktober öppnade vi upp ett eget säljbolag i Malaysia, som är en av de snabbats växande marknaderna för fysisk säkerhet i världen just nu. Gunnebo Malaysia förväntas omsätta 50 Mkr under verksamhetsåret 2013 med en lönsamhet väl över Koncernens finansiella mål.

Vi har även fortsatt att investera i utvecklingen av Koncernens 5 700 medarbetare genom utbildningar inom bland annat ledarskap och försäljning på olika nivåer i organisationen.

Under 2013 kommer Gunnebo att fortsätta investera i tillväxt på marknader utanför Europa, såväl genom etablering av egna säljbolag som genom förvärv. Vi kommer också fortsätta investera i vår serviceverksamhet som utgör en viktig tillväxtpotential för oss på samtliga av Koncernens marknader.

Andra prioriteringar för Gunnebo under 2013 kommer vara att fortsätta driva aktiviteter som stärker bruttomarginalen, vidta ytterligare åtgärder för att sänka de fasta kostnaderna i Europa, vidareutveckla affären inom SafePay samt att fortsätta integreringen och börja utnyttja synergier i den under 2012 förvärvade verksamheten Hamilton Safe i USA.

Till vår hjälp har vi en stark finansiell ställning, en tydlig strategi och motiverade medarbetare som kommer fortsätta göra sitt yttersta för att leverera värde till Koncernens ägare, kunder och samarbetspartners.

Göteborg den 9 april 2013

GUNNEBO AB
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och Koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Christian Johansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström, IR & Communication Director, tel: 010-2095 026 eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl. 18.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 700 anställda i 32 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 300 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera