H Intressenter har erhållit alla nödvändiga konkurrensgodkännanden för förvärvet av Höganäs. Sista dag att acceptera erbjudandet är 16 augusti 2013

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Genom pressmeddelande den 11 februari 2013 offentliggjorde Lindéngruppen AB (”Lindéngruppen”) och Foundation Asset Management Sweden AB (”FAM”), genom det gemensamt ägda bolaget H Intressenter AB (”H Intressenter”), ett kontanterbjudande till aktieägarna i Höganäs AB (”Höganäs”) att överlåta samtliga aktier i Höganäs till H Intressenter (”Erbjudandet”). H Intressenter kontrollerar för närvarande 47,9 procent av rösterna och 34,4 procent av aktierna i Höganäs. Den 22 maj 2013 höjdes priset i Erbjudandet till 325 kronor per aktie. Det höjda priset om 325 kronor per aktie innebär en premie om cirka 37 procent jämfört med den genomsnittliga kursen [1] för Höganäs B-aktie under de senaste tre månaderna före Erbjudandet i februari.

H Intressenter har nu erhållit godkännanden från konkurrensmyndigheterna i samtliga erforderliga jurisdiktioner inklusive i Kina, där en fördjupad prövning nyligen avslutats. Till följd av detta är Erbjudandet inte längre villkorat av myndighetstillstånd.

Styrelsen i Höganäs [2], som agerar i aktieägarnas intresse, har enhälligt beslutat att rekommendera alla aktieägare i Höganäs att acceptera Erbjudandet.        

Sista dag att acceptera Erbjudandet är fredagen den 16 augusti 2013. Ifylld anmälningssedel ska lämnas in eller sändas med post och vara SEB Emissioner tillhanda senast klockan 17.00 den 16 augusti 2013.

Under förutsättning att H Intressenter omkring den 21 augusti 2013 offentliggör att Erbjudandet fullföljs, beräknas redovisning av likvid att påbörjas omkring den 26 augusti 2013.

Ytterligare information om Erbjudandet tillhandahålls på H Intressenters hemsida
www.h-intressenter.se samt på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande den 30 juli 2013 kl 08:00.


Ytterligare information

För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.h-intressenter.se. Frågor från media ställs till:

Erik Urnes, verkställande direktör, Lindéngruppen, tel: +46-738 72 94 70

Lars Wedenborn, verkställande direktör, FAM, tel: +46-735 23 77 35

Lindéngruppen i korthet

Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com.

FAM i korthet

FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, Stora Enso, SEB, SAAB och SKF. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utbildning. För mer information besök FAMs hemsida: www.fam.se.

Höganäs i korthet

Höganäs grundades 1797 och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har Höganäs över tiden utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.

Bolaget hade under 2012 en omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor och dess B-aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX, Mid Cap. För mer information besök Höganäs hemsida: www.hoganas.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. H Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

H Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.


[1] Den genomsnittliga volymviktade kursen för Höganäs B-aktie på NASDAQ OMX under de senaste tre månaderna fram till och med den 8 februari 2013 om 245,2 kronor, det vill säga den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet. Premien har justerats för utdelningen från Höganäs om 10 kronor per aktie, med avstämningsdag den 3 maj 2013.
[2] Varken Jenny Lindén Urnes, Erik Urnes eller Urban Jansson, som är ägare respektive befattningshavare i Lindéngruppen AB (som är huvudägare i Höganäs), har deltagit i styrelsens i Höganäs behandling av eller beslut i anledning av Erbjudandet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar