KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I H & M HENNES & MAURITZ AB (publ)

Välkomna till extra bolagsstämma i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) tisdagen den 8 mars 2016 kl 16.30 på H&M, Mäster Samuelsgatan 46A, Stockholm.

Syftet med den extra bolagsstämman är att behandla ett förslag från styrelsen att bolagsordningen ändras avseende plats för bolagets bolagsstämmor så att det framöver blir möjligt att hålla bolagsstämmor även i Solna där Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska institutet, är belägen.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels  vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 mars 2016.
dels  senast onsdagen den 2 mars 2016 anmäla sin avsikt att delta i stämman, skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm, per telefon 08-796 55 00, per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/extrastamma. För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per onsdagen den 2 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig. Deltagarkorten kommer att skickas ut med början den 3 mars.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.hm.com/extrastamma.

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att bolagsstämma kan hållas även i Solna. Anledningen till föreslagen ändring är att bolaget önskar ha möjlighet att hålla kommande bolagsstämmor i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.

Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:
”Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller i Solna”.

Vidare föreslås en ändring av ren formell art, nämligen att i § 1 läggs till ”(publ)” i slutet.

Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

§ 1 Bolagets firma är H & M Hennes & Mauritz AB. Bolaget är publikt (publ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Styrelsen
Att: Carola Ardéhn
106 38 Stockholm

Eller via e-post: carola.ardehn@hm.com

Antal aktier och röster
I bolaget finns 194 400 000 A-aktier med tio röster per aktie och 1 460 672 000 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i H&M är 1 655 072 000 och det totala antalet röster är 3 404 672 000.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stockholm i januari 2016
Styrelsen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktpersoner:

Kristina Stenvinkel,informationschef 08-796 3908
Nils Vinge, IR-chef 08-796 5250

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från www.hm.com

Informationen i denna kallelse är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016, kl 08.10 (CET).

Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras den 28 januari 2016 på bolagets hemsida www.hm.com/extrastamma och den 2 februari i DN, SvD samt Post & Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena  COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 900 butiker på 61 marknader, inklusive franchise-marknader. 2015 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 210 miljarder och antalet anställda är drygt 148.000. Ytterligare information finns på hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com