Bolagsstämma i Gylling Optima Batteries

Under 1997 har 30 mkr investerats i tillverkningsprocessen som därigenom har effektiviserats och blivit mycket flexibel. Personalstyrkan har kunnat dras ned med 20 %. Kapaciteten har utökats till 1 million batterier på årsbasis. Produktionen av batterier fungerar idag väl. Investeringarna har medfört att breakeven uppnås vid en något högre försäljningsvolym än tidigare. På marknadssidan har distributör- och återförsäljarleden fortsatt att strukturerats om med prioritering på huvudmarknader och segment. På senhösten har viktiga avtal slutits med Interstate och GNB. Potentialen i avtalen har ännu inte slagit igenom. Under 1998 lanseras ett antal nya produkter varigenom Optima med en bredare marknadsbas och ett konkurrenskraftigt produktsortiment kan penetrera nya segment. Det extremt milda vintern 97/98 har påverkat batteribranschen med eftersläpande effekter även under 1998. Överfyllda lager hos distributörer och återförsäljare har medfört en prispressad, trög marknad. Optima har nu minskat sitt lager av färdiga batterier och dragit ner produktionen. Marknaden utanför USA har också influerats av dollarns starka utveckling och i Asien även av den finansiella turbulensen. Verksamheten för det första halvåret 1998 kommer att visa ett negativt resultat. För helåret 1998 bedöms resultatet uppgå väl i nivå med 1997 års resultat. GM-projektet i sin nuvarande form fasas ut under 1998. Av kostnadsskäl, hybridbilen blir för dyr i konsumentledet, lägger GM det projektet tills vidare i malpåse. Det av GM lovordade samarbetet med Optima går vidare i nya former bl a för en ny Corvette. Även Chrysler testar nu vårt batteri. Beslut Bolagsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 1997. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för deras förvaltning avseende verksamhetsåret 1997. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bertil Gylling, Kjell Spångberg, Lennart Brag samt nyvaldes Tom Wachtmeister, till suppleant omvaldes Thomas Gylling samt Pär M.Ericson. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Tom Wachtmeister till styrelsens ordförande. Av tidsskäl har Göran Löfgren avböjt omval. Revisorerna Stefan Hultstrand och Stefan Mattson omvaldes. Stämman bemyndigade styrelsen att på marknadsmässiga villkor och med företrädesrätt för aktieägarna dels besluta om emission av konvertibla skuldebrev som efter konvertering skall kunna motsvara högst 4 000 000 Baktier dels besluta om emission av högst 4 000 000 B-aktier samt beslöt att ge ut skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Berättigade att teckna är anställda inom koncernen. Teckningskursen vid nyteckning skall vara 150 % av genomsnittlig betalkurs under tiden 6-10 juli 1998. Antalet aktier som kan nytecknas är högst 170 000 av serie B. [REMOVED GRAPHICS]