Gylling Optima, utsikter 1998

GYLLING OPTIMA BATTERIES AB Koncernens försäljning ökade under hösten i Europa och Asien, men var fortsatt trög under hösten i USA, som alltjämt är Optimas viktigaste marknad. De stora investeringar som genomförts i produktionen har skapat en avsevärd överkapacitet, vilket i relation till den försäljningsvolym som uppnåtts, belastar resultatet. För att få en ökad marknadspenetrering samordnas nu hela koncernens marknadsförings- och försäljningsaktiviteter under Bengt Hagander som utnämnts till vice verkställande direktör i moderbolaget. De nya produktintroduktionerna, som krävt ytterligare utvecklingsinsatser och därigenom försenats, beräknas påverka försäljningsresultatet fullt ut först under 1999. Sammantaget medför dessa olika faktorer att styrelsens bedömning om en förväntad återhämtning av det negativa halvårsresultatet inte kommer att kunna infrias. Den löpande verksamheten visar på årsbasis ett positivt kassaflöde. Styrelsen bedömer att emissionslikviden tillsammans med det positiva kassaflödet väl uppfyller Optimas framtida kapitalbehov, då satsningar på ökade distributionskanaler och marknadsaktiviteter kommer att stå i focus. Mer information lämnas av bolagsjurist Lars Burström, Gylling Optima Batteries AB på telefonnummer 08-622 32 52 E-mail: l.burstrom@optimabatteries.se, eller via Optimas hemsida: http://www.optimabatteries.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/08/19981208BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar