KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2012

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 kl 15.00 i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Älvsjö i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 26 april 2012

dels senast torsdagen den 26 april 2012 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB,Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm, per telefon 08-796 55 00,per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma.

För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 26 april 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig. Deltagarkort kommer att skickas ut med början den 27 april och bör vara aktieägaren tillhanda senast måndagen den 30 april.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan www.hm.com/arsstamma.

Hela kallelsen finns i bifogad PDF.

Kontaktpersoner:

Kristina Stenvinkel, informationschef 08-796 3908, 070-796 5440
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250, 070-796 5250
Jan Andersson, ledamot i valberedningen 076-139 5500

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från www.hm.com
Informationen i denna kallelse är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2012, kl 08.00 (CET).
Kallelsen till årsstämman publiceras den 26 mars på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma och den 28 mars 2012 i DN, SvD samt Post & Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar