Gylling Optima rapport 9 mån

Januari - September 1999 * Nettoomsättningen exkl. GM ökade med 18.5 % * Rörelseresultatet ökade till 11 393 (-13 367) MSEK * Resultat efter finansiella poster 4.5 (-17.9 ) MSEK * Antal sålda batterier ökade med 17.8 % till 370 000 (314 000) * Ett 5 årigt strategiskt distributions- och teknologiutvecklingsavtal, träffat med GNB Technologies Inc. Gylling Optima Batteries AB är moderbolag i Optimakoncernen. Optima Batteries Inc i Denver, Colorado är koncernens tillverkande bolag och ansvarar för marknadsföring och försäljning i Nord- och Sydamerika. Optima Batteries AB ansvarar för för Europa, Asien, Mellanöstern och Afrika. GYLLING OPTIMA BATTERIES AB ( publ ) Vendevägen 90, Box 742, S-182 17 Danderyd, Sweden Telefon: +46-8-6223200 Fax:+46-8-6223290 Optima Batteries hemsida: http://www.optimabatteries.se GYLLING GROUP OF SCANDINAVIA, ESTABLISHED 1912 GYLLING OPTIMA BATTERIES AB ( publ ) RAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 Marknad och försäljning Försäljningen under de 9 första månaderna 1999 har visat en fortsatt positiv god utveckling. I jämförelse med motsvarande period i fjol har Optima ökat volymen med 17.8 %; Under perioden såldes 370.000 (314.000) batterier. Efter en fortsatt god försäljnings-utveckling i Japan, flyttar nu Optima fram positionerna genom att den 1 oktober öppna ett representationskontor i Tokyo. En lokal närvaro är nödvändig för att möta kraven som OEM leverantör. Konkurrenter och samarbetspartners Under tredje kvartalet har Exide, världens största batteritillverkare, börjat att lansera sin version av ett batteri med lindade celler. Detta kommer att fokusera intresset och marknadsföringsinsatserna på batterimarknaden kring denna typ av batterier. Samtidigt är det ett bevis på marknadspotentialen i den av Optima egenutvecklade Spiralcellsteknologin. Optimas mer än 10-åriga erfarenhet av denna teknik visar sig genom klart överlägsna prestanda mot konkurrenternas jämförbara produkter. Optima har träffat ett 5 årigt strategiskt distributions- och tekno- logiutvecklingsavtal med GNB Technologies Inc, en av USA:s 3 största batteritillverkare. Ett nytt marknadssegment öppnas nu i USA för Optima och nettoomsättningen beräknas öka med 25-30 %. Produktion Kvartalets produktion har följt plan. Optima har börjat tillverka ett mindre batteri kallat 75/35 för lansering under fjärde kvartalet 1999 i USA och Europa för att nå nya marknadssegment. En svensk produktionschef med gedigen erfarenhet från industri med komplexa produktionssystem, ABB, har tillträtt vid Aurorafabriken under perioden. Det är extra viktigt inför kommande volymsökningar och för en ytterligare kvalitetsför-bättring och effektivisering av produktionen. Forskning och utveckling Dagens fordonstillverkare möter krav på lägre bränsleförbrukning, mindre utsläpp samtidigt som det moderna fordonet förses med alltmer komplexa och energikrävande elektriska system. Därför utvecklas nu en teknik med elsystem som förutsätter att batteriernas spänning ökar från 12 till 36 volt. Optima ligger långt framme i dessa utvecklingsprojekt tillsammans med flera av de stora biltillverkarna. Optima och Volvos gemensamma batteriprojekt, EFF Power AB, samt ALABC, laddnings- och cyklingsprojektet i USA, följer väl de uppgjorda planerna. Resultat Optimakoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4.5 MSEK (- 17.9 MSEK ) Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 30 september till 4.0 (0,1) MSEK. Outnyttjade checkkrediter uppgick till 16,1 (11,3) MSEK. En omklassificering har skett av delar av bolagets leasingkontrakt, från operationell leasing till finansiell leasing varför 36,6 MSEK redovisas som en ökning av maskiner och inventarier. Samtidigt har motsvarande belopp skuldförts. Koncernens investe- ringar uppgick under perioden till 9,5 (19,6) MSEK varav 9,1 MSEK (19,2) avser leasing. Soliditeten uppgick till 32,8 (28.3) procent medan skuldsättningsgraden var 1,58 (1,58) ggr. Omsättning Omsättningen ökade till 231 (201) MSEK. I föregående års siffror ingår fakturering till General Motors med 5,6 MSEK. Bedömning av framtiden Batteribranschens starkt ökade intresse för den av Optima introducerade Spiralcellsteknologin, har nu resulterat i ett 5-årsavtal med GNB Technologies Inc. Avtalet, som säkerställer en god basvolym, kommer att väsentligt påverka Optimas resultat under kommande år. Optima har forsatt den positiva trend som påbörjades under första halvåret genom ett tillfredsställande tredje kvartal. Styrelsens tidigare bedömning kvar-står om en fortsatt god resultat- och försäljningsutveckling under 4 kvartalet 1999. Kommande informationstillfällen * Bokslutskommuniké 1999 torsdagen 24 februari 2000 Danderyd 1999 11 11 Bertil Gylling Mer information lämnas av bolagsjurist Lars Burström. [Removed Graphics] Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1999-01-01 1998-01-01 1998-01-01 TSEK 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 Nettoomsättning 231 122 200 878 278 705 Kostnad såld vara -158 060 -153 331 -217 353 Bruttoresultat 73 062 47 547 61 352 Försäljning- och -32 140 -29 900 -42 948 marknadsföringskostnader Administrationskostnader -25 673 -24 886 -30 855 Forsknings- och utvecklingskostnader -3 856 -6 128 -7 794 Rörelseresultat 11 393 -13 367 -20 245 Finansnetto -6 933 -4 553 -8 687 Resultat efter finansnetto 4 460 -17 920 -28 932 Skatt - -32 -20 Periodens resultat 4 460 -17 952 -28 952 KONCERNENS BALANSRÄKNING TSEK 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 Anläggningstillgångar 142 031 105 100 104 657 Övriga omsättningstillgångar 30 368 24 886 33 733 Varulager 52 657 53 106 54 116 Kundfordringar 56 057 49 901 47 138 Likvida medel 4 037 57 12 801 Summa tillgångar 285 150 233 050 252 445 Eget kapital 93 472 66 105 88 489 Räntebärande skulder 147 874 104 451 116 666 Leverantörsskulder 18 678 30 111 28 120 Övriga icke räntebärande skulder 25 126 32 383 19 170 Summa eget kapital och skulder 285 150 233 050 252 445 NYCKELTAL 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 Bruttomarginal (%) 31,61% 23,67% 22,01% Rörelsemarginal (%) 4,93% -6,65% -7,14% Vinstmarginal (%) 1,93% -8,92% -10,21% Räntabilitet på eget kapital (%) 4,90% -23,98% -33,64% Räntabilitet på sysselsatt kapital 8,16% -5,50% -8,07% (%) Soliditet (%) 32,78% 28,37% 35,05% Skuldsättningsgrad (ggr) 1,58 1,58 1,32 Andel riskbärande kapital (%) 32,78% 28,37% 35,05% Räntetäckningsgrad (ggr) 1,32 -1,22 -1,18 Antal sålda batterier 370 000 314 000 444 000 DATA PER AKTIE 1999-09-30 1998-09-30 1998 Antal aktier 29 915 400 27 164 667 29 915 400 Vinst per aktie efter skatt 0,15 -0,66 -1,06 P/E- tal (ggr) 101 neg neg Eget kapital SEK 3,12 2,43 2,95 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS 1999-01-01 1998-01-01 1998-01-01 TSEK 1999-09-30 1998-09-30 1998-12-31 LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 4 461 - 17 920 -28 932 Justeringar för poster som inte 8 500 5 558 7 431 ingår i kassaflödet Förändringar i rörelsekapitalet - 23 236 7 983 2 006 Kassaflöde från den löpande - 10 275 - 4 379 -19 495 verksamheten Kassaflöde från - 364 - 403 -720 investeringsverksamheten Kassaflöde från 1 874 2 013 30 191 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde - 8 765 - 2 769 9 976 Likvida medel vid årets början 12 802 2 826 2 826 Likvida medel vid periodens slut 4 037 57 12 802 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991110BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991110BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar