H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

Helår (2014-12-01 — 2015-11-30)

 • Väl mottagna kollektioner för H&M-koncernens samtliga varumärken bidrog till en bra försäljning om 210 miljarder kronor inklusive moms samt ökade marknadsandelar.
 • H&M-koncernens omsättning exklusive moms ökade med 19 procent till MSEK 180 861 (151 419) under räkenskapsåret. I lokala valutor var ökningen 11 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 16 procent till MSEK 103 167 (89 052), vilket motsvarar en bruttomarginal om 57,0 procent (58,8).
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 1,3 miljarder kronor och uppgick till MSEK 27 242 (25 895), en ökning med 5 procent. Koncernens resultat efter skatt ökade till MSEK 20 898 (19 976), motsvarande SEK 12:63 (12:07) per aktie, en ökning med 5 procent.
 • Årets ökning av resultatet gör att MSEK 75 har avsatts till H&M:s belöningsprogram HIP, H&M Incentive Program, som vänder sig till alla anställda.
 • Mycket stark expansion under året. Totalt öppnades 413 (379) nya butiker netto och tio nya onlinemarknader. Vid räkenskapsårets slut uppgick antalet onlinemarknader till 23 och antalet butiker till 3 924 på 61 marknader.
 • Över 16 000 nya arbetstillfällen skapades i H&M-koncernen under 2015. Vid räkenskapsårets slut uppgick antalet medarbetare till drygt 148 000 (132 000).

Fjärde kvartalet (2015-09-01 — 2015-11-30)

 • Koncernens omsättning exklusive moms ökade med 14 procent till MSEK 48 694 (42 644) under fjärde kvartalet. I lokala valutor var ökningen 9 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 27 997 (25 744), en ökning med 9 procent. Detta motsvarar en bruttomarginal om 57,5 procent (60,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 7 148 (7 799). Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 5 526 (6 222), motsvarande SEK 3:34 (3:76) per aktie. Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av väsentligt högre inköpskostnader till följd av den dyrare US-dollarn.
 • Mycket bra start för H&M:s första butiker i Indien, New Delhi och i Sydafrika, Kapstaden.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 9:75 (9:75) per aktie för räkenskapsåret 2014/2015.
 • Försäljningen inklusive moms i december 2015 ökade med 10 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.
 • Försäljningen inklusive moms i januari 2016 beräknas öka med 7 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande månad föregående år.
 • För räkenskapsåret 2015/2016 planerar H&M-koncernen ett nettotillskott om cirka 425 butiker. Störst expansion sker på befintliga marknader och nya planerade butiksmarknader är Nya Zeeland, Cypern och Puerto Rico. Därutöver planerar H&M att erbjuda e-handel på ytterligare nio befintliga H&M-marknader.

Kommentar av Karl-Johan Persson, vd
”2015 har varit ett mycket expansivt år för H&M-koncernen. Vi har öppnat 413 nya butiker netto varav 249 under fjärde kvartalet, tio nya H&M-onlinemarknader och haft framgångsrika etableringar på de nya butiksmarknaderna: Indien, Sydafrika, Peru, Taiwan och Macao. Totalt sett har vi nu butiker på 61 marknader samt onlineförsäljning på 23 av dessa.


Vi har haft en bra försäljningsutveckling för alla våra varumärken: H&M, H&M Home, COS, & Other Stories, Weekday, Monki och Cheap Monday. Under året har vi sålt för sammanlagt 210 miljarder kronor inklusive moms, vilket är en ökning med 19 procent i SEK. I lokala valutor var ökningen 11 procent. Årets resultat efter skatt ökade till 20,9 miljarder kronor, vilket är vårt högsta resultat hittills – detta trots att den starka US-dollarkursen har fördyrat våra inköp avsevärt.

Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och är avgörande för vår framgång. Årets resultatökning gör att MSEK 75 tillförs H&M Incentive Program (HIP) - belöningsprogrammet för alla anställda. Värdet för en medarbetare som har varit med sedan HIP startades för fem år sedan uppgår till cirka 45 000 kronor per person*. Under 2015 har vi skapat 16 000 nya arbetstillfällen inom H&M-koncernen och vi är nu fler än 148 000 medarbetare samt planerar att anställa ytterligare tusentals nya medarbetare under 2016 då vår starka expansion fortsätter.  

Vårt tillväxtmål om att öppna 10-15 procent nya butiker per år med fortsatt hög lönsamhet, ligger fast. Under 2016 planerar vi att öppna 425 nya butiker netto och etablera H&M på tre nya butiksmarknader: Nya Zeeland, Cypern och Puerto Rico. Dessutom planerar vi att erbjuda e-handel i ytterligare nio befintliga H&M-länder. Dessa länder blir Irland, Japan, Grekland, Kroatien, Slovenien, Estland, Lettland, Litauen och Luxemburg. Vi är mycket nöjda med utvecklingen hittills inom online och med de satsningar som vi gör för att öka tillgängligheten och servicen för våra kunder.

Vi verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch och jobbar ständigt med att utveckla kund-erbjudandet inom våra olika varumärken, som samtliga utgår från att ge kunderna den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet – utifrån varje varumärkes unika identitet. Bland annat gör vi stora långsiktiga investeringar för att möta möjligheterna som den ökade digitaliseringen medför, dessutom fortsätter vi satsningarna med att bredda produktsortimentet ytterligare och kommer framöver att addera fler varumärken. Exempel på breddning av sortimentet är den lyckade lanseringen av skönhetskonceptet, H&M Beauty, som nu finns i 900 butiker på 41 marknader och som under 2016 fortsätter att rullas ut till ytterligare 300 butiker.

Hållbarhet är något som angår oss alla och på H&M har vi jobbat med dessa frågor under lång tid. Vi har åstadkommit många förbättringar och jobbar ständigt med att se hur vi kan bli ännu bättre för att möta de utmaningar som berör oss och vår bransch. Några konkreta exempel som vi uppnått under 2015 är att vi har gått över till att använda 100 procent förnybar energi på alla de marknader där det är möjligt. För koncernen som helhet innebär detta att cirka 80 procent av all vår energi som vi använder globalt kommer från förnybara källor, under 2014 var denna siffra 27 procent. Vi har också ökat andelen bomull som kommer från hållbara källor, som numera står för 31 procent av vår totala bomullsanvändning (2014: 21 %). Målet är att all bomull i vårt sortiment ska komma från hållbara källor senast år 2020.

Vi följer marknadsutveckligen noga för varje land där vi har verksamhet. Inför 2016 ser vi många möjligheter men är också väl medvetna om de utmaningar som finns. Vi tror mycket på att vårt kunderbjudande och våra satsningar kommer att leda till ökade marknadsandelar samt stärka H&M-koncernens position ytterligare under 2016.”
  
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 januari 2016 klockan 08.00 (CET). Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på www.hm.com.
   

Kontaktpersoner
Nils Vinge, IR-ansvarig    
08-796 52 50
Karl-Johan Persson, vd      
08-796 55 00 (växel)
Jyrki Tervonen, finanschef          
08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, fax: 08-24 80 78, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220
  
  
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dag ingår drygt 3 900 butiker på 61 marknader inklusive franchisemarknader. 2015 uppgick omsättningen inklusive moms till 210 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 148 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar